Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief Staten-Generaal, Hoge Colleges van Staat, Koninkrijksrelaties en het BES-fonds)

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

10.435

  

Besluitvorming

10

Inkomstenderving waterschappen

6

Compensatie hoogwater Limburgse gemeenten

3

Overige besluitvorming

0

  

Mee- en tegenvallers

‒ 178

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

7

Onderuitputting fysieke herplaatsingsgarantie

‒ 7

Onderuitputting Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

‒ 7

Onderuitputting kwijtschelden publieke schulden

‒ 50

Onderuitputting woningbouwimpuls

‒ 122

Overige mee- en tegenvallers

0

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 87

Afrekening AIVD-MIVD

6

Opdrachtgeverschap FM Haaglanden

5

Huisvesting Nederlands Sudanese repatrianten

‒ 1

Afdrachten BTW-compensatiefonds

‒ 26

MIRT verkenning Utrecht

‒ 69

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 2

  

Desalderingen

52

Bijdrage Digitaal Stelsel Omgevingswet

10

Ontvlechting eindbalans UBR

10

Natuurinclusief isoleren

7

Ontvangsten Doc-direkt

5

Zakelijke lasten RVB

4

Overige desalderingen

16

  

Technisch

0

Technisch

0

  

Stand Najaarsnota

10.232

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

935

  

Mee- en tegenvallers

86

Benzineveilingen

91

Meerontvangsten bodemmaterialen

6

RVB-Flexwoningen

‒ 11

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 2

Correctie rentederving toeslagen

‒ 2

  

Desalderingen

52

Bijdrage Digitaal Stelsel Omgevingswet

10

Ontvlechting eindbalans UBR

10

Aanwending meerontvangsten voor natuurinclusief isoleren

7

Ontvangsten Doc-direkt

5

Zakelijke lasten RVB

4

Overige desalderingen

16

  

Stand Najaarsnota

1.072

Uitgaven

Besluitvorming

Inkomstenderving waterschappen

Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie (6,4 miljoen euro). Deze middelen worden uitgekeerd aan de waterschappen.

Compensatie hoogwater Limburgse gemeenten

Dit betreft de compensatie van een deel van de kosten die de zwaarst getroffen gemeenten hebben gemaakt na de wateroverlast in Limburg (3,2 miljoen euro).

Mee- en tegenvallers

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Vanwege de hoge respons op de conceptregeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA), is de prognose van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat dit budget opgehoogd moet worden met 7 miljoen euro voor 2023. Daarom wordt vanuit de onderuitputting op de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) dit bedrag gerealloceerd. In 2024 zal de 7 miljoen euro weer afgeboekt worden van DUMAVA.

Onderuitputting fysieke herplaatsingsgarantie

In het kader van de fysieke herplaatsingsgarantie voor flexwoningen kan, na het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten, in 2023 worden overgegaan op uitkering door middel van een SPUK-regeling voor circa 41 miljoen euro. 6,7 miljoen euro komt niet tot besteding in 2023.

Onderuitputting woningbouwimpuls

Circa 120 miljoen euro uit de vijfde tranche van de woningbouwimpuls komt niet tot besteding in 2023. De woningbouwimpuls kent een 100% eindejaarsmarge, waardoor de middelen in 2024 worden opgeboekt.

Onderuitputting kwijtschelden publieke schulden

De compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten bij medeoverheden vindt plaats op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op dit moment volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, wordt het restant van het budget volgens afspraak generaal teruggeboekt. In het voorjaar wordt gekeken naar de meerjarige raming en welke middelen nodig zijn voor de doelstelling

Overboekingen met andere begrotingen

Afrekening AIVD-MIVD

Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten van de AIVD en MIVD verrekend tussen het ministerie van BZK en het ministerie van Defensie. Voor 2023 ontvangt de AIVD hiervoor 6,1 miljoen euro vanuit het ministerie van Defensie.

Opdrachtgeverschap FM Haaglanden

Verschillende departementen hebben overboekingen van in totaal 5,4 miljoen euro gedaan ter dekking van de gemaakte kosten van FM Haaglanden.

Huisvesting Nederlands Sudanese repatrianten

Er wordt circa € 1,3 miljoen euro aan het Gemeentefonds overgemaakt voor de huisvesting van Nederlands Sudanese repatrianten. Deze decentrale uitkering is bedoeld voor gemeenten die via het Rijk zijn betrokken bij huisvesting van evacuees uit Soedan.

