Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Mobiliteitsfonds en Deltafonds)

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

12.407

  

Mee- en tegenvallers

‒ 36

Mee- en tegenvallers

‒ 36

  

Overboekingen met andere begrotingen

28

Overboekingen met andere begrotingen

28

  

Desalderingen

13

Desalderingen

13

  

Technisch

20

Mutaties met Mobiliteitsfonds

27

Mutaties met Deltafonds

‒ 10

Overig technisch

3

  

Stand Najaarsnota

12.432

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

65

  

Desalderingen

13

Desalderingen

13

  

Technisch

‒ 5

Technisch

‒ 5

  

Stand Najaarsnota

73

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Op de IenW begroting is er netto circa 36 miljoen euro aan meevallers. Dit wordt met name veroorzaakt door het NGF project luchtvaart in transitie. De middelen worden niet in 2023 maar pas in 2024 gegund en daarom wordt nu circa 29,5 miljoen euro afgeboekt als onderuitputting. Aangezien de middelen onder het investeringsplafond vallen, waar een 100% eindejaarsmarge geldt, worden deze middelen volgend voorjaar weer toegevoegd aan de begroting. De overige circa 6 miljoen euro is opgebouwd uit diverse kleine onderdelen en valt vrij.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat grotendeels uit een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting van IenW van circa 31 miljoen euro in het kader van het realisatieprogramma personenvervoer spoorwegen. Dit zijn diverse decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. Deze uitkeringen worden nu via specifieke uitkeringen uitbetaald. Daarnaast zijn er enkele kleinere overboekingen naar andere ministeries.

Desalderingen

Dit betreft (lagere of hogere) uitgaven die worden gecompenseerd aan de ontvangstenkant. Deze mutaties hebben netto dus geen effect op de begroting. Deze post bestaat grotendeels uit een bijdrage van Bonaire International Airport (BIA) voor vervanging Airfield Ground Lightning (AGL) installatie (circa 3,2 miljoen euro), een bijdrage voor de oprichtingsvergunning Pallas (circa 2,5 miljoen euro) en enkele kleine desalderingen.

Technisch

Mutaties met Mobiliteitsfonds

De onderliggende mutaties worden uitgesplitst en toegelicht in de Verticale Toelichting van het Mobiliteitsfonds.

Mutaties met Deltafonds

De onderliggende mutaties worden uitgesplitst en toegelicht in de Verticale Toelichting van het Deltafonds.

Overig technisch

Dit betreft de budgetbijstelling van de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) regelingen van 2021 en 2022. Naar aanleiding van de laatste inzichten is meer budget nodig dan was voorzien. In totaal is er circa 3 miljard euro beschikbaar gekomen voor de BVOV.

Niet-belastingontvangsten

Desalderingen

Dit betreft (lagere of hogere) ontvangsten die worden gecompenseerd aan de uitgavenkant. Deze mutaties hebben netto dus geen effect op de begroting. Deze post bestaat grotendeels uit een bijdrage van Bonaire International Airport (BIA) voor vervanging Airfield Ground Lightning (AGL) installatie (circa 3,2 miljoen euro), een bijdrage voor de oprichtingsvergunning Pallas (circa 2,5 miljoen euro) en enkele kleine desalderingen.

Technisch

Dit betreft de budgetbijstelling van de BVOV regeling van 2021 en 2022. Naar aanleiding van recente vaststellingen voor de BVOV is de verwachting dat minder ontvangsten zullen binnenkomen.

MOBILITEITSFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

8.715

  

Mee- en tegenvallers

‒ 75

Mee- en tegenvallers

‒ 75

  

Overboekingen met andere begrotingen

27

Overboekingen met andere begrotingen

27

  

Desalderingen

102

Desalderingen

102

  

Stand Najaarsnota

8.769

MOBILITEITSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

8.715

  

Mee- en tegenvallers

‒ 19

Mee- en tegenvallers

‒ 19

  

Desalderingen

129

Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat

27

Overige desalderingen

102

  

