Base description which applies to whole site

Financiën

IXB FINANCIEN: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

14.846

  

Besluitvorming

90

Begrotingsreserve Oekraïne

60

Reservering Aanvullende Post vertragingsrente

30

  

Mee- en tegenvallers

‒ 88

Meevaller belasting- en invorderingsrente

‒ 36

Overige mee- en tegenvallers

‒ 52

  

Overboekingen met andere begrotingen

38

Overboekingen met andere begrotingen

38

  

Desalderingen

0

Desalderingen

0

  

Technisch

172

Definitieve sluiting langlopende schadezaken Atradius

165

Overig technisch

7

  

Niet-plafondrelevant

139

Storting btw-compensatiefonds voor opvrang Oekraïnse ontheemden

109

Schade-uitkering niet afgesloten dossiers ADSB

30

  

Stand Najaarsnota

15.196

IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

3.625

  

Mee- en tegenvallers

104

Diverse niet-belastingontvangsten mutaties

84

Overige mee- en tegenvallers

20

  

Overboekingen met andere begrotingen

2

Overboekingen met andere begrotingen

2

  

Desalderingen

0

Desalderingen

0

  

Technisch

159

Technisch

159

  

Niet-plafondrelevant

875

Verkoop aandelen ABN AMRO

457

Vervroegde aflossing Greek Loan Facility (GLF) 2024 en 2025

320

Actualisatie dividendenraming

93

Overig niet-plafondrelevant

5

  

Stand Najaarsnota

4.765

Uitgaven

Besluitvorming

Begrotingsreserve Oekraïne

Via het derde steunpakket 2023 voor Oekraïne is 60 miljoen euro beschikbaar gesteld om via de exportkredietverzekering financiële risico’s af te dekken voor Nederlandse bedrijven die via export of investeringen willen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.1Dit bedrag van € 60 mln. wordt toegevoegd aan de begrotingsreserve exportkredietverzekeringen.

Reservering Aanvullende Post (AP) vertragingsrente

Vanuit de Aanvullende Post (AP) is er 30,1 miljoen euro budget overgeheveld aan artikel 9 Douane voor de betaalde vertragingsrente in 2023. Deze vertragingsrente komt voort uit de (na)betalingen van de Traditionele Eigen Middelen (douane invoerrechten, begroot op artikel 3.3, begroting van ministerie van Buitenlandse Zaken).

Mee-en tegenvallers

Meevaller belasting- en invorderingsrente

Er zijn lagere uitgaven bij de belasting- en invorderingsrente door de latere aanvangsdatum van het herstelproject invorderingsrente, waarbij te veel in rekening gebrachte invorderingsrente wordt terugbetaald. Dit leidt tot een meevaller in 2023.

Overige mee- en tegenvallers

Dit komt met name door onderbestedingen op materiele uitgaven en meevallende apparaatsuitgaven door o.a. onderbezetting bij de Douane en Toeslagen.

Overboekingen met andere begrotingen

Betreft een verzamelpost van verschillende overboekingen met andere begrotingen, met name naar het btw-compensatiefonds.

Desalderingen

Betreft een verzamelpost van desalderingen van bedragen onder een miljoen euro.

Technisch

Definitieve sluiting langlopende schadezaken Atradius Dutch State Bank (ADSB)

In totaal zal voor 165 miljoen euro aan schadedossiers worden afgesloten en wordt dit bedrag onttrokken aan de begrotingsreserve van exportkredietverzekeringen. Dit komt met name door het afsluiten van een groot aantal oude schadedossiers waarop geen recuperatiemogelijkheden meer zijn, bijvoorbeeld omdat de debiteur failliet is gegaan. Hiermee wordt opvolging gegeven aan één van de aanbevelingen uit de beleidsdoorlichting van artikel 5.

Overig technisch

Betreft een verzameling technische wijzigingen waarvan de grootste een aanpassing in het schadekader van de Herverzekering leverancierskredieten (HULK) is (4 miljoen euro).

Niet plafond-relevant

Storting in het btw-compensatiefonds (BCF) voor opvang Oekraïense ontheemden

Het ministerie van JenV compenseert gemeenten met een normbedrag voor de dagelijkse kosten van de opvang van Oekraïense ontheemden. Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden zijn compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement stort JenV dat bedrag ter dekking in het fonds.

Schade-uitkering niet afgesloten dossiers ADSB

Er is 30 miljoen euro meer schade verwacht dan geraamd op de nieuwe en/of lopende ekv-gedekte transacties. Dit komt voornamelijk door het aangaan van meerdere kleine transacties.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diverse niet-belastingontvangsten mutaties

Bij de niet-belastingontvangsten zijn er een drietal meevallers met een totale bijstelling van 84 miljoen euro. De realisatiecijfers tot en met augustus laten zien dat de werkelijke ontvangsten aan belasting- en invorderingsrente hoger liggen dan verwacht in de actuele begroting. Met name in de belastingrente zijn er meer ontvangsten dan verwacht, dit heeft grotendeels te maken met een hogere belastinggrondslag. De gerealiseerde ontvangsten aan invorderingsrente over terugbetaalde Coronaschulden liggen tot en met juni redelijk in lijn met de raming. Voor de boetes en schikkingen geldt dat de ontvangsten eveneens voorlopen op de actuele begroting.