Afdrachten BTW-compensatiefonds

Dit betreft verschillende afdrachten aan het BTW-compensatiefonds, waaronder 11,9 miljoen euro voor de 5e tranche van de woningbouwimpuls en 11,4 miljoen euro voor de regeling lokale aanpak isolatie.

MIRT-verkenning Utrecht

Dit betreft een overboeking van 69 miljoen euro van het BZK deel van de reservering van het Rijk naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) ter verkenning van oplossingen op het gebied van OV en Wonen in de regio Utrecht. Hetgeen is besloten bij het BO MIRT in het najaar van 2019.

Desalderingen

Bijdrage Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dit betreft een desaldering van € 10,0 miljoen van de meerontvangsten van artikel 4 voor de afbouw, uitbouw en beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De 10 miljoen komt ter beschikking aan het Kadaster, die als tactisch beheerder van de omgevingswet additionele taken heeft gekregen.

Ontvlechting eindbalans UBR

Het agentschap UBR is per 1 januari van dit jaar opgehouden te bestaan. Het voormalig UBR onderdeel Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) is sinds dit jaar ondergebracht onder artikel 11 als een kas/verplichtingendienst. De openstaande facturen (schulden) komen voor rekening van OBF via de overgedragen liquide middelen (een begrotingsontvangst) van UBR. Middels een desaldering worden deze middelen nu ingezet ter dekking van de betaling van deze openstaande facturen (van 8 miljoen euro).

Natuurinclusief isoleren

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State kan isolatie van vastgoed alleen doorgang vinden als er alternatieve verblijfplekken voor vleermuissoorten worden geregeld. Hierdoor wordt de bestaande specifieke uitkering voor natuurinclusief isoleren dit jaar opgehoogd met totaal €10 mln., waarvan €7,2 mln. uit een desaldering en € 2,8 mln. uit een reallocatie.

Ontvangsten Doc-direkt

Doc-Direkt verwacht een tekort van 5,4 miljoen euro. Dit komt voor een groot deel door onverwachte facturen van doorbelastingen van SSC-ICT. Het tekort wordt doorbelast, waardoor de ontvangsten stijgen.

Zakelijke lasten RVB

Onverwacht heeft het Rijksvastgoedbedrijf relatief veel aanslagen voor zakelijke lasten uit voorgaande jaren binnengekregen. De kosten zijn daardoor hoger dan verwacht. Dit wordt gedekt door een meevaller op ontvangsten van artikel 6 en een herbestemming van LPO middelen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Benzineveilingen

De veiling van benzinestations langs Rijkswegen heeft circa 91 miljoen euro meer opgebracht dan geraamd.

Meerontvangsten bodemmaterialen

De ontvangsten van de bodemmaterialen zijn 6,4 miljoen euro hoger dan geraamd.

RVB-flexwoningen

Door een latere matching van ingekochte flexwoningen met afnemers, komt een deel van de ontvangsten later binnen dan geraamd. In 2023 wordt € 11,3 mln. afgeboekt. Deze ontvangsten volgen naar verwachting in 2024.

Overboekingen met andere begrotingen

Correctie rentederving toeslagen

Dit betreft een correctie van een eerdere foutieve overboeking.

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

240

  

Overboekingen met andere begrotingen

0

Overboekingen met andere begrotingen

0

  

Stand Najaarsnota

240

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

9

  

Stand Najaarsnota

9

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

183

  

Mee- en tegenvallers

0

Informatievoorziening en ICT

3

Onderuitputting bestuursrechtspraak

‒ 3

  

Overboekingen met andere begrotingen

0

Overboekingen met andere begrotingen

0

  

Desalderingen

1

Nationale ombudsman

1

  

Stand Najaarsnota

184

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

7

  

Desalderingen

1

Nationale ombudsman

1

  

Stand Najaarsnota

7

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Informatievoorziening en ICT

Mede vanwege verscherpte eisen op het gebied van informatiebeveiliging binnen de Raad van State, vindt er een reallocatie van het budget van de afdeling Bestuursrechtspraak naar RvS Gemeenschappelijke diensten plaats. Dit betreft onder meer uitgaven aan externe inhuur.

