Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

57.050

  

Mee- en tegenvallers

‒ 199

Per saldo tegenvaller studiefinanciering

15

Meevaller apparaatskosten

‒ 12

Meevaller bibliotheek op school

‒ 16

Meevaller heterogene brugklassen

‒ 16

Meevaller energiecompensatie scholen

‒ 24

Meevaller Maatschappelijke diensttijd

‒ 70

Overige mee- en tegenvallers

‒ 76

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 22

Overboeking provinciefonds

‒ 15

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 7

  

Desalderingen

5

Desalderingen

5

  

Technisch

‒ 56

COVID-19 Zelftesten

‒ 8

COVID-19 Nationaal Programma Onderwijs

‒ 13

Overig technisch

‒ 35

  

Niet-plafondrelevant

‒ 710

Meevaller studiefinanciering

‒ 710

  

Stand Najaarsnota

56.067

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

1.869

  

Mee- en tegenvallers

‒ 4

Mee- en tegenvallers

‒ 4

  

Desalderingen

5

Desalderingen

5

  

Technisch

7

Coronabanen hoger onderwijs

7

Overig technisch

0

  

Stand Najaarsnota

1.877

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Per saldo tegenvaller studiefinanciering uitgaven REr zijn bijstellingen gedaan in de geraamde bedragen voor studiefinanciering op basis van de verstrekte gegevens van DUO. Dit leidt binnen de middelen voor studiefinanciering tot zowel mee- als tegenvallers. Per saldo is er een tegenvaller op de post studiefinanciering van 15 miljoen.

Meevaller apparaatskostenDe meevaller op apparaatskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door onderuitputting op de middelen voor personeel voor Versterking Toezicht bij de Inspectie van het Onderwijs. De organisatie kan minder personeel aantrekken door een krappe arbeidsmarkt.

Meevaller bibliotheek op schoolBij de leesbevordering bij de bibliotheek op school (een onderdeel van het masterplan basisvaardigheden) is er een meevaller van 15,7 miljoen euro. Bij de beschikking aan Stichting Lezen wordt er gerekend met schooljaren in plaats van kalenderjaren, waardoor in 2023 maar 5/12 deel van het voorziene bedrag wordt uitgegeven. Daarnaast is de beschikking iets lager vastgesteld dan eerder voorzien.

Meevaller heterogene brugklassenDe uitgaven aan subsidieregeling heterogene brugklassen vallen lager uit, omdat er minder aanvragen zijn binnengekomen dan waar budget voor was.

Meevaller energiecompensatie scholenHet aantal aanvragen voor de Subsidieregeling energiecompensatie scholen funderend onderwijs (PO en VO) is lager dan het aantal aanvragen waar budget voor is.

Meevaller Maatschappelijke diensttijdBinnen het budget van de Maatschappelijke Diensttijd is er in 2023 69,8 miljoen euro niet besteed. Dit zit zowel op de hoofdsubsidie als op het flankerend beleid.

Overige mee- en tegenvallersEr is een groot aantal kleinere mee- en tegenvallers op de OCW-begroting, die per saldo leiden tot een meevaller van 73 miljoen euro.

Overboeking provinciefondsEr worden een aantal overboekingen gedaan met het provinciefonds. Dit bevat onder andere een overboeking voor de restauraties van grote monumenten (14,2 miljoen euro).

Overige overboekingen met andere begrotingenEr worden diverse overboekingen gedaan met begrotingen van andere departementen.

DesalderingenEr worden diverse desalderingen gedaan.

Technisch

COVID-19 ZelftestenEr is een meevaller op de middelen bestemd voor corona-zelftesten. Deze middelen vloeien terug naar de Rijksbegroting, zoals gebruikelijk bij onbestede coronamiddelen.

COVID-19 Nationaal Programma OnderwijsEr is een meevaller op de middelen bestemd voor het NP Onderwijs om studenten met vertraging door corona tegemoet te komen. Ook is er een meevaller op middelen beschikbaar gesteld voor de culturele sector, waaronder de suppletieregeling. Deze middelen vloeien terug naar de Rijksbegroting, zoals gebruikelijk bij onbestede coronamiddelen.

Niet-plafondrelevant

Meevaller studiefinanciering NREr is een meevaller op de niet-relevante (NR) uitgaven van studiefinanciering. De niet-relevante uitgaven zijn dit voorjaar geraamd in prijspeil 2023. De loon- en prijsbijstelling over het lopende jaar valt daarom vrij bij deze najaarsnota. Daarnaast lijken studenten op basis van de eerste 7 maanden in 2023 minder te lenen dan verwacht.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallersEr is een aantal mee- en tegenvallers op de OCW-begroting, die per saldo leiden tot een tegenvaller van 4 miljoen euro. Er is een bijstelling gedaan in de verwachte betalingen aan lesgelden in het mbo. Dit leidt tot een tegenvaller van 15 miljoen euro. Daarnaast is er bijstelling van 10 miljoen euro door overgebleven middelen op de balansposten bij DUO en het Nationaal Archief, die worden overgemaakt naar de OCW-begroting.

DesalderingenEr worden diverse desalderingen gedaan.

Technisch

Coronabanen hoger onderwijsEr is een meevaller op de middelen bestemd voor coronabanen in het hoger onderwijs. Deze middelen zijn teruggestort door hogescholen en universiteiten en vloeien terug naar de Rijksbegroting, zoals gebruikelijk bij onbestede coronamiddelen.

Overig technischDe uitvoeringskosten voor DUO voor de tegemoetkomingsregelingen op het gebied van studiefinanciering naar aanleiding van COVID-19 zijn lager uitgevallen dan geraamd. Deze middelen vloeien terug naar de Rijksbegroting, zoals gebruikelijk bij onbestede coronamiddelen.

Licence