Overige mee- en tegenvallers

Deze post betreft het saldo van een aantal meevallers waaronder op de schaderestituties van de EKV polissen en op de apparaatsontvangsten.

Desalderingen

Betreft een verzamelpost van desalderingen van bedragen onder een miljoen euro.

Technisch

Betreft een verzameling technische verwerkingen, waaronder de definitieve sluiting langlopende schadezaken ADSB, zoals toegelicht bij verticale toelichting van de uitgaven van de Financiënbegroting.

Niet-plafondrelevant

Verkoop aandelen ABN AMRO

In de loop van 2023 zijn aandelen ABN AMRO verkocht. Als gevolg van de verkoopopbrengsten hiervan wordt de ontvangstenraming met € 457 mln. verhoogd tot € 1,123 mld.

Vervroegde aflossing Greek Loan Facility (GLF)

Griekenland is de formele procedure gestart om een deel van de uitstaande leningen vervroegd af te lossen. De verwachting is dat deze vervroegde aflossing op 15 december zal plaatsvinden.

Actualisatie dividendenraming

Een actualisatie van de dividendramingen van de staatsdeelnemingen geeft voor het jaar 2023 een positieve bijstelling (€ 93 mln.).

Overig niet-plafondrelevant

Betreft een verzameling niet-plafondrelevante ontvangsten, waarvan de grootste ontvangst 2,7 miljoen euro is naar aanleiding van de uitkomst van een geschil tussen RFS (de voormalige holding van de drie consortiumpartijen - RBS, Fortis en Santander - die in 2007 het toenmalige ABN AMRO heeft overgenomen) en de Italiaanse belastingdienst. Deze is in het voordeel van de consortiumpartijen uitgevallen.

IXA NATIONALE SCHULD: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

51.992

  

Technisch

‒ 260

Rentelasten kasbeheer

2

Rente vlottende schuld

‒ 24

Rente vaste schuld

‒ 238

  

Niet-plafondrelevant

‒ 3.563

Verstrekte leningen

500

Rente derivaten

9

Rentelasten kasbeheer

‒ 31

Mutatie vlottende schuld

‒ 4.041

  

Stand Najaarsnota

48.170

IXA NATIONALE SCHULD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

77.194

  

Technisch

5

Rentebaten kasbeheer

5

  

Niet-plafondrelevant

‒ 4.867

Ontvangen aflossingen

23

Mutaties in rekening courant

‒ 890

Uitgifte vaste schuld

‒ 4.000

Overig niet-plafondrelevant

1

  

Stand Najaarsnota

72.331

Uitgaven

Technisch

Rentelasten kasbeheer

De raming van de rentelasten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de Miljoenennota 2024. Dit als gevolg van een toename van de rentelasten op afgesloten deposito’s door met name RWT’s.

Rente vlottende schuld

De rentelasten op de vlottende schuld zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de actuele realisaties op de geldmarkt.

Rente vaste schuld

De rentelasten vaste schuld vallen in 2023 naar verwachting 238 miljoen euro lager uit dan eerder geraamd. Als gevolg van het bijgestelde financieringsplan zal er in 2023 minder schuld uitgegeven worden op de kapitaalmarkt. Hierdoor nemen de verwachte rentelasten af.

Niet-plafondrelevant

Verstrekte leningen

Naar verwachting worden er meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met 500 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Rente derivaten

De rentelasten op de langlopende derivaten zijn naar verwachting 9 miljoen euro hoger in 2023 ten opzichte van de raming in de Miljoenennota 2024 als gevolg van de gestegen rente.

Rentelasten kasbeheerDe raming van de rentelasten kasbeheer is lager als gevolg van de nieuwe raming sociale fondsen.

Mutatie vlottende schuld

De omvang van de vlottende schuld daalt naar verwachting met ruim 4 miljard euro in het lopende jaar. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zoveel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.

Ontvangsten

Technisch

Rentebaten kasbeheer

De ramingen van de rentebaten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de Miljoenennota 2024. Dit als gevolg van een toename van het aantal afgesloten leningen aan deelnemers van schatkistbankieren.

Niet-plafondrelevant

Ontvangen aflossingen

Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen die door  agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, in het lopende jaar hoger zullen uitvallen dan geraamd bij de Miljoenennota 2024.

Mutaties in de rekening courant

Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen naar verwachting in 2023 minder geld zullen storten in de schatkist.

Uitgifte vaste schuld

De raming voor de uitgifte van de vaste schuld in het lopende jaar is afgenomen met 4 miljard euro ten opzichte van de Miljoenennota 2024. Dit is het gevolg van het bijgestelde financieringsplan 2023. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.

Overig niet-plafondrelevant

Betreft een verzamelpost van overige niet-plafondrelevante mutaties.

 

1

Kamerbrief-derde-steunpakket-Oekra-ne-2023- (overheid.nl)

Licence