Base description which applies to whole site

VI Veiligheid en Justitie

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

11.157,8

10.918,3

10.759,9

10.721,8

10.622,9

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl.zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 109,0

– 245,0

B11 doelmatiger strafrechtsketen

0,0

– 30,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

Eindejaarsmarge 2012

55,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Inzet eindejaarsmarge

– 55,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Inzet prijsbijstelling

– 66,1

– 2,2

0,0

0,0

0,0

Kasschuif dji

28,8

10,5

38,8

26,2

– 39,2

Leges ind

24,0

24,0

36,0

36,0

36,0

Maatregelen rechtsbijstand: overige maatregelen rechtsbijstand

– 5,0

– 17,0

– 25,7

– 26,0

– 23,0

Oda-toerekening eerstejaars asielopvang (naar buza)

– 26,3

– 32,0

– 31,2

– 31,4

– 31,4

Ova tranche 2013

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

Pontons dji

37,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Reorganisatiemiddelen nationale politie

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Trendmatige ontwikkeling rechtspraak en rechtsbijstand

– 26,0

98,9

108,1

127,9

159,0

Diversen

5,3

– 32,7

– 28,9

– 38,9

– 39,5

 

25,7

43,0

60,6

– 51,7

– 219,6

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Ejm dgvz (van bzk)

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Invlechten dg vz (van bzk)

814,2

788,5

693,3

673,2

651,4

Diversen

26,2

14,7

15,9

15,8

15,5

 

878,9

803,2

709,2

689,0

666,9

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

904,6

846,2

769,9

637,3

447,3

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

12.062,3

11.764,5

11.529,8

11.359,1

11.070,3

Totaal Internationale samenwerking

46,4

48,3

42,4

40,3

34,1

Stand Voorjaarsnota 2013

12.108,8

11.812,8

11.572,2

11.399,3

11.104,4

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

1.362,1

1.364,8

1.343,2

1.355,2

1.365,2

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Boetes en transacties

– 65,0

– 34,9

– 33,2

– 33,8

– 26,7

I91 doorberekenen kosten strafzaken en detentie aan veroorzaker

0,0

0,0

60,0

60,0

60,0

Trendmatige ontwikkeling rechtspraak en rechtsbijstand

– 47,0

– 23,4

– 6,2

9,8

26,7

 

– 112,0

– 58,3

20,6

36,0

60,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

– 1,3

– 1,3

– 1,3

– 1,3

– 1,3

Niet tot een ijklijn behorend

         

Diversen

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

 

– 1,3

– 1,3

8,7

8,7

8,7

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 113,3

– 59,6

29,3

44,7

68,7

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

1.248,8

1.305,2

1.372,5

1.399,9

1.433,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

1.248,8

1.305,2

1.372,5

1.399,9

1.433,9

A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s)

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

B11 Doelmatiger Strafrechtsketen

Dit betreft maatregel B11 uit het regeerakkoord.

Eindejaarsmarge 2012

Bij Voorjaarsnota 2013 wordt de eindejaarsmarge van 2012 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Inzet Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt ingezet om VenJ-brede problematiek te dekken, onder andere voor de afstoting van detentiepontons door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Inzet Prijsbijstelling

De prijsbijstelling die nog gereserveerd stond op de begroting van VenJ wordt ingezet om een deel van de VenJ-brede problematiek te dekken.

Kasschuif DJI

Op 22 maart is de Kamer geïnformeerd over het Masterplan DJI (zie TK 24 587 nr. 490). In het Masterplan wordt onder meer ingezet op elektronische detentie en uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen. De uitvoering van het Masterplan DJI brengt naast de frictiekosten ten aanzien van vastgoed (zie Verticale Toelichting van de Aanvullende Post) ook andere frictiekosten met zich mee, onder andere frictiekosten die gepaard gaan met het inkrimpen van het personeelsbestand van DJI. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en ingepast door middel van een kasschuif. Deze schuif heeft betrekking op de periode 2013 tot en met 2018.

Leges IND

De leges die de IND heft voor onder andere gezinsmigratie moeten vanwege uitspraken van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State worden verlaagd. Hierdoor ontstaat een structurele tegenvaller op de legesontvangsten. De bijdrage van VenJ aan de IND wordt daarom structureel verhoogd.

