Base description which applies to whole site

Economische Zaken en Klimaat (inclusief Nationaal Groeifonds)

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

16.722

  

Besluitvorming

12

Aanvullend budget energiehulp Oekraïne

10

Opvraag Aanvullende Post ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas

2

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 4

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 4

  

Desalderingen

‒ 22

Desalderingen

‒ 22

  

Technisch

‒ 1.468

Storting garantieregeling Porthos in de reserve duurzame energie

176

Overboeking met NGF begroting

0

Mee- en tegenvallers: Nationaal Programma Groningen

‒ 45

Mee- en tegenvallers: Gebiedsfonds

‒ 50

Mee- en tegenvallers: Waardevermeerderingsregeling

‒ 59

Mee- en tegenvallers: diversen

‒ 62

Mee- en tegenvallers: clusterwoningen

‒ 80

Onderuitputting Toekomstfonds

‒ 96

Norg akkoord

‒ 97

Corona

‒ 128

Onderuitputting garantieregeling Porthos

‒ 176

Mee- en tegenvallers: RVO verstekingsoperatie

‒ 240

Onderuitputting Klimaatfonds

‒ 249

Onderuitputting NGF projecten

‒ 363

  

Stand Najaarsnota

15.240

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

9.969

  

Desalderingen

‒ 22

Desalderingen

‒ 22

  

Technisch

‒ 353

Corona

3

Mee- en tegenvallers: diversen

‒ 5

Norg akkoord

‒ 20

Bijstelling ontvangsten NCG

‒ 28

Mee- en tegenvallers: NAM versterkingskosten

‒ 303

  

Niet-plafondrelevant

‒ 50

Actualisatie ETS ontvangsten

‒ 50

  

Stand Najaarsnota

9.544

Uitgaven

Besluitvorming

Aanvullend budget energiehulp Oekraïne

Op 6 oktober 2023 heeft de minister voor BHOS de Kamer geïnformeerd over het derde steunpakket aan Oekraïne in 2023. Als onderdeel van dit pakket wordt er 10 miljoen euro extra toegevoegd aan de EZK-begroting ten behoeve van energiehulp aan Oekraïne in 2023. Dit betreft met name leveringen van energie-infrastructuurgoederen.

Opvraag Aanvullende Post ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas

De 9 grootste gebruikers van laagcalorisch gas (Groningengas) moeten verplicht overstappen op hoogcalorisch gas. Zij kunnen gebruik maken van het recht op nadeelcompensatie op het moment dat ze officieel van het L-gas af zijn. In 2023 worden middelen opgevraagd om aan de eerste grootverbruiker nadeelcompensatie uit te keren.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat uit diverse overboekingen met andere begrotingen.

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen. Hieronder valt onder andere de verrekening van een lager aantal terugbetalingen aan RVO voor SDE+/SDE++ voorschotten.

Technisch

Storting garantieregeling Porthos in de reserve duurzame energie

De onderuitputting garantieregeling Porthos wordt in de reserve duurzame energie gestort (zie onderuitputting garantieregeling Porthos).De middelen van de vrijgevallen garantie zijn volledig ingezet ter dekking van de ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling van EZK.

Overboeking met NGF begroting

De mutaties op de begroting van het Nationaal Groeifonds worden tevens geboekt op het voedingsartikel op de Economische Zaken en Klimaat begroting.

Mee- en tegenvallers: Nationaal Programma Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Hiervoor is in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar, deze middelen zijn in gelijke jaartranches aan de begroting van EZK toegevoegd. Besteding van middelen vindt plaats op basis van project aanvragen vanuit de regio. Deze worden beoordeeld en goedgekeurd door het algemene bestuur van het NPG. De realisatie volgt logischerwijs dit proces. In 2023 zijn er minder aanvragen gedaan dan waarvoor in totaal budget beschikbaar was. Daarom zijn de uitgaven met 45 miljoen euro naar beneden bijgesteld. 

Mee- en tegenvallers: Gebiedsfonds

In het Kader van bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor het gebiedsfonds. De middelen voor 2023 zijn niet volledig tot besteding gekomen

Mee- en tegenvallers: Waardevermeerderingsregeling

Voor de waardevermeerderingsregeling wordt het nog beschikbare budget uit de bij Voorjaarsnota 2022 vrijgemaakte 145 miljoen euro, ingezet als dekking voor de aanpassingen bij de schadeafhandeling. Voor dit jaar wordt daarom 59 miljoen euro afgeboekt. Na aankondiging van het aflopen van de regeling per februari 2024, is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarin de regeling wordt verlengd tot 1 februari 2025 en wordt uitgebreid (kamerstuk 36 410 XII, nr. 25). Uw Kamer wordt later dit jaar geïnformeerd over de verlenging van de regeling.

Mee- en tegenvallers: diversen

Diverse mee- en tegenvallers zorgen voor een positief saldo van circa 62 miljoen euro. Deze middelen vallen vrij aan het generale beeld.

Mee-en tegenvallers: clusterwoningen

In het Kader van bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering van woningen. De middelen voor 2023 zijn niet volledig tot besteding gekomen.

Onderuitputting Toekomstfonds

Op artikel 3 Toekomstfonds komen verschillende regelingen niet volledig tot besteding in 2023. Dit betreft hoofdzakelijk de ROM’s, het Deep Tech Fund en Risicokapitaal SEED. Ook wordt er naar verwachting 53,8 miljoen euro aan resterende middelen afgeboekt van de regeling Fund to Fund, waar Dutch Venture Initiative en Dutch Venture Initiative II onder vallen. Dit hangt samen met de revolverendheid van het instrument, waarbij de uitvoerder (ROM Oost NL) de gerealiseerde ontvangsten inzet voor het doen van uitgaven.