Onderuitputting bestuursrechtspraak

De dekking voor de uitgaven aan informatievoorziening en ICT komt uit onderuitputting bij de afdeling bestuursrechtspraak.

Desalderingen

Nationale ombudsman

Deze desaldering betreft de jaarlijkse indexatie op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

167

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 1

Afdracht SSO-CN

4

Terugbetaling lening Winair

1

Detentiewezen Sint Maarten

‒ 1

Bijdrage BES-fonds

‒ 2

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 3

  

Desalderingen

4

Desalderingen

4

  

Technisch

0

Technisch

0

  

Stand Najaarsnota

170

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

54

  

Desalderingen

4

Desalderingen

4

  

Niet-plafondrelevant

1

Aflossing lening Sint Maarten

1

  

Stand Najaarsnota

59

Uitgaven

Overboekingen met andere begrotingen

Afdracht SSO-CN

Dit zijn de afdrachten van de verschillende departementen voor de basisdienstverlening van Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN).

Terugbetaling lening Winair

In 2020 is er een hypothecaire lening van 3 miljoen dollar verstrekt aan de luchtvaartmaatschappij Winair, die in financiële problemen was geraakt door de COVID-19 crisis. Deze lening is verstrekt vanuit de noodzaak van het in stand houden van de luchtverbindingen met de Caribisch Nederlandse gemeenten. 1 miljoen euro hiervan is gefinancierd door Koninkrijksrelaties. Dit betreft de terugbetaling van het BZK deel van de lening.

Detentiewezen Sint Maarten

Dit betreft een bijdrage van Koninkrijksrelaties aan de dekking voor de dienstverlening detentiewezen voor Sint Maarten.

Bijdrage BES-fonds

Dit zijn twee overboekingen naar het BES-fonds: 1 miljoen euro voor de vrije uitkering aan Saba voor de operationele kosten van de pilot ferry en een bijdrage voor Bonaire die toezien op de eilandelijke achterstanden.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft met name overboekingen met Binnenlandse Zaken (hoofdstuk 7) op het gebied van personele uitgaven.

Desalderingen

Dit betreft een aantal desalderingen die te maken hebben met ontvangsten van SSO-CN. Deze ontvangsten komen uit verrekeningen met andere departementen. De verrekening vindt plaats op basis van afname van departementen van de dienstverlening bij SSO-CN.

Technisch

Dit zijn veelal reallocaties van budgetten naar een ander instrument, o.a. ter bekostiging van de EU-gezant, ter dekking van de proceskosten voor klimaattafel Bonaire en voor subsidies vanuit het comité slavernijverleden. Op het apparaatsartikel zijn er voor TWO en Cft herschikkingen op basis van nieuwe ramingen voor deze budgetten.

Niet-belastingontvangsten

Desalderingen

Dit betreft een aantal desalderingen die te maken hebben met afdracht aan en ontvangsten van SSO-CN.

Aflossing lening Sint Maarten

Dit betreft een vervroegde aflossing van Sint Maarten op een lening.

BES-FONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

73

  

Overboekingen met andere begrotingen

21

Middelen armoedebestrijding en energietoelage

8

Natuur- en milieuplan Caribisch Nederland 2020-2030

8

Bijdrage CIO-offices

2

Overige overboekingen met andere begrotingen

2

  

Stand Najaarsnota

94

Uitgaven

Middelen armoedebestrijding en energietoelage

SZW heeft 1 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor armoedebestrijding in 2023 en maakt 6,8 miljoen euro over naar het BES-fonds voor een eenmalige energietoelage voor huishoudens met een laaginkomen in Caribisch Nederland.

Natuur- en milieuplan Caribisch Nederland 2020-2030

Dit betreft een bijdrage van LNV voor de uitvoering van het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030.

Bijdrage CIO-offices

BZK draagt 1,8 miljoen euro bij voor het inrichten van CIO-offices en het ontwikkelen van eigen digitaliseringsagenda's door Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Overboekingen met andere begrotingen

De overboekingen bestaan o.a. uit een overboeking (1,3 miljoen euro) van BZK voor de eilandelijke achterstanden voor het openbaar lichaam Bonaire. Daarnaast is er ook nog een bijdrage (1 miljoen euro) van BZK ten behoeve van de operationele kosten van de veerverbinding op Saba en Sint Eustatius.

Licence