Base description which applies to whole site

3. Inkomsten

In 2010 komen de belasting- en premie inkomsten op EMU-basis volgens de huidige inzichten 1,4 mld lager uit dan bij de Miljoenennota 2010 is geschat.

Tabel 5: Belasting- en premieontvangsten 2010 op EMU-basis

(in mld)

Stand MN 2010

Stand VJN 2010

Mutatie

Belastingen en premies volksverzekeringen

166,9

164,6

– 2,3

wv. Belastingen

131,5

133,6

2,1

wv. premies volksverzekeringen

35,4

31,0

– 4,4

Premies werknemersverzekeringen

45,0

45,9

0,9

Totaal

211,8

210,5

– 1,4

Ondanks dat de verwachting over de economische ontwikkeling in 2010 sinds de Miljoenennota 2010 licht is verbeterd, komen de belasting- en premieontvangsten over 2010 per saldo lager uit dan verwacht bij Miljoenennota. Dit is het vrijwel geheel het gevolg van de doorwerking van de realisaties over 2009, die uiteindelijk nog aanzienlijk lager zijn uitgekomen dan verwacht bij Miljoenennota 2010.

De negatieve mutatie bij de premies volksverzekeringen betreft een bijstelling van de boekhoudkundige verrekening tussen het belastingdeel en het premiedeel van de loon- en inkomensheffing. Deze verrekening heeft geen gevolgen voor het EMU-saldo. Abstraherend van de boekhoudkundige mutatie komen de premies volksverzekeringen bij Voorjaarsnota 2010 per saldo 0,4 mld hoger uit dan bij Miljoenennota 2010 en de belastingen per saldo 2,7 mld lager.

In de onderstaande tabel wordt de neerwaartse bijstelling van 1,4 mld uitgesplitst naar de verschillende factoren die eraan hebben bijgedragen.

Tabel 6: Overzicht mutaties van de inkomsten sinds Miljoenennota 2010

 (in mld)

Ontvangsten

Stand Miljoenennota 2010

211,8

Mutatie

– 1,4

wv. doorwerking 2009

– 2,6

wv. zorgpremies

0,3

wv. economisch beeld

0,9

Stand Voorjaarsnota 2010

210,5

Allereerst leidt de genoemde doorwerking van de realisatie over 2009 tot een bijstelling van de ontvangsten over 2010 met –2,6 mld. Deze doorwerking betreft grotendeels de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Ten tweede zorgt beleid dat sinds de Miljoenennota 2010 is gevoerd voor 0,3 mld hogere ontvangsten. Dit betreft de lastenrelevante ontwikkeling van de zorgpremie. Ten slotte zorgt een verbeterd economisch beeld over 2010 voor een opwaartse bijstelling van de inkomsten met 0,9 mld. Deze bijstelling betreft met name de loon- en inkomensheffing (waaronder de premies volksverzekeringen) als gevolg van een positievere verwachting over de werkgelegenheidsontwikkeling in 2010.

Licence