Maatregelen rechtsbijstand: overige maatregelen rechtsbijstand

Om de geraamde stijging in de kosten bij de rechtspraak en rechtsbijstand te dekken worden verschillende maatregelen ingevoerd. De meeste van deze maatregelen zullen vanaf 2014 tot besparingen leiden, deze worden bij Miljoenennota gepresenteerd. Enkele maatregelen zullen reeds in 2013 tot lagere uitgaven leiden. Voorbeelden hiervan zijn een tweede tranche verlaging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners en een generieke verhoging van de eigen bijdrage.

ODA-toerekening eerstejaars asielopvang

Door lagere asielinstroom vallen de uitgaven aan de eerstejaars asielopvang lager uit. Hierdoor worden er minder uitgaven toegerekend voor ontwikkelingssamenwerking (ODA)

OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) tranche 2013

Deze indexeringsafspraak is vastgelegd in het zogenaamde OVA-convenant. Een deel van de loonkosten die door de VenJ-begroting worden gedragen valt onder het OVA-convenant. Hierin is geregeld dat de lonen in de zorgsectoren jaarlijks worden geïndexeerd volgens de gemiddelde stijging van de lonen in de marktsector. Dit heeft betrekking op onder andere het zorgpersoneel in het gevangeniswezen. Deze automatische indexering zorgt voor jaarlijks 23,5 mln. aan hogere loonkosten bij VenJ.

Pontons DJI

Voor de besluitvorming over het Masterplan DJI had plaatsgevonden, was reeds besloten de drijvende gevangenissen in Zaandam, ook wel detentiepontons of «de bajesboten» genoemd, te sluiten en af te stoten. Er is geen andere aanwending gevonden voor deze pontons. De afstoot en uiteindelijke sloop van de pontons brengen kosten ter grootte van 37,5 mln. met zich mee. Deze tegenvaller wordt gedekt uit de eindejaarsmarge.

Reorganisatiemiddelen nationale politie

De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle (voormalige) medewerkers van de 25 regionale korpsen, het KLPD (korps Landelijke Politiediensten) en de VtSPN (Voorziening tot samenwerking Politie Nederland) bij betrokken zijn. Voor deze kosten is bij het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte I een bedrag gereserveerd op de Aanvullende Post algemeen. Het in 2013 beschikbare bedrag van 30 mln. wordt bij eerste suppletoire begroting aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Trendmatige ontwikkeling Rechtspraak en Rechtsbijstand

De komende jaren wordt een stijging van de instroom bij de rechtspraak voorzien. Ook de behoefte aan Rechtsbijstand blijft stijgen. Het totale tekort voor de Rechtspraak en de Rechtsbijstand in 2018 bedraagt 137,5 mln.

Diversen

De post diversen is een optelling van verschillende kleinere mutaties. Voor het grootste deel betreft dit besparingen door de verlaging van diverse programmabudgetten. Zo wordt bijvoorbeeld het grensmanagementsysteem PARDEX niet doorgezet en zullen verschillende subsidies worden afgebouwd. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de problematiek op de VenJ-begroting. Daarnaast is er sprake van overlopende verplichtingen uit 2012 die worden betaald in 2013. Als laatste wordt ter dekking van de kosten samenhangend met de reorganisatie van het CJIB, waarbij de personele capaciteit (neerwaarts) wordt aangepast aan de huidige werkzaamheden, een voorziening getroffen ter grootte van 7,5 mln. Deze voorziening is bestemd voor sociaal flankerend beleid (afvloeiingsregeling, omscholing, bijscholing, begeleiding van werk naar werk, wachtgeldregeling).

EJM DG VZ (van BZK)

In verband met de overgang van Vreemdelingenzaken van BZK naar VenJ wordt het deel van eindejaarsmarge van BZK dat betrekking had op Vreemdelingenzaken toegevoegd aan de begroting van VenJ.

Invlechten DG VZ

In het Regeerakkoord is besloten dat de verantwoordelijkheid voor asiel en immigratie overgaat van het ministerie van BZK naar het ministerie van VenJ. Het budget op de BZK begroting dat betrekking had op Vreemdelingenzaken wordt toegevoegd aan de begroting van VenJ.

Diversen

De post diversen is het saldo van verschillende mutaties. De grootste mutatie betreft een gedeelte van de loonbijstelling dat structureel aan de begroting wordt toegevoegd. De loonbijstelling bestaat alleen uit een vergoeding voor gestegen sociale lasten.

Licence