Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

11.284,30

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,8

 

0,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 20,8

 

‒ 20,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 20

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

11.264,30

Totaal Internationale samenwerking

195,7

Stand Najaarsnota 2020

11.460,00

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

283,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 28,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Aflossing en rente lening abp 2017

33,6

 

4,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

4,8

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

288,2

Totaal Internationale samenwerking

1,4

Stand Najaarsnota 2020

289,6

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft o.a. de jaarlijkse bijdrage t.b.v. het project Progress 2.0 aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project Progress 2.0 is een onderzoeksprogramma van het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met het ondertekenen van het landspakket door Curaçao en Aruba als onderdeel van het bestuursakkoord met de landen in het Caribisch gebied, komt geld beschikbaar waarmee onder meer gewerkt wordt aan de versterking van de rechtstaat. Defensie levert hier ook een bijdrage aan en krijgt daarvoor 2,0 miljoen euro uitgekeerd waarmee de Curaçaose militie, Arubaanse Militie en het Sociaal vormingstraject verder worden geprofessionaliseerd.

Technische mutaties

Diversen

Dit is het saldo van verschillende mutaties, waaronder het bijstellen van de verkoopopbrengsten aan Jordanië en de doorwerking hiervan aan de uitgavenkant met 12,6 miljoen euro wegens het niet nakomen van betalingsverplichtingen. Dit betreft de verkoopopbrengsten voor onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren naar verwachting alsnog binnenkomen.

Daarnaast betreft het een overboeking van JenV t.b.v. het project ‘breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’ (9,1 miljoen), de zorgbonus van VWS voor Defensiepersoneel dat in ziekenhuizen heeft meegeholpen wegens COVID-19 (1,1 miljoen) en 3,6 miljoen euro voor het project zon op daken, een overheidsbrede project om Rijksvastgoed locaties te voorzien van zonnepanelen.

Ook betreft dit het naar beneden bijstellen van zowel de uitgaven als de ontvangsten van de zorgkosten met 7 miljoen euro. Vanwege COVID-19 heeft de niet-spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Hierdoor zijn de ontvangsten, en de doorwerking hiervan bij de uitgaven met 7 miljoen naar beneden bijgesteld. Verder betreft het een doorwerking van lagere ontvangsten bij het Defensie Materieel Organisatie (DMO) met 10 miljoen euro. De ontvangsten bij DMO en de doorwerking hiervan bij de uitgaven zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten en van een lagere olieprijs.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

De verkoopopbrengsten aan Jordanië worden met 12,6 miljoen euro naar beneden bijgesteld wegens het niet nakomen van betalingsverplichtingen en dat heeft gevolgen voor de uitgavenruimte bij Defensie. Dit betreft de verkoopopbrengsten voor onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren naar verwachting alsnog binnenkomen.

Verder betreft dit het naar beneden bijstellen van de ontvangsten bij DMO en de doorwerking hiervan bij de uitgaven als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten en van een lagere olieprijs.

Aflossing en rente ABP 2017

In de financieringsconstructie van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel was voldoende saldo om de één na laatste lening van het ABP aan de staat af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. Hierna resteert er nog één lening die moet worden afgelost.

Licence