Base description which applies to whole site

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

30.224,5

31.451,6

32.169,4

32.165,4

32.256,8

Mee- en tegenvallers

         

Sociale zekerheid

         

Bijstand

– 96,8

– 28,3

82,7

255,1

303,7

Export mkob

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inburgering

18,4

40,8

40,8

40,8

40,8

Kinderopvangtoeslag

– 221,0

– 271,0

– 308,0

– 296,0

– 276,0

Kindgebonden budget

23,4

93,0

169,0

267,1

351,7

Toeslagenwet

103,0

93,6

91,1

89,8

84,8

Diversen

– 2,0

3,1

11,3

14,4

16,7

 

125,0

– 68,8

86,9

371,2

521,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

1,4

– 1,6

0,9

2,2

0,1

Sociale zekerheid

         

A1 rijksoverheid incl zbo's

0,0

0,0

0,0

– 23,0

– 52,0

Aanpak jeugdwerkloosheid

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Arbeidsparticipatie ouderen

16,8

33,5

16,8

0,0

0,0

Dekking beeld sza

– 88,9

– 30,0

– 30,0

– 31,0

– 33,0

E53 schrappen eigen bijdrage jeugdzorg

0,0

0,0

– 18,0

– 18,0

– 18,0

Eindejaarsmarge sza

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

F64 hervorming kindregelingen

0,0

30,0

442,0

299,0

142,0

F65 ombuiging re-integratie

0,0

– 48,0

– 73,0

– 97,0

– 121,0

F67 naleving + soll plicht wwb

0,0

– 13,0

– 45,0

– 90,0

– 95,0

F69 overbruggingsregeling

0,0

50,0

19,0

9,0

– 15,0

F74 terugdraaien geen mkob bij onvolledige opbouw

0,0

8,0

16,0

16,0

16,0

F76 huishouduitkeringstoets

0,0

0,0

– 80,0

– 80,0

– 80,0

F78 anw naar max 1 jaar

0,0

0,0

17,0

47,0

72,0

F80 ahk temporiseren

0,0

5,0

10,0

14,0

18,0

Intensivering armoedebeleid

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

J106 invoering winstbox

0,0

0,0

– 16,0

– 16,0

– 16,0

J95 terugdraaien reiskostenaftrek

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

J98 witteveen opbouwpercentage – 0,4%

0,0

0,0

– 30,0

– 50,0

– 60,0

Kasschuiven

10,5

– 57,3

7,3

0,9

24,4

Kot 2 mnd regel

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neutrale schuif uwv uitvoeringskosten

11,3

22,6

27,2

29,0

28,9

Sa baangarantie

0,0

– 10,0

– 25,0

– 50,0

– 90,0

Sa iow/ioaw

0,0

10,5

15,6

26,0

41,5

SA kostendelersnorm

0,0

5,0

100,0

100,0

100,0

SA loonkostensubsidie

0,0

0,0

85,0

140,0

205,0

SA ruimere overbruggingsregeling

0,0

61,0

53,0

73,0

72,0

SA sectorplannen/vwnw

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

SA wajong

0,0

40,0

45,0

– 20,0

– 250,0

SA wsw en beschut werk

0,0

0,0

– 60,0

– 140,0

– 210,0

Diversen

3,0

– 14,0

– 13,7

– 7,6

1,3

 

104,1

417,7

790,1

159,5

– 292,8

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Dubbeling participatiebudget

– 73,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Inburgering

– 45,5

– 45,2

– 44,4

– 44,1

– 45,6

Van bzk herverkaveling

160,7

93,9

85,5

84,3

86,3

Diversen

15,0

– 2,2

2,6

3,8

4,8

Sociale zekerheid

         

Inburgering

50,0

45,2

44,4

44,1

45,6

Diversen

– 4,0

20,0

19,0

18,1

17,3

Niet tot een ijklijn behorend

         

Bikk aow

– 3,5

23,4

5,8

78,9

141,5

Inburgering

– 20,2

– 35,2

– 35,2

– 35,2

– 35,2

Van bzk herverkaveling

20,2

35,2

35,2

35,2

35,2

Diversen

2,6

3,7

5,6

6,8

7,7

 

101,6

138,8

118,5

191,9

257,6

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

330,9

487,6

995,5

722,5

486,4

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

30.555,4

31.939,2

33.164,9

32.887,9

32.743,2

Totaal Internationale samenwerking

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Stand Voorjaarsnota 2013

30.556,1

31.939,9

33.165,7

32.888,6

32.743,8

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

1.758,5

1.640,3

1.624,7

1.629,2

1.629,4

Mee- en tegenvallers

         