Norg akkoord

Vanwege de gedaalde gasprijs is de vergoeding voor het Norg akkoord met circa 100 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Corona

Voor een deel van de corona-instrumenten op de begroting wordt, vanwege het beëindigen van de coronamaatregelen en een kleinere vraag dan verwacht bij bedrijven, niet het hele budget van 2023 uitgeput. Het gaat om: de Tegemoetkoming Vaste Lasten (10 miljoen euro), het Deep Tech Fund (10 miljoen euro), de Time-out-arrangement (52,5 miljoen euro.) en de kas van de Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (25,7 miljoen euro). De overige 30 miljoen euro betreft een technische bijstelling op de Time-out-arrangement die als corona-uitgave moet worden weergegeven en daarom (saldoneutraal) opnieuw wordt geboekt.

Onderuitputting garantieregeling Porthos

Er is 175 miljoen euro onderuitputting op de garantieregeling Porthos. Conform afspraak vloeien deze middelen terug in de reserve duurzame energie (zie storting garantieregeling Porthos in de reserve duurzame energie).

Mee- en tegenvallers: RVO versterkingsoperatie

Bij de 1e suppletoire begroting is de meerjarige raming voor versterken geactualiseerd en is het budget voor de versterkingsoperatie met circa € 243 mln verhoogd (opdrachten en subsidies), omdat de verwachting was dat er meer huizen versterkt zouden kunnen worden dan geraamd bij de Ontwerpbegroting 2023. Dit is echter niet gerealiseerd, waardoor er in de 2e suppletoire begroting een neerwaartse bijstelling van € 240 mln plaatsvindt op de versterkingsoperatie. Per saldo is de raming weer op het niveau van de Ontwerpbegroting 2023.

Onderuitputting Klimaatfonds

Op de overhevelingen uit het op te richten Klimaatfonds heeft onderuitputting plaatsgevonden. Voor flankerend beleid Wind Op Zee is er vertraging omdat de RVO pas in 2024 een groot deel van de locatie onderzoeken kan doen (60 miljoen euro). Voor de correctieregeling duurzame warmte kunnen de subsidies pas in 2024 worden uitgegeven, ondanks dat die voor 2023 beschikbaar waren gesteld op basis van de motie Grimwis-Erkens (30 miljoen euro). Voor de IPCEI waterstof is er een vertraging als gevolg van vertraging van de gefinancierde projecten (32 miljoen euro). Ten slotte worden de middelen die in 2023 beschikbaar waren gesteld voor de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vertraagd in 2024 uitgekeerd (128 miljoen euro).

Onderuitputting NGF projecten

De middelen van verschillende Nationaal Groeifonds (NGF) projecten op de EZK begroting komen niet volledig tot besteding. Voor bijvoorbeeld het NGF-Project Groenvermogen van de Nederlandse economie is onderuitputting (250 miljoen euro) ontstaan als gevolg van een vertraging in de uitvoering. Diverse (deel)projecten - waaronder de ondersteuning van grootschalige demonstraties en ketenprojecten via een zogenaamde ‘opschalingsregeling’ - zullen naar verwachting pas in 2024 tot uitvoering komen. Voor het NGF-project Circulaire Plastics is onderuitputting (55 miljoen euro) ontstaan als gevolg van een vertraging in de uitvoering. Diverse (deel)projecten zullen naar verwachting pas in 2024 tot uitvoering komen.

Niet- belastingontvangsten

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen. Hieronder valt onder andere de verrekening van een lager aantal terugbetalingen aan RVO voor SDE+/SDE++ voorschotten.

Niet plafond-relevant

Actualisatie ETS ontvangsten

De verwachte ontvangsten van de ETS-opbrengsten voor 2023 worden met 50 miljoen euro verlaagd. De reden is dat de raming is bijgesteld op basis van de actuele prijzen.

Technisch

Bijstelling ontvangsten Mijnbouwwet   

De lagere vergoeding voor het Norg akkoord leidt ook tot lagere ontvangsten op grond van de Mijnbouwwet. Deze wordt daarom met 20 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Bijstelling ontvangsten NCG

De raming van de ontvangsten wordt verlaagd met 28 miljoen euro op grond van de bijstelling naar de prognose van de NCG.

Corona

Op de garantieregelingen Borgstellingskrediet mkb Corona en Klein Krediet Corona was minder budget nodig dan verwacht. Dit overschot vloeit terug als ontvangst. Daarnaast hoeft op een deel van de uitvoeringskosten voor corona geen aanspraak te worden gemaakt.

Mee- en tegenvallers: diversen

Diverse mee- en tegenvallers zorgen voor een positief saldo van circa 5 miljoen euro.

Mee- en tegenvallers: NAM versterkingskosten

De ontvangsten van de NAM voor de versterkingsoperatie vallen lager uit dan verwacht, circa 300 miljoen euro. Dit komt door de lagere uitgaven in de versterkingsoperatie en omdat de NAM 60% van de facturen betaalt in plaats van de 100%.

L NATIONAAL GROEIFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

10

  

Technisch

0

Onderuitputting onderzoeks & ontwikkelingsbudget

0

  

Stand Najaarsnota

10

L NATIONAAL GROEIFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

10

  

Desalderingen

0

Onderuitputting onderzoeks & ontwikkelingsbudget

0

  

Stand Najaarsnota

10

Uitgaven

Technische mutaties

De resterende middelen van het opdrachten- en onderzoeksbudget in 2023 voor de directie NGF op de EZK-begroting is teruggeboekt naar de NGF-begroting. Dit overschot bedraagt 304 duizend euro.

Niet-belastingontvangsten

Desalderingen

Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven.

Licence