Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2

Belastingen en premies

De belastingontvangsten

De raming van de totale belastingontvangsten voor 2005 komt op EMU-basis 4,9 miljard euro hoger uit dan de raming in de Miljoenennota 2005.

Tabel : Mutatie van de raming van de belastingopbrengst 2005 t.o.v. Miljoenennota (in miljarden euro's)

 Doorwerking realisatie 2004Autonome mutatiesGewijzigd economisch beeldTotaal
Kostprijsverhogende belastingen0,31,00,31,6
Omzetbelasting0,11,60,11,8
Motorrijtuigenbelasting0,0– 0,30,1– 0,3
Belastingen op een milieugrondslag0,0– 0,20,10,0
Overig0,10,00,00,1
     
Belastingen op inkomen, winst en vermogen*0,62,70,43,6
Loon- /Inkomstenbelasting0,00,30,10,4
Vennootschapsbelasting0,52,40,43,3
Overig0,10,0– 0,10,0
     
Totaal belastingen op kasbasis0,93,70,75,2
KTV   – 0,3
Totaal belastingen op EMU-basis   4,9

* Incl. niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

De hogere ontvangsten zijn voor 0,9 miljard euro het gevolg van de doorwerking van de realisatie van de belastingontvangsten 2004 op kasbasis, zoals zal worden toegelicht in het Financieel Jaarverslag 2004. Daarnaast hebben zich sinds de Miljoenennota 2005 nog enige wijzigingen voorgedaan in de voorgenomen beleidsmaatregelen, waardoor de raming per saldo met 0,1 miljard is verlaagd. Het betreft hierbij onder andere de behandeling van het Belastingplan en de verwerking van de motie Verhagen. Tezamen met incidentele ontvangsten samenhangend met de aankoop van het gasnetwerk (zie bijlage 3 ter toelichting) leidt dit tot een autonome mutatie van 3,7 miljard. Tot slot leidt het geactualiseerde economische beeld tot een licht opwaartse bijstelling van de belastinginkomsten met 0,3 miljard euro (hiervan komt 0,7 miljard terecht bij de belastingontvangsten op kasbasis en – 0,3 miljard bij de kas-transverschillen ten behoeve van de berekening van het EMU-saldo). De belangrijkste bijstellingen doen zich voor bij de vennootschapsbelasting, waar de verwachte inkomsten toenemen als gevolg van een stijging van de Vpb-grondslag.

Premieontvangsten

De raming van de premieontvangsten op EMU-basis voor 2005 komt 0,1 miljard hoger uit dan de raming in de Ontwerpbegroting.

Tabel: Mutatie premieontvangsten 2005 t.o.v. Miljoenennota (in miljarden euro's)

 Doorwerking realisatie 2004autonome mutatiesgewijzigd economisch beeldTotaal
Volksverzekeringen0,80,1– 0,10,8
AOW0,40,00,10,5
ANW0,00,00,00,0
AWBZ0,40,1– 0,20,3
     
Werknemersverzekeringen– 0,2– 0,1– 0,4– 0,7
WAO– 0,20,1– 0,2– 0,2
WAZ0,00,00,00,0
Awf0,00,00,20,3
Decentraal Wachtgeldfonds0,00,0– 0,3– 0,3
ZFW (incl ZFI)0,0– 0,4– 0,0– 0,4
Totaal0,6– 0,2– 0,30,1

De bijstelling bij de premieontvangsten is het saldo van een positieve doorwerking van 0,6 miljard van de realisatie van de premieontvangsten 2004 zoals wordt toegelicht in de Financieel Jaarverslag 2004 en het minder gunstige economische beeld (– 0,3 miljard euro).

Mutaties in het beleid hebben per saldo geleid tot een neerwaartse bijstelling van de raming van de premieontvangsten met 0,2 miljard. Aan de ene kant zijn de premie-ontvangsten opwaarts bijgesteld vanwege de motie Verhagen en premiemutaties in de zorg, waaronder de vaststelling van de opslagpremies door verzekeraars. Hiertegenover staat een neerwaartse bijstelling van de raming vanwege het besluit om de MOOZ-bijdrage – die in 2006 ten gunste van 2005 zou moeten worden verhaald – te laten vervallen.

Licence