Base description which applies to whole site

Defensie (inclusief Defensiematerieelbegrotingsfonds)

X DEFENSIE: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

15.352

  

Mee- en tegenvallers

‒ 97

Onderuitputting 2023

‒ 97

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 21

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 21

  

Desalderingen

‒ 4

Desalderingen

‒ 4

  

Technisch

13

Mutaties met Defensiematerieelbegrotingsfonds

8

Overig technisch

5

  

Niet-plafondrelevant

‒ 181

Oekraïne

‒ 181

  

Stand Najaarsnota

15.062

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

194

  

Desalderingen

‒ 4

Desalderingen

‒ 4

  

Technisch

5

Technisch

5

  

Niet-plafondrelevant

97

Oekraïne

97

  

Stand Najaarsnota

293

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Onderuitputting 2023

De onderuitputting komt grotendeels uit het budget voor inzet. Binnen dit budget worden de uitgaven van het Budget Internationale Veiligheid met 40 miljoen euro verlaagd, en de overige inzet met 10 miljoen euro. Het restant van de onderuitputting op de Defensiebegroting is het resultaat van lagere uitgaven vanuit het personeelsbudget als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.

Overboekingen met andere begrotingen

Overboekingen met andere begrotingen

Er zijn diverse overboekingen gedaan van en naar de Defensiebegroting. Zo zijn er middelen teruggevloeid naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het tegengaan van ondermijning. Verder zijn er onderling bedrijfsvoeringskosten verrekend tussen Defensie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Desalderingen

Desalderingen

Op de Defensiebegroting is een aantal desalderingen verwerkt. De grootste desaldering betreft een verlaging van de uitgaven naar aanleiding van minder niet-belastinginkomsten bij het Commando Materieel en IT. Deze bijstelling komt ook terug aan de niet-belastingontvangstenzijde van de Defensiebegroting.

Technisch

Mutaties met Defensiematerieelbegrotingsfonds

De onderliggende mutaties worden uitgesplitst en toegelicht op de uitgavenzijde van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Overig technisch

Lagere kosten bij Paresto hebben geleid tot een hoger eigen vermogen. Omdat Paresto een baten-lastendienst is met een maximering op het eigen vermogen is er een bedrag van het eigen vermogen afgeroomd en overgeheveld naar het kerndepartement.

Niet-plafondrelevant

Oekraïne

Er wordt voor 181 miljoen euro aan Oekraïnesteun verschoven van 2023 naar 2024, met name vanwege een krappe defensiemarkt.

Niet-belastingontvangsten

Desalderingen

Desalderingen

Op de Defensiebegroting is een aantal desalderingen verwerkt. De grootste desaldering betreft een verlaging van de uitgaven naar aanleiding van minder niet-belastinginkomsten bij het Commando Materieel en IT. Deze bijstelling komt ook terug aan de uitgavenzijde van de Defensiebegroting.

Technisch

Technisch

Lagere kosten bij Paresto hebben geleid tot een hoger eigen vermogen. Omdat Paresto een baten-lastendienst is met een maximering op het eigen vermogen is er een bedrag van het eigen vermogen afgeroomd en overgeheveld naar het kerndepartement.

Niet-plafondrelevant

Oekraïne

De ontvangsten stijgen met 97 miljoen euro als gevolg van de samenwerking met Denemarken om steun te leveren aan Oekraïne. Denemarken draagt een deel van de financiële lasten hiervan.

DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

6.282

  

Mee- en tegenvallers

‒ 671

Teruggave compensatie valutaschommelingen

‒ 6

Onderuitputting 2023

‒ 666

  

Desalderingen

17

Mutaties met Defensiebegroting

13

Overige desalderingen

3

  

Technisch

0

Technisch

0

  

Stand Najaarsnota

5.628

DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

6.282

  

Desalderingen

11

Mutaties met Defensiebegroting

8

Overige desalderingen

3

  

Stand Najaarsnota

6.293

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Teruggave compensatie valutaschommelingen

Ontwikkelingen in de wisselkoersen van US Dollars en Zweedse Kronen leiden tot een teruggave van de compensatie die Defensie heeft ontvangen voor valutaschommelingen.

Onderuitputting 2023

Op het Defensiematerieelbegrotingsfonds is sprake van lagere uitgaven ter hoogte van 666 miljoen euro. Dit is voornamelijk het gevolg van externe omstandigheden. Zo leidt de oorlog in Oekraïne tot krapte op de defensiemarkten en is er daarnaast ook sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot vertraging in zowel de planning en uitvoering van investeringen over de volle breedte van het fonds, alsmede tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor instandhoudingskosten.

Desalderingen

Mutaties met Defensiebegroting

Dit betreft onder andere een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 8 miljoen euro aan Defensie voor het project Maritiem Onderzoekscentrum (MOC) Kustwacht. Verder gaan er middelen van de Defensiebegroting naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het IT-project SAP S/4HANA, en van het fonds naar de reguliere begroting voor het project Chief Information Officer Stelsel.

Overige desalderingen

Op het Defensiematerieelbegrotingsfonds is een aantal desalderingen verwerkt. Dit zorgt voor een verhoging van 3 miljoen euro van de Defensie-uitgaven. Deze bijstelling komt ook terug aan de niet-belastingontvangstenzijde van het fonds.

Technisch

Technisch

Met de actualisatie van de projecten zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties. Door een technische tegenboeking is de overprogrammering voor 2023 teruggebracht tot nul. Het saldo tussen de aanpassing van de verwachte realisaties en de tegenboeking van de overprogrammering bedraagt 666 miljoen euro en is hierboven toegelicht als onderuitputting 2023.

Ontvangsten

Desalderingen

Mutaties met Defensiebegroting

De teruggave van compensatie valutaschommelingen is aan de ontvangstenkant geboekt als negatieve ontvangst à 6 miljoen euro. Deze mutatie en de overige mutaties met de Defensiebegroting à 13 miljoen euro zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De mutaties zijn toegelicht bij de uitgavenzijde op het fonds.

Overige desalderingen

Op het Defensiematerieelbegrotingsfonds is een aantal desalderingen verwerkt. Dit zorgt voor een verhoging van 3 miljoen euro van de Defensie-uitgaven. Deze bijstelling komt ook terug aan de uitgavenzijde van het fonds.

Licence