Base description which applies to whole site

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

10.906,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Belasting- en invorderingsrente

30,0

Diversen

16,9

 

46,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijdrage aan sso's

‒ 17,5

Eigen personeel

‒ 24,6

Inhuur externen

‒ 45,3

Kasschuif toeslagen (compensatie ouders en uitvoeringskosten)

‒ 132,0

Onvoorzien

‒ 19,0

Diversen

3,2

 

‒ 235,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Eib pan-europees garantiefonds (egf)

‒ 260,3

Schade uitkering herverzekering leverancierskredieten

‒ 800,0

Diversen

54,5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 9,2

 

‒ 1.015,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1.203,3

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

9.703,4

Totaal Internationale samenwerking

189,1

Stand Najaarsnota 2020

9.892,5

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.809,0

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Belasting- en invorderingsrente

29,6

Ontvangsten boetes en schikkingen

49,2

Diversen

23,4

 

102,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Vrijval begrotingsreserve garantie tennet

48,0

Diversen

0,8

 

48,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

‒ 180,0

Diversen

7,9

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

8,2

 

‒ 163,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 12,8

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

2.796,1

Totaal Internationale samenwerking

4,3

Stand Najaarsnota 2020

2.800,5

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Belasting- en invorderingsrente

Op basis van de voorlopige realisaties vallen de uitgaven voor de heffingsrente naar verwachting hoger uit dan geraamd.

Diversen

Dit betreft mutaties op de exportkredietverzekering. Doordat er meer premies worden geraamd leidt dit tot een hogere storting in de begrotingsreserve. Daarnaast wordt er 8 miljoen euro meer aan definitieve schades verwacht als gevolg van de steunoperatie aan het bedrijf IHC.

Beleidsmatige mutaties

Bijdrage aan SSO's

De geraamde overheadkosten zoals huisvesting, facilitair, ICT en de werkplek vallen lager uit, vanwege onderbezetting en vertraging in de werving (- 17 miljoen euro). Dit komt onder andere door de coronacrisis, waardoor de extra middelen die in de eerste suppletoire begroting zijn toegekend, niet geheel tot besteding komen.

Eigen personeel

Met de aanvullende middelen die bij de eerste suppletoire begroting beschikbaar zijn gesteld voor 'de Belastingdienst op orde', is de formatie van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane uitgebreid. Daarop is vervolgens de wervingscapaciteit vergroot. Het absorptievermogen bleek, mede door de coronacrisis, beperkter dan verwacht waardoor de bezetting nog niet geheel in lijn met de beoogde formatie is gebracht. De uitgaven voor eigen personeel van de Belastingdienst en Douane vallen daarom lager uit als gevolg van resulterende onderbezetting en door de gevolgen van de coronacrisis (25 miljoen euro). Zo zijn er minder loonkosten, minder reis- en verblijfskosten, worden congressen niet georganiseerd en worden opleidingen anders aangeboden of uitgesteld.

Inhuur externen

Mede als gevolg van de coronacrisis vallen de uitgaven van de Belastingdienst aan externe inhuur lager uit (ca. ‒ 59 miljoen euro). De coronacrisis heeft impact gehad op de uitvoering en dienstverlening van de Belastingdienst. Ondanks de coronacrisis gaan dienstverlening en processen zoveel mogelijk door, maar is ook besloten om bepaalde activiteiten tijdelijk te stoppen of te verminderen. Dit om bedrijven te ontzien (bijvoorbeeld met de uitstelregeling betaling belastingschulden en het pauzeren van invorderingsprocessen), maar ook omdat voor bepaalde taken fysiek contact nodig is. Door contactbeperkende maatregelen kan de Belastingdienst bijvoorbeeld minder makkelijk op bezoek (zoals een bedrijfsbezoek en een boekenonderzoek) bij ondernemers. De in de eerste suppletoire begroting aan de Belastingdienst toegekende extra budgetten worden daarom niet geheel benut.20

Kasschuif Toeslagen (compensatie ouders en uitvoeringskosten)

De grote complexiteit van de toeslagendossiers en daarbij het maken van wet- en regelgeving en het inrichten van de herstelorganisatie maakt het noodzakelijk om het ritme van de betalingen aan te passen. Daarom wordt 132 miljoen euro van de middelen voor Toeslagen doorgeschoven naar volgend jaar. Naar verwachting wordt dit jaar, op basis van de meest recente inzichten, ca. 18 miljoen euro besteed. In dit bedrag is rekening gehouden met de extra tegemoetkoming van 750 euro in 2020 aan ouders die zich voor 1 november 2020 bij de Belastingdienst hebben gemeld als gedupeerde, evenals een noodvoorziening acute en schrijnende gevallen. Een deel van deze hersteluitgaven betreft nabetalingen kinderopvangtoeslag in verband met het proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag en het matigen van terugvorderingen tot vijf jaar terug. Deze uitgaven worden op de begroting van het ministerie van SZW verantwoord.

