Base description which applies to whole site

XIII Economische Zaken

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

5.049,6

4.678,5

4.447,0

4.372,5

4.305,8

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl.zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 35,0

– 79,0

C15 cova

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

C15 sde+ regeling

0,0

0,0

20,0

80,0

395,0

D18 beëindiging spec.subs.onderw.vernieuwing groen onderw.na 2015

0,0

0,0

0,0

– 55,0

– 55,0

Eindejaarsmarge mep

26,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Eindejaarsmarge sde

23,9

0,0

0,0

0,0

0,0

G81 beperken subs.bedrijfslevenbeleid en topsectoren

0,0

– 46,0

– 52,0

– 52,0

– 52,0

G81 verlagen uitgaven ondernemerspleinen

0,0

– 5,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

G83 afschaffen pbo's

0,0

31,0

31,0

31,0

31,0

Innovatiefonds

1,5

5,1

5,9

18,6

11,5

Intensivering natuur

200,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Mep meevaller

– 53,4

– 22,0

– 8,0

– 5,0

– 2,0

Nvwa

24,2

7,3

5,7

3,0

3,8

Ruimtevaart 2015

0,0

0,0

20,0

33,0

33,0

Ruimtevaart kasschuif

– 18,8

15,6

18,9

– 0,7

– 15,0

Tki toeslag

0,0

110,0

110,0

110,0

110,0

Uitkoop

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

Diversen

3,0

0,3

– 4,5

– 3,2

– 7,4

 

225,1

114,3

150,0

127,7

404,9

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Garantie ondernemingsfinanciering

– 31,8

– 1,0

2,0

13,0

13,0

Overboeking naar provinciefonds decentralisatieakkoord

– 393,6

– 40,3

0,0

0,0

0,0

Diversen

68,5

22,3

14,0

0,9

– 3,8

 

– 356,9

– 19,0

16,0

13,9

9,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 131,6

95,3

166,1

141,6

414,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

4.918,0

4.773,8

4.613,1

4.514,1

4.719,9

Totaal Internationale samenwerking

72,1

54,7

48,7

44,9

43,0

Stand Voorjaarsnota 2013

4.990,1

4.828,5

4.661,7

4.559,0

4.762,9

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

12.806,0

12.586,4

12.793,7

12.673,3

12.212,5

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

G84 boetes marktwerking nma

0,0

75,0

100,0

100,0

125,0

Diversen

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1,6

75,0

100,0

100,0

125,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Garantie ondernemingsfinanciering

– 31,8

– 1,0

2,0

13,0

13,0

Diversen

13,7

– 0,1

– 0,1

0,0

0,0

Niet tot een ijklijn behorend

         

Aardgasbaten

600,0

0,0

– 800,0

– 1.050,0

– 1.050,0

C15 sde+ regeling

0,0

0,0

20,0

80,0

395,0

Ontvangsten frequentieveiling

3.804,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

 

4.404,0

16,9

– 760,1

– 939,0

– 624,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

4.405,7

91,9

– 660,1

– 839,0

– 499,0

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

17.211,6

12.678,3

12.133,6

11.834,3

11.713,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

17.211,6

12.678,3

12.133,6

11.834,3

11.713,5

C15 Cova

Dit betreft maatregel C15 uit het regeerakkoord.

C15 SDE+ regeling

Dit betreft maatregel C15 uit het regeerakkoord.

D18 beëindiging specifieke subsidies onderwijs vernieuwing groen onderwijs na 2015

Dit betreft maatregel D18 uit het regeerakkoord.

Eindejaarsmarge MEP

De onderuitputting van de subsidie Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) uit 2012 wordt in 2013 aan de EZ begroting toegevoegd.

Eindejaarsmarge SDE

De onderuitputting van de SDE uit 2012 wordt in 2013 aan de EZ begroting toegevoegd.

G81 beperken subsidiesbedrijfslevenbeleid en topsectoren

Dit betreft maatregel G81 uit het regeerakkoord.

G81 verlagen uitgaven ondernemerspleinen

Dit betreft maatregel G81 uit het regeerakkoord.

G83 afschaffen pbo's

Dit betreft maatregel G83 uit het regeerakkoord.

Innovatiefonds

In het Innovatiefonds MKB+ is in 2012 44,8 mln. onbesteed gebleven en er is 4,4 mln. meer ontvangen dan geraamd. Dit bedrag wordt met het in de tabel weergegeven kasritme afgestemd op de uitfinancieringsbehoefte in de komende periode. Door deze kasschuif kunnen de Seedregeling en de Innovatiekredieten rond het niveau 2012 gehandhaafd blijven.

Intensivering Natuur

Vanuit de aanvullende post worden middelen voor het jaar 2013 overgeheveld naar de begroting van EZ ten behoeve van intensivering van Natuur. Over de besteding hiervan is de Kamer geïnformeerd (TK 30 825, nr. 189).

