Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken (incl. BHOS)

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

12.795

  

Besluitvorming

31

Overboeking nabetaling TEM

31

  

Overboekingen met andere begrotingen

1

Overboekingen met andere begrotingen

1

  

Desalderingen

32

Desalderingen

32

  

Technisch

‒ 499

Nabetaling TEM

8

Derde steunpakket Oekraïne via bijdrage PFRU

5

Draft Amending Budget 4 (DAB4)

‒ 478

Overig technisch

‒ 34

  

Niet-plafondrelevant

‒ 324

Actualisatie invoerrechten

‒ 324

  

Stand Najaarsnota

12.036

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

1.376

  

Desalderingen

32

Desalderingen

32

  

Technisch

‒ 73

Perceptiekostenvergoeding

‒ 73

  

Stand Najaarsnota

1.334

Uitgaven

Besluitvorming

Overboeking nabetaling TEM

Dit betreft de overboeking van 31 miljoen vanaf de Aanvullende Post naar de BZ begroting voor de nabetalingen van de Traditionele Eigen Middelen (TEM).

Overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft een saldo van verschillende mutaties. Het gaat om kleine mutaties op o.a. bijdragen aan het Europese ontwikkelingsfonds en de VN contributie voor crisisbeheersingsoperaties.

Desalderingen

Dit is een saldo van verschillende mutaties. De grootste mutatie betreft een desaldering op het apparaatsbudget van BZ. Er is onder andere een stijging van de ontvangsten door hogere visa ontvangsten van 18 miljoen. Verder is er 3,7 miljoen voor ingevorderde loonkosten uit 2022 ontvangen en is er 5 miljoen ontvangen afkomstig van koerswinsten.

Technisch

Nabetalingen TEM

Er is een Traditionele Eigen Middelen (TEM)-nabetaling van bruto 37,8 miljoen euro in 2023 gedaan aan de Europese Unie naar aanleiding van een herbeoordeling van dossiers. Dit is het saldo van nabetalingen van verschillende dossiers, waaronder een dossier m.b.t. zonnepanelen. Deze middelen zijn na aftrek van perceptiekostenvergoeding overgeheveld vanaf de reservering op de aanvullende post naar de BZ-begroting. Van deze bruto betalingen is 28,5 miljoen euro onder voorbehoud en 9,2 miljoen euro definitief.

Derde steunpakket Oekraïne via bijdrage PFRU

Vanuit het derde steunpakket voor Oekraïne heeft Nederland 5 miljoen bijgedragen via het Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) voor ondersteuning van Oekraïense decentrale overheden.

Draft Amending Budget 4 (DAB4)

Bij de Najaarsnota is de raming van de EU afdrachten geactualiseerd op basis van het betalingenniveau uit de vierde aanvullende begroting (DAB4) van de Europese Commissie voor 2023. Deze bijstelling betekent een verlaging van de raming van de Nederlandse bni-afdracht in 2023 met 478 miljoen. Normaal gesproken is de raming van de EU-afdrachten op de Nederlandse begroting gebaseerd op het MFK-betalingenplafond (incl. de speciale instrumenten) i.p.v. het betalingenniveau. Het betalingenniveau uit DAB4 is de meest realistische inschatting van de uitputting van de EU-begroting voor 2023, daarom is de raming op basis van dit betalingenniveau geactualiseerd. Bij de technische aanpassing in juli 2024 zal naar verwachting de raming van de Nederlandse bni-afdracht voor de jaren 2024-2027 met een vergelijkbaar bedrag naar boven worden bijgesteld via het Enkelvoudige marge-instrument (Single Margin Instrument; SMI). Per saldo stijgt of daalt de raming van de Nederlandse EU-afdrachten over het gehele MFK-genomen niet.

Overig technisch

Dit is een saldo van verschillende mutaties. De grootste onderliggende mutatie betreft onderuitputting op de VN contributie voor crisisbeheersingsoperaties van 11 miljoen. De overige 23 miljoen bestaat uit onderuitputting op verschillende onderdelen op de BZ begroting.

Niet-plafondrelevant

Actualisatie invoerrechten

Bij de invoerrechten treedt gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het Ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. Hierdoor worden de invoerrechten neerwaarts bijgesteld met 324 miljoen euro.

Ontvangsten

Desalderingen

Dit is een saldo van verschillende mutaties. De grootste mutatie betreft een desaldering op het apparaatsbudget van BZ. Er is onder andere een stijging van de ontvangsten door hogere visa ontvangsten van 18 miljoen. Verder is er 3,7 miljoen voor ingevorderde loonkosten uit 2022 ontvangen en is er 5 miljoen ontvangen afkomstig van koerswinsten.

Technisch

Perceptiekostenvergoeding

Nederland ontvangt 25 procent van de bruto af te dragen (na)betalingen aan Traditionele Eigen Middelen (TEM) als perceptiekostenvergoeding. De nabetalingen op de invoerrechten leiden tot hogere ontvangsten op de perceptiekosten van EUR 7,9 miljoen euro. Verder treedt er bij de invoerrechten gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. Hierdoor worden de perceptiekosten neerwaarts bijgesteld met 81 miljoen euro.

XVII BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

3.690

  

Besluitvorming

70

Kasschuif amendement Grinwis c.s.

70

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 4

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 4

  

Desalderingen

27

Desalderingen

27

  

Technisch

23

Derde steunpakket Oekraïne

27

Overig technisch

‒ 4

  

Stand Najaarsnota

3.805

XVII BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

69

  

Desalderingen

27

Desalderingen

27

  

Stand Najaarsnota

96

Uitgaven

Besluitvorming

Kasschuif amendement Grinwis c.s.

Bij de behandeling van de Prinsjesdag ISB van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) is het amendement Grinwis aangenomen, waarmee binnen de BHOS-begroting 70 miljoen van 2028 naar 2023 wordt geschoven. Deze middelen zijn verdeeld naar humanitaire hulp (30 miljoen, waarvan 15 miljoen naar Gaza), opvang in de regio (20 miljoen) en klimaat (20 miljoen).

Overboekingen met andere begrotingen

Er vinden verschillende overboekingen van en naar de begroting van BHOS. Zo leidt de update van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) tot een overboeking van 10,7 miljoen naar J&V ter dekking van de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers. Verder vindt er een overboeking plaats van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 miljoen voor Pandemic Prevention, Preparedness and Response (PPR).

Desalderingen

Desalderingen

Er vindt een desaldering plaats tussen de aflopende Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) om aan de toegenomen vraag naar werkkapitaal en financieringen binnen het DTIF te kunnen voldoen. Daarnaast vindt er een desaldering plaats vanwege een ontstane meevaller door verwachte koersverschillen.

Technisch

Derde steunpakket Oekraïne

Op 6 oktober 2023 heeft de minister voor BHOS de Kamer geïnformeerd over het derde steunpakket aan Oekraïne in 2023. De middelen voor dit steunpakket worden middels een plafondcorrectie aan de begroting van BHOS toegevoegd.

Overige technische mutaties

Dit betreft het saldo van mee- en tegenvallers op de BHOS-begroting. Zo worden er op het gebied van diverse ondersteunende activiteiten (non-ODA) lagere uitgaven verwacht dan geraamd.

Ontvangsten

Desalderingen

Er vindt een desaldering plaats tussen de aflopende Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) om aan de toegenomen vraag naar werkkapitaal en financieringen binnen het DTIF te kunnen voldoen. Daarnaast vindt er een desaldering plaats vanwege een ontstane meevaller door verwachte koersverschillen.

Licence