Sociale zekerheid

         

Afrekening gemeenten

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kinderopvangtoeslag

6,0

– 18,0

– 18,0

– 18,0

– 18,0

Kindgebonden budget

– 3,6

– 3,4

10,4

72,5

112,0

Diversen

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

114,4

– 21,4

– 7,6

54,5

94,0

Beleidsmatige mutaties

         

Sociale zekerheid

         

Waarborgfonds kasschuif

0,0

0,0

0,0

24,2

0,0

Diversen

4,0

4,0

4,0

1,0

3,0

 

4,0

4,0

4,0

25,2

3,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sociale zekerheid

         

Dubbeling inburgering

– 73,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

51,6

0,5

0,5

4,9

5,9

Niet tot een ijklijn behorend

         

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 22,1

0,5

0,5

4,9

5,9

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

96,2

– 17,0

– 3,2

84,7

103,0

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

1.854,7

1.623,3

1.621,5

1.713,9

1.732,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

1.854,7

1.623,3

1.621,5

1.713,9

1.732,4

Bijstand

De uitgaven aan de bijstand worden voor de eerste jaren naar beneden bijgesteld als gevolg van realisatiecijfers over 2012. Het aantal WWB-uitkeringen lag vorig jaar fors lager dan verwacht, de gemiddelde bijstandsuitkering was juist hoger. Voor latere jaren worden de bijstandsuitgaven opwaarts bijgesteld als gevolg van hogere verwachte werkloosheidscijfers dan waar eerder mee gerekend werd.

Export MKOB (& Export AO-tegemoetkoming)

Er is een incidenteel besparingsverlies op de MKOB en de AO-tegemoetkoming omdat deze met terugwerkende kracht geëxporteerd worden. Om toekomstige besparingsverliezen te dekken (10 mln. AO-tegemoetkoming en 90 mln. MKOB per jaar) worden binnen de respectievelijke regelingen alternatieve maatregelen ingevoerd (verlagen AO-tegemoetkoming en verlagen MKOB). Het eenmalige besparingsverlies wordt inter-temporeel gedekt binnen het SZA-kader.

Inburgering

In het regeerakkoord is afgesproken mensen met een asielstatus een (financieel) aanbod te doen voor hun inburgering. De verkregen lening uit het sociaal leenstelsel wordt omgezet in een gift bij succesvol afronden van het inburgeringsexamen. Aangezien deze maatregel op een groot deel van de groep betrekking heeft en dit uiteindelijk leidt tot uitgaven, is besloten deze niet-relevante uitgaven over te hevelen naar relevante uitgaven onder het kader SZA.

Kinderopvangtoeslag (uitgaven en ontvangsten)

Op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst zijn de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag fors naar beneden bijgesteld. Zowel het aantal kinderen als de afgenomen uren per kind zijn lager, de gemiddelde toeslag is juist iets hoger.

Kindgebonden budget (uitgaven en ontvangsten)

De uitgaven aan het kindgebonden budget zijn opwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegevens van het CPB. Door de lagere economische groei en de daardoor lagere inkomens hebben meer mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget. Deze tegenvaller wordt enigszins gemitigeerd door hogere ontvangsten vanaf 2015.

Toeslagenwet

Op basis van realisaties en nieuwe uitvoeringsinformatie wordt de raming van de uitgaven aan de toeslagenwet naar boven bijgesteld. De stijging van het aantal WW’ers leidt tot hogere uitgaven aan de toeslagen, verder blijkt uit realisaties dat meer mensen in de WIA en in de Wajong recht hebben op een toeslag op hun uitkering.

A1 Rijksoverheid incl. ZBO’s

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

Aanpak jeugdwerkloosheid

De aanpak jeugdwerkloosheid bestaat voor 25 mln. uit regionale aanpak en voor 10 mln. uit de SZW-bijdrage aan School Ex, een programma waarbij examenkandidaten in het MBO worden gestimuleerd na het behalen van hun diploma om langer door te leren om zo jeugdwerkloosheid te voorkomen en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze 10 mln. is overgeboekt naar OCW.

Arbeidsparticipatie ouderen

De middelen voor arbeidsparticipatie ouderen betreffen budget voor re-integratiemiddelen 55+, netwerkgroepen en inspiratiedagen.

Dekking beeld SZA

Ter dekking van de problematiek zet SZW een deel van de reservering voor onvoorziene uitgaven in. Daarnaast worden ook het restant van de eindejaarsmarge ingezet.

E53 Schrappen eigen bijdrage jeugdzorg

Dit betreft het SZW deel van maatregel E53 uit het regeerakkoord.