MEP meevaller

De uitgaven van de inmiddels beëindigde subsidie Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) vallen lager uit vanwege een geringere te subsidiëren productie van duurzame energie. Deze lagere productie heeft geen consequenties voor het bereiken van de doelstelling voor duurzame energie in 2020, omdat de MEP-productie vrijwel volledig voor 2020 zal plaatsvinden. Het aflopen van projecten, die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, wordt opgevangen door nieuwe verplichtingen in de SDE+ in de komende jaren, zoals meegenomen in het Regeerakkoord. De meevaller in de kasuitgaven MEP wordt ingezet als dekking voor problematiek bij de NVWA, groen onderwijs en ruimtevaart. Ook naar de huidige inzichten volstaan de resterende middelen voor duurzame energie om via het bestaande en het voorgenomen instrumentarium de doelstelling 2020 te bereiken.

NVWA

Er worden middelen toegevoegd aan het budget van de NVWA om de kwaliteit van uitvoering, handhaving en toezicht te waarborgen. De met de Tweede Kamer eerder gewisselde problematiek bij de NVWA wordt hiermee structureel opgelost.

Ruimtevaart 2015

Met deze reeks zijn voor de periode 2015 tot 2017 middelen beschikbaar gemaakt zodat er voldoende budgettair mandaat is om aan de European Space Agency (ESA) Ministersconferentie in het voorjaar van 2014 te kunnen deelnemen en de belangen van Nederland op het terrein van Ruimtevaart goed te vertegenwoordigen.

Ruimtevaart kasschuif

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 2012 is toegezegd dat de inzet voor de Ministersconferentie van het ESA incidenteel wordt verdubbeld. Met deze reeks wordt de beschikbare dekking in lijn gebracht met het verwachte ritme van de uitfinanciering.

TKI toeslag

In samenhang met de beperking van de fiscale innovatieregelingen (oplopend tot 160 mln. structureel) is in het regeerakkoord 110 mln. vrijgemaakt om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in het kader van het topsectorenbeleid verder te stimuleren. Deze middelen worden nu conform afspraak overgeboekt vanuit de aanvullende post.

Uitkoop

Er wordt in totaal 140 mln. (28 mln. per jaar) voor een periode van 5 jaar aan de EZ-begroting toegevoegd, startend in 2017. Dit geld is beschikbaar voor een regeling die als doel heeft om bewoners van woningen uit te kopen met daarna herbestemming en/of sloop van de woning. Het gaat hierbij om woningen die direct onder de geleiders (de hoogspanningslijnen) staan van 220 en 380 kV verbindingen. Voor woningen buiten de bevolkingskernen gaat het om 110 en 150 kV verbindingen (zie ook TK 31 574, nr. 29).

Diversen

De posten diverse bestaat hoofdzakelijk uit twee posten. Allereerst uit de afrekening van de bijdrage Zeeland in verband met de afronding van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Ten tweede uit de bijdrage van I&M en OCW ten behoeve van de ESA. Vorig jaar is tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 2012 toegezegd dat de inzet voor de Ministersconferentie van het ESA incidenteel wordt verdubbeld en dat OCW en I&M hier beide 15 mln. aan bijdragen.

Garantie Ondernemingsfinanciering

In het regeerakkoord Rutte 2 is afgesproken dat de garantieregeling Garantie Ondernemingsfinanciering structureel wordt met een jaarlijks plafond van 400 mln. In dit kader moeten ook de ontvangsten en uitgaven structureel worden geraamd. Een raming van ontvangsten en uitgaven van 13 mln. lijkt hierbij reëel. De eerste jaren worden hierbij naar beneden bijgesteld zodat met ingang van 2013 de ontvangsten structureel op 13 mln. gehandhaafd kunnen worden.

Overboeking naar provinciefonds decentralisatieakkoord

De overboeking in 2013 betreft 216 mln. voor de afronding van de huidige ILG-periode en 177,5 mln. voor intensivering van Natuur. In totaal is ongeveer 200 mln. in 2013 beschikbaar voor intensivering van Natuur. De resterende middelen van 22,5 mln. worden besteed aan het project Marker Wadden (15 mln.) en natuurprojecten in Caribisch Nederland (7,5 mln.).

G84 boetes marktwerking NMa

In het regeerakkoord Rutte 2 is afgesproken dat de boetes marktwerking (NMa) worden verhoogd omdat de NMa meer kartelboetes gaat opleggen. De ontvangsten worden geraamd op 75 mln. in 2014 oplopend naar 125 mln. structureel. Deze bezuiniging wordt taakstellend ingeboekt op de EZ begroting. Bij eventuele besparingsverliezen kunnen de middelen uit maatregel 81 binnen het EZ domein gebruikt worden.

Aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten voor 2013 wordt verhoogd. Dit komt doordat er een hogere olieprijs wordt verwacht en omdat er een hogere productie wordt verwacht vanwege een hogere vraag. Op de lange termijn wordt echter een lagere olieprijs verwacht waardoor de raming naar beneden moet worden aangepast.

Ontvangsten frequentieveiling

De frequentieveiling is in 2012 begonnen en in 2013 afgerond. De veiling heeft een technisch efficiëntere verdeling tot stand gebracht. Tele2 heeft zich als nieuwkomer geschaard naast de bestaande partijen KPN, Vodafone en T-Mobile om de vierde aanbieder van mobiele communicatie in Nederland te worden. Met de veiling is het aantal beschikbare frequenties voor mobiele communicatie met 40% toegenomen. Met de nieuwe frequenties kunnen 4G netwerken worden aangelegd waarmee snelheden tot boven de 100 megabit per seconde (Mpbs) kunnen worden geleverd.

Licence