Onvoorzien

Naar verwachting komen deze middelen op artikel 10 niet tot besteding dit jaar.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Zo vallen de kosten voor ICT-opdrachten hoger uit dan geraamd voor zowel de Belastingdienst als de Douane. Daarnaast vallen de kosten voor overig materieel bij de Belastingdienst (op basis van de realisaties) naar verwachting hoger uit dan geraamd. Verder zijn de kosten voor materieel ICT hoger als gevolg van een hoger dan geraamde aanschaf van mobiele apparatuur (vanwege het thuiswerken). Tot slot vallen de uitvoeringskosten voor staatsdeelnemingen hoger uit als gevolg van COVID-19 gerelateerde kosten.

Technische mutaties

EIB pan-Europees Garantiefonds (EGF)

De European Investment Bank (EIB) heeft een nieuw pan-Europees garantiefonds (EGF) opgericht om de negatieve economische gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen. Het fonds is een onderdeel van het pakket aan maatregelen dat op 9 april 2020 door de Eurogroep werd afgesproken. Voor 2020 is de verwachting dat er geen verwachte verliezen zijn voor Nederland in 2020 en dat het totale Nederlandse aandeel in de verwachte verliezen (ca. 260 miljoen euro) voor 2020 opschuift in de tijd naar 2021 en latere jaren (verdeeld over looptijd van het fonds).

Schade uitkering herverzekering leverancierskredieten

De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. Tot op heden hebben de geraamde schades zich nog niet gematerialiseerd. De raming voor 2020 wordt derhalve naar beneden bijgesteld met 1,25 euro miljard euro. Een deel van de schades wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Zo vallen de uitvoeringskosten voor de maatregel «herverzekering leverancierskredieten» hoger uit (met 10 miljoen euro) als gevolg van de hogere kostenvergoedingen voor de verzekeraars. Daarnaast vindt een storting van 7,8 miljoen euro plaats in het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan.

Diversen (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Deze mutatie betreft de betaling van de vermogensbelasting van 7,8 miljoen euro als gevolg van de fusie tussen Alawwal Bank en de Saudi British Bank (SABB). De belastingplicht van de consortiumpartners (waarvan de Staat één van de partners is) loopt via de vennootschap NWM (het huidige consortiumvehikel). Bij deze vennootschap is reeds een voorziening getroffen voor deze vermogenswinstbelasting, die vrijvalt. Hierdoor heeft het betalen van deze belasting per saldo geen effect. Het aandeel van de Staat hierin betreft 7,8 miljoen euro en wordt als desaldering verwerkt bij zowel de uitgaven als ontvangsten.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Belasting- en invorderingsrente

Als gevolg van de coronamaatregelen is de raming van de ontvangsten aan belasting- en invorderingsrente neerwaarts bijgesteld. Op basis van de voorlopige realisatiecijfers wordt de raming voor 2020 opwaarts bijgesteld.

Ontvangsten boetes en schikkingen

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn dit voorjaar lagere ontvangsten aan boetes en schikkingen geraamd, die geleid hebben tot neerwaartse bijstellingen in incidentele suppletoire begrotingen. Op basis van de voorlopige realisatiecijfers wordt de raming voor 2020 opwaarts bijgesteld.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Zo wordt op basis van de voorlopige realisatiecijfers een hogere ontvangst verwacht voor de kosten van de vervolging. Daarnaast zijn de ontvangsten voor de EKV-premies hoger dan verwacht als gevolg van de COVID-19. Door de coronacrisis is er een grotere behoefte aan het afdekken van betalingsrisico’s en vinden er meer EKV-transacties plaats met meer premie-opbrengsten als gevolg.

Beleidsmatige mutaties

Vrijval begrotingsreserve garantie TenneT

In 2010 heeft de Staat een garantie van 300 miljoen euro voor 10 jaar afgegeven aan TenneT. Als vergoeding voor deze garantie heeft TenneT in totaal 48 miljoen euro aan premies betaald. De Staat heeft deze premies in een begrotingsreserve gestort ter dekking van eventuele schade. De garantie is in 2020 komen te vervallen zonder dat er een claim heeft plaatsgevonden. Het opgebouwde bedrag van 48 miljoen euro uit de reserve valt daarom nu vrij.

Diversen

De ontvangsten op de apparaatskosten bij de Belastingdienst vallen op basis van de realisaties hoger uit dan geraamd.

Technische mutaties

Schaderestituties Herverzekering leverancierskredieten

De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. Tot op heden hebben de geraamde schades zich nog niet gematerialiseerd. Een gevolg hiervan is dat de restituties ook achterblijven op de initiële raming. De raming wordt in 2020 derhalve naar beneden bijgesteld met 290 miljoen euro. Een deel van de restituties wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Diversen (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Dit betreft een som van meerdere mutaties met als belangrijkste de desaldering van de vermogensbelasting van 7,8 miljoen met betrekking tot de fusie tussen Alawwal Bank en de Saudi British Bank (SABB).

Licence