Eindejaarsmarge SZA (en ramingstechnische veronderstelling in=uit)

Dit betreft de overheveling van eindejaarsmarge naar de begroting van SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit geboekt op de Aanvullende Post. De combinatie van beide bewerkstelligt dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.

F64 Hervorming kindregelingen

Dit betreft maatregel F64 uit het regeerakkoord.

F65 Ombuiging re-integratie

Dit betreft maatregel F65 uit het regeerakkoord.

F67 Naleving en sollicitatieplicht wwb

Dit betreft maatregel F67 uit het regeerakkoord.

F69 Overbruggingsregeling

Dit betreft maatregel F69 uit het regeerakkoord. Naar aanleiding van het Sociaal Akkoord zijn de uitgaven aan de overbruggingsregeling deels uitgeboekt. De resterende reeks betreft de uitvoeringskosten en een aanpassing van het kasritme van de uitgaven. De reeks hangt samen met de reeks SA ruimere overbruggingsregeling.

F74 Terugdraaien geen MKOB bij onvolledige opbouw

Dit betreft maatregel F74 uit het regeerakkoord.

F76 Huishouduitkeringstoets

Dit betreft maatregel F76 uit het regeerakkoord.

F78 ANW naar maximaal 1 jaar

Dit betreft maatregel F78 uit het regeerakkoord.

F80 AHK temporiseren

Dit betreft maatregel F80 uit het regeerakkoord.

Intensivering armoedebeleid

In 2013 wordt 20 mln. extra uitgegeven aan armoedebeleid. Hiermee wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan een aangehouden amendement bij de begrotingsbehandeling.

J106 Invoering winstbox

Dit betreft het uitgavendeel van SZW voor maatregel J106 uit het regeerakkoord.

J95 Terugdraaien reiskostenaftrek

Dit betreft het uitgavendeel van SZW voor maatregel J95 uit het regeerakkoord.

J98 Witteveen opbouwpercentage – 0,4%

Dit betreft het uitgavendeel van SZW voor maatregel J98 uit het regeerakkoord.

Kasschuiven

Om het kasritme van de uitgaven te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan.

Kot 2 maanden regel

Het kabinet heeft besloten dat de beperkte mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen over de berekeningsjaren 2012 en 2013 wordt verruimd. Deze maatregel was ingevoerd om fraude en oneigenlijk gebruik van de kinderopvangtoeslag tegen te gaan. Het kabinet constateert nu dat door deze beperking in 2012 en begin 2013 een te grote groep mensen de toegang tot de kinderopvangtoeslag ontnomen is. Het kabinet heeft aangekondigd om de maatregel met ingang over het berekeningsjaar 2014, zij het in aangepaste vorm, in werking te laten treden. De kosten van de verruiming slaan neer in 2013 en zijn begroot op 30 mln.

Neutrale schuif UWV uitvoeringskosten

Tegenover de hogere uitgaven op de begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten van het UWV staat een gelijke daling van de premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV.

SA Baangarantie

Dit betreft de maatregelen 19 en 20 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA IOW/IOAW

Dit betreft de maatregelen 29 en 30 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Kostendelersnorm

Dit betreft maatregel 11 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Loonkostensubsidie

Dit betreft de maatregelen 14 en 17 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Ruimere overbruggingsregeling

Dit betreft maatregel 63 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Sectorplannen/VWNW

Dit betreft maatregel 33 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Wajong

Dit betreft de maatregelen 8 tot en met 10 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA WSW en beschut werk

Dit betreft maatregel 15 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

Dubbeling partipatiebudget & dubbeling inburgering (uitgaven en ontvangsten)

Met de overkomst van inburgering naar SZW staan nu de bijdrage van BZK aan SZW ten behoeve van het participatiebudget aan inburgering en de ontvangst hiervan beide op de SZW-begroting. Met een saldering van deze ontvangsten en uitgaven is de dubbeling opgelost. Per saldo is de exercitie budgettair neutraal.

Van BZK herverkaveling

Dit betreft de herverkaveling van de middelen ten behoeve van integratie en maatschappelijke samenhang zoals in het regeerakkoord afgesproken.

BIKK AOW

Op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de raming voor de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen (BIKK) aan het Ouderdomsfonds voor 2014 en verder naar boven bijgesteld.

Afrekening gemeenten

Dit betreft ontvangsten met betrekking tot de afrekening met gemeenten over voorgaande jaren in het kader van de financiering van inburgeringsvoorzieningen.

