Base description which applies to whole site

IXA Nationale schuld

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

19.119,4

20.053,7

23.681,3

26.187,9

29.299,9

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Regeerakkoord

– 10.261,0

– 10.354,2

– 11.210,0

– 12.758,6

– 13.891,2

Diversen

5,0

8,6

1,6

1,6

1,6

 

– 10.256,0

– 10.345,6

– 11.208,4

– 12.757,0

– 13.889,6

Technische mutaties

         

Niet tot een ijklijn behorend

         

Mutatie in rekening-courant en deposito

1.071,7

– 348,6

– 2.049,4

– 1.787,3

– 3.157,4

Mutatie rente vaste schuld

78,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Regeerakkoord

10.261,0

10.354,2

11.210,0

12.758,6

13.891,2

Rente vaste schuld

– 326,6

– 663,2

– 849,1

– 1.004,1

– 1.352,3

Rente vlottende schuld

– 123,1

– 282,1

– 59,5

– 275,1

– 304,2

Rentelasten

– 73,0

– 60,1

– 14,5

20,6

55,7

Verstrekte leningen

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

21,6

30,6

2,3

3,7

39,7

 

10.909,9

9.080,8

8.239,8

9.716,4

9.172,7

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

653,9

– 1.264,8

– 2.968,7

– 3.040,6

– 4.716,9

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

19.773,3

18.789,0

20.712,6

23.147,3

24.583,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

19.773,3

18.789,0

20.712,6

23.147,3

24.583,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

2.042,3

3.333,5

2.770,7

3.657,0

4.126,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Regeerakkoord

– 478,1

– 399,0

– 1.154,1

– 1.586,8

– 1.484,3

 

– 478,1

– 399,0

– 1.154,1

– 1.586,8

– 1.484,3

Technische mutaties

         

Niet tot een ijklijn behorend

         

Aflossingen op leningen

256,5

141,4

175,7

316,4

183,6

Regeerakkoord

478,1

399,0

1.154,1

1.586,8

1.484,3

Rente vaste schuld

0,0

44,1

319,6

342,5

392,8

Rentebaten

– 13,0

– 112,2

– 54,7

– 214,3

– 344,9

Diversen

– 3,0

– 5,5

0,0

– 7,1

– 6,3

 

718,6

466,8

1.594,7

2.024,3

1.709,5

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

240,5

67,9

440,6

437,6

225,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

2.282,8

3.401,4

3.211,2

4.094,6

4.352,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

2.282,8

3.401,4

3.211,2

4.094,6

4.352,0

Regeerakkoord

Omdat de rentelasten niet meer in het uitgavenkader meetellen, zijn deze overgeboekt. Dit geeft zowel een beleidsmatige mutatie als ook een technische mutatie (de tegenboeking).

Mutatie in rekening-courant en deposito

De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.

Mutatie rente vaste schuld

Dit betreft een boekhoudkundige mutatie vanwege een te lage toerekening van rentelasten in het verleden.

Rente vaste schuld

Bij de uitgaven is er een wijziging van de raming voor de rentelasten vaste schuld als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte. Bij de ontvangsten bestaan de rentebaten vaste schuld (nagenoeg volledig) uit baten op afgesloten swaps. Nieuw afgesloten swaps leiden hier tot mutaties op de baten.

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.

Rentelasten

De raming voor rentelasten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen.

Verstrekte leningen

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven.

Aflossing op leningen

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene ontvangsten.

Rentebaten

De raming voor rentebaten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen.

Licence