Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

22.975

  

Besluitvorming

57

Invulling dekking rijksbrede opgave

57

  

Mee- en tegenvallers

‒ 188

Meevaller: Aanpak ondermijning

‒ 47

Meevaller: Versterking Jeugdbescherming

‒ 34

Meevaller: COA Lagere bezetting

‒ 208

Meevaller: Nog onverdeeld

‒ 64

Meevaller: Nidos

‒ 23

Meevaller: Versnellingstraject IND

‒ 27

Tegenvaller: (crisis)noodopvang COA

218

Tegenvaller: COA afrekening 2022

36

Tegenvaller: Schadeloosstellingen

15

Overige mee- en tegenvallers

‒ 55

  

Technisch

60

Desalderingen

26

Overboekingen met andere begrotingen

35

  

Niet-plafondrelevant

‒ 109

Storting btw-compensatiefonds Oekraïne

‒ 109

  

Stand Najaarsnota

22.795

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

1.669

  

Mee- en tegenvallers

‒ 131

Meevaller: Boetes en Transacties

158

Tegenvaller: Afpakken

‒ 284

Overige mee- en tegenvallers

‒ 4

  

Technisch

26

Desalderingen

26

  

Stand Najaarsnota 2023

1.563

Uitgaven

Besluitvorming

Invulling dekking rijksbrede opgave

Om te voldoen aan de rijksbrede dekkingsopgave heeft JenV zichzelf bij Voorjaarsnota 2023 een taakstelling voor onderuitputting opgelegd. Deze taakstelling wordt nu daadwerkelijk ingevuld met in 2023 ontstane onderuitputting op de JenV-begroting.

Mee- en tegenvallers

Meevaller: Aanpak ondermijning

Op de aanpak van ondermijnende criminaliteit doet zich een meevaller voor door het terugstorten van niet-bestede middelen aan DG ondermijning vanuit de politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Financiën (Belastingdienst, FIOD, Douane) en het ministerie van Defensie (KMar). Het niet besteden van middelen wordt voornamelijk veroorzaakt door een tragere opbouw van de voorziene formatie wegens arbeidsmarkt­krapte.

Meevaller: Versterking Jeugdbescherming

In 2023 valt incidenteel 33,5 miljoen euro van de 43 miljoen euro die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 heeft vrijgemaakt voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen vrij omdat het niet mogelijk was het geheel van deze middelen al gedurende dit jaar tot besteding te laten komen. Het Rijk draagt vanaf 2024 30 miljoen euro per jaar structureel bij aan het landelijk tarief jeugdbescherming. Het voornemen is de resterende structurele middelen o.a. aan te wenden om kwaliteitsverbetering bij de RvdK en verbetering van de rechtsbescherming te bewerkstelligen.

Meevaller: COA lagere bezetting

Op basis van de realisatie en de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2023-II) is de instroom van asielzoekers op dit moment lager dan bij Voorjaarsnota de verwachting was. Het verwachte benodigde aantal reguliere asielopvangplekken in 2023 wordt daarom neerwaarts bijgesteld. Dit resulteert in een meevaller van 207 miljoen euro.

Meevaller: Nog onverdeeld

Bij de Prinsjesdag suppletoire begroting was het saldo aan mee- en tegenvallers tijdelijk op het verdeelartikel op de JenV-begroting geplaatst, in afwachting van het meer volledige beeld aan mee- en tegenvallers bij Najaarsnota 2023. Op basis van het huidige beeld kunnen de gereserveerde middelen ingezet worden voor de invulling van de rijksbrede dekkingsopgave voor JenV en valt het restant vrij.

Meevaller: Nidos

Ondanks de hoge instroom van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) die begeleid worden door het Nidos, blijven de kosten voor deze organisatie achter ten opzichte van de raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat het een uitdaging blijkt om opvangplekken te organiseren en personeel aan te trekken. Hierdoor is er sprake van een meevaller van 23,4 miljoen euro.