Waarborgfonds Kasschuif

Het waarborgfonds Kinderopvang zou in 2012 het tijdelijk kapitaal van 25 mln. aan SZW terugbetalen. Er loopt echter nog een claim voor een borgstelling waardoor het dossier pas kan worden afgesloten als de juridische procedure is afgerond. De subsidie is daarom verlengd tot 1 december 2016. Voor 2016 is 25 mln. minus 0,8 mln. proceskosten aan ontvangsten ingeboekt.

Sociale Zekerheid

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013

74.030,0

75.983,3

77.663,0

79.555,4

81.537,4

Mee- en tegenvallers

         

Sociale zekerheid

         

Anw

– 30,6

– 39,6

– 31,2

– 21,5

– 20,6

Aow

– 13,0

– 50,0

– 75,0

– 100,0

– 125,0

Bijstand

– 96,8

– 28,3

82,7

255,1

303,7

Export ao-tegemoetkoming

46,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Export mkob

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inburgering

18,4

40,8

40,8

40,8

40,8

Iva

– 38,3

– 74,6

– 104,8

– 177,1

– 283,6

Kinderopvangtoeslag

– 221,0

– 271,0

– 308,0

– 296,0

– 276,0

Kindgebonden budget

23,4

93,0

169,0

267,1

351,7

Nominale ontwikkeling

– 69,3

19,0

515,4

– 332,4

– 1608,0

Toeslagenwet

103,0

93,6

91,1

89,8

84,8

Uwv uitvoeringskosten

– 20,0

19,7

86,2

101,8

108,0

Wazo

– 77,2

– 78,1

– 79,0

– 79,0

– 79,0

Wga

9,1

24,8

64,9

141,0

223,7

Ww

637,7

468,6

1172,9

1361,5

1508,2

Zw

– 29,7

– 29,0

– 28,7

– 28,7

– 28,6

Diversen

– 10,7

6,3

11,4

10,1

19,4

 

531,3

195,2

1607,7

1232,5

219,5

Beleidsmatige mutaties

         

Sociale zekerheid

         

A1 rijksoverheid incl zbo's

0,0

0,0

0,0

– 23,0

– 52,0

Aanpak jeugdwerkloosheid

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anw deregulering svb en aanvulling ao

– 11,0

– 44,7

– 17,3

– 16,6

– 16,4

Arbeidsparticipatie ouderen

16,8

33,5

16,8

0,0

0,0

Dekking beeld sza

– 88,9

– 30,0

– 30,0

– 31,0

– 33,0

Eindejaarsmarge sza

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

F61 ww/ontslag

0,0

750,0

1000,0

1000,0

1000,0

F64 hervorming kindregelingen

– 2,0

19,0

359,0

183,0

20,0

F65 ombuiging re-integratie

0,0

– 55,0

– 83,0

– 110,0

– 138,0

F67 naleving + soll plicht wwb

0,0

– 13,0

– 45,0

– 90,0

– 95,0

F68 aow voor samenwonenden naar 50% wml

0,0

0,0

– 10,0

– 30,0

– 50,0

F69 overbruggingsregeling

0,0

50,0

19,0

9,0

– 15,0

F71 schrappen voorschotregeling aow

– 10,0

– 30,0

– 30,0

50,0

20,0

F72 snellere verhoging aow leeftijd

0,0

0,0

0,0

– 70,0

– 160,0

F73 schrappen toeslag jonge partner aow >50.000

0,0

– 15,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

F76 huishouduitkeringstoets

0,0

0,0

– 80,0

– 80,0

– 80,0

F77 modernisering zw: 1 jaar uitstel werknemersprikkel

38,0

24,0

0,0

0,0

0,0

F78 anw naar max 1 jaar

0,0

0,0

– 8,0

– 23,0

– 35,0

F80 ahk temporiseren

0,0

30,0

60,0

94,0

123,0

Intersectorale scholing en van werk-naar-werk-trajecten

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

J95 terugdraaien reiskostenaftrek

– 20,0

– 52,0

– 94,0

– 111,0

– 124,0

J98 witteveen opbouwpercentage – 0,4%

0,0

0,0

– 30,0

– 50,0

– 60,0

Kasschuiven

30,5

– 57,3

– 12,7

0,9

24,4

Kot 2 mnd regel

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

– 39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Reservering sociale agenda

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Resterend budget mobiliteitsbonussen