Stand Najaarsnota

8.825

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Op het Mobiliteitsfonds (MF) is sprake van vertraagde programma-uitgaven. Bij de Najaarsnota zijn de totale vertraagde programma-uitgaven op het MF circa 486 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een deel van de verkenningen en reserveringen niet in 2023 worden ingezet (circa 114 miljoen euro), vertragingen bij de aanleg- en vervangingsprojecten van RWS (circa 123 miljoen euro) en vertragingen bij Spoorwegen van circa 182 miljoen euro, wat grotendeels veroorzaakt wordt door een terugstorting van ProRail aan IenW van circa 145 miljoen euro. Tegelijkertijd was op het MF sprake van circa 411 miljoen aan overprogrammering. Dat betekent dat in 2023 circa 411 miljoen euro meer aan programma stond gepland dan middelen beschikbaar waren. Dit is bij Najaarsnota afgeboekt waarmee de netto meevallers aan de uitgavenkant circa 75 miljoen euro bedraagt. Omdat de middelen op het Mobiliteitsfonds onder het investeringsplafond vallen, waar een 100% eindejaarsmarge geldt, worden deze middelen in 2024 weer toegevoegd aan de begroting.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post is o.a. opgebouwd uit een overboeking van BZK naar het Mobiliteitsfonds ten behoeve van de verkenning OV en Wonen Utrecht (circa 69 miljoen euro). Anderzijds wordt vanaf het MF circa 31 miljoen euro overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW in het kader van het realisatieprogramma personenvervoer spoorwegen. Dit betreft diverse decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. Deze uitkeringen worden nu als specifieke uitkeringen uitbetaald. Ook wordt circa 11 miljoen euro overgeboekt naar Defensie, waarvan circa 8,3 miljoen euro voor het project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere overboekingen naar andere ministeries.

Desalderingen

Dit betreft (lagere of hogere) uitgaven die worden gecompenseerd aan de ontvangstenkant. Deze mutaties hebben netto dus geen effect op de begroting. De desalderingen worden voornamelijk veroorzaakt door een terugstorting van ProRail aan IenW van 145 miljoen euro. Door minder gereden treinritten is minder aan gebruiksvergoeding ontvangen en ook zijn onderhouds- en vervangingsprojecten verschoven naar latere jaren. Anderzijds is er naar aanleiding van een voorlopige verrekening een lagere bijdrage aan de NS voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS van 60 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere desalderingen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Op het Mobiliteitsfonds is circa 19 miljoen euro minder ontvangen dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere ontvangsten bij de A24 Blankenburgverbinding.

Desalderingen

Mutaties met IenW

Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven (zie overboekingen met andere begrotingen).

Overige desalderingen

Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven.

DELTAFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

1.952

  

Mee- en tegenvallers

‒ 119

Mee- en tegenvallers

‒ 119

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 10

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 10

  

Stand Najaarsnota

1.823

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

1.952

  

Mee- en tegenvallers

‒ 15

Mee- en tegenvallers

‒ 15

  

Desalderingen

‒ 10

Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat

‒ 10

  

Stand Najaarsnota

1.926

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Op het Deltafonds (DF) is sprake van vertraagde programma-uitgaven. Bij de Najaarsnota zijn de totale vertraagde programma-uitgaven op het DF circa 196 miljoen euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging bij de Afsluitdijk (circa 69 miljoen euro), vertraging bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (circa 36 miljoen euro) en vertraging bij meerdere Kaderrichtlijnwater-projecten (circa 25 miljoen euro). Tegelijkertijd is op het DF sprake van circa 75 miljoen euro aan overprogrammering. Dat betekent dat in 2023 circa 75 miljoen euro meer aan programma stond gepland dan middelen beschikbaar waren. Dit is bij de Najaarsnota afgeboekt waarmee de netto vertraging aan de uitgavenkant circa 119 miljoen euro bedraagt. Omdat de middelen op het Deltafonds onder het investeringsplafond vallen, waar een 100% eindejaarsmarge geldt, worden deze middelen in 2024 weer toegevoegd aan de begroting.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post is grotendeels opgebouwd uit een overboeking van circa 8,5 miljoen euro naar het btw-compensatiefonds in het kader van het realisatieprogramma zoetwatervoorziening.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Op het DF is circa 16 miljoen euro minder ontvangen dan gepland. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma vanwege vertragingen.

Desalderingen

Mutaties met IenW

Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven (zie overboekingen met andere begrotingen).

Licence