Meevaller: Versnellingstraject IND

Voor de projectmatige aanpak van de Bespoediging Afhandeling Asielaanvragen (BAA) bij de IND worden niet alle, bij Voorjaarsnota 2023, toegekende middelen volledig uitgeput omdat de kosten lager uitvallen dan geraamd. Hierdoor valt 26,9 miljoen euro vrij.

Tegenvaller: (crisis)noodopvang COA

De kosten voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het opvangen van asielzoekers in (crisis)noodopvang vallen hoger uit dan eerder was voorzien. Dit komt o.a. omdat niet genoeg reguliere asielopvangplekken beschikbaar zijn en dus (crisis)noodopvang plekken nodig zijn.

Tegenvaller: COA afrekening 2022

Het COA heeft in augustus 2023 de jaarrekening over 2022 gepubliceerd. Hieruit volgt dat, op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2022, JenV nog 36 miljoen euro moet nabetalen over de opdracht aan het COA in 2022.

Tegenvaller: Schadeloosstellingen

JenV keert schadeloosstellingen uit in het geval van toewijzingen door de rechter aan burgers wanneer zij door overheidshan­delen schade hebben geleden. Er wordt een tegenvaller van 15 miljoen euro verwacht op basis van de extrapolatie van de verleende schadeloosstellingen in 2023 tot dusver.

Overige mee- en tegenvallers

Deze post betreft overige mee- en tegenvallers. Het betreft onder andere meevallers op de rechtsbijstand (8,2 miljoen euro), en het samenwerkingsverband asiel (10 miljoen euro). Daarnaast doen er zich onder andere tegenvallers voor bij het Openbaar Ministerie (12,5 miljoen euro) en de uitvoeringskosten van de Wet tegemoetkoming Waterschade Limburg (7 miljoen euro).

Technisch

Desalderingen

Deze post betreft een aantal desalderingen die op de begroting van JenV plaatsvinden. Het betreft o.a. een desaldering voor het verwerken van bijzondere bijdragen aan de politie.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post betreft een groot aantal overhevelingen met andere departementen, waaronder een afdracht aan de Shared Service Organisation Caribisch Nederland over 2023 (2,2 miljoen euronaar het ministerie van BZK), en het faciliteitenbesluit 2023 (12,1 miljoen euro naar het Gemeentefonds). Daarnaast ontvangt JenV o.a. middelen voor de uitbetaling slachtoffers Jeugdzorg i.h.k.v. commissie de Winter (17,2 miljoen euro, van het ministerie van VWS) en een verhoogde bijdrage aan de uitgaven voor asielopvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen vanuit het ontwikkelingssamenwerkingsbudget (10,7 miljoen euro van het ministerie van BHOS).

Niet-plafondrelevant

Storting btw-compensatiefonds Oekraïne

Door JenV wordt een bedrag van 109,2 miljoen euro overgeboekt naar Financiën ten behoeve van het btw-compensatiefonds in relatie tot opvang van Oekraïense ontheemden. Hierdoor wordt het btw-compensa­tiefonds aangevuld.

Niet-belasting ontvangsten

Mee- en tegenvallers

Meevaller: Boetes en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een meevaller voor van 157,5 miljoen euro.

Tegenvaller: Afpakken

Er doet zich een tegenvaller (ca. 284,4 miljoen euro) voor bij het afpakken van (crimineel) geld en goederen door het uitblijven van grote transacties.

Overige mee- en tegenvallers

Deze post betreft overige mee- en tegenvallers. Het betreft een meevaller bij de hoofddirectie bedrijfsvoering (1,5 miljoen euro) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (1 miljoen euro). Daarnaast doen er zich tegenvallers voor bij het SG-cluster (3,3 miljoen euro) en de administratie bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (3,6 miljoen euro).

Technisch

Desalderingen

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

Licence