80,0

65,0

45,0

20,0

0,0

SA arbeidsverledeneis

0,0

23,4

47,4

47,4

47,4

SA baangarantie

0,0

– 10,0

– 25,0

– 50,0

– 90,0

SA iow/ioaw

0,0

10,5

15,6

26,0

41,5

SA kostendelersnorm

0,0

5,0

100,0

100,0

100,0

SA loonkostensubsidie

0,0

0,0

85,0

140,0

205,0

SA passende arbeid

0,0

3,0

4,0

– 10,7

– 25,6

SA ruimere overbruggingsregeling

0,0

61,0

53,0

73,0

72,0

SA sectorplannen/vwnw

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

SA wajong

0,0

40,0

45,0

– 20,0

– 250,0

SA wsw en beschut werk

0,0

0,0

– 60,0

– 140,0

– 210,0

Uitkering resterend budget mobiliteitsbonussen

– 80,0

– 33,5

– 16,8

0,0

0,0

Uitkering/inzet middelen tbv sociaal akkoord

0,0

– 596,5

– 608,3

– 615,0

– 595,0

Diversen

4,7

14,1

– 1,9

– 11,4

– 19,6

 

23,1

1.041,5

1.507,8

771,6

114,7

Technische mutaties

         

Sociale zekerheid

         

Diversen

26,4

21,8

35,6

47,9

50,2

 

26,4

21,8

35,6

47,9

50,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

581,0

1258,5

3151,2

2051,8

384,3

Stand Voorjaarsnota 2013

74.611,0

77.241,8

80.814,2

81.607,2

81.921,7

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013

961,8

922,3

972,4

980,4

999,9

Mee- en tegenvallers

         

Sociale zekerheid

         

Afrekening gemeenten

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kindgebonden budget

– 3,6

– 3,4

10,4

72,5

112,0

Ww

48,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

24,2

– 20,2

– 20,8

– 27,3

– 34,3

 

161,4

– 23,6

– 10,4

45,2

77,7

Beleidsmatige mutaties

         

Sociale zekerheid

         

Diversen

4,0

4,0

4,0

25,2

3,0

 

4,0

4,0

4,0

25,2

3,0

Technische mutaties

         

Sociale zekerheid

         

Dubbeling inburgering

– 73,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

51,6

0,5

0,5

4,9

5,9

 

– 22,1

0,5

0,5

4,9

5,9

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

143,2

– 19,1

– 6,0

75,4

86,7

Stand Voorjaarsnota 2013

1.105,0

903,2

966,4

1.055,8

1.086,6

ANW

Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming van de ANW-uitgaven naar beneden bijgesteld. Met name het aantal uitkeringen is lager dan verwacht.

AOW

De raming van de uitgaven aan de AOW is neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS.

Bijstand

De uitgaven aan de bijstand worden voor de eerste jaren naar beneden bijgesteld als gevolg van realisatiecijfers over 2012. Het aantal WWB-uitkeringen lag vorig jaar fors lager dan verwacht, de gemiddelde bijstandsuitkering was juist hoger. Voor latere jaren worden de bijstandsuitgaven opwaarts bijgesteld als gevolg van hogere verwachte werkloosheidscijfers dan waar eerder mee gerekend werd.

Export AO-tegemoetkoming & Export MKOB

Er is een incidenteel besparingsverlies op de MKOB en de AO-tegemoetkoming omdat deze met terugwerkende kracht geëxporteerd worden. Om toekomstige besparingsverliezen te dekken (10 mln. AO-tegemoetkoming en 90 mln. MKOB per jaar) worden binnen de respectievelijke regelingen alternatieve maatregelen ingevoerd (verlagen AO-tegemoetkoming en verlagen MKOB). Het eenmalige besparingsverlies wordt inter-temporeel gedekt binnen het SZA-kader.

Inburgering

In het regeerakkoord is afgesproken mensen met een asielstatus een (financieel) aanbod te doen voor hun inburgering. De verkregen lening uit het sociaal leenstelsel wordt omgezet in een gift bij succesvol afronden van het inburgeringsexamen. Aangezien deze maatregel op een groot deel van de groep betrekking heeft en dit uiteindelijk leidt tot uitgaven, is besloten deze niet-relevante uitgaven over te hevelen naar relevante uitgaven onder het kader SZA.

IVA

Op basis van realisatiecijfers wordt de doorstroomkans van WGA naar IVA (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) naar beneden bijgesteld. Het verwachte aantal mensen met een IVA-uitkering wordt hierdoor lager, waardoor de raming van de IVA-uitgaven neerwaarts wordt aangepast.

Kinderopvangtoeslag

Op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst zijn de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag fors naar beneden bijgesteld. Zowel het aantal kinderen als de afgenomen uren per kind zijn lager, de gemiddelde toeslag is juist iets hoger.

Kindgebonden budget (uitgaven en ontvangsten)

De uitgaven aan het kindgebonden budget zijn opwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegevens van het CPB. Door de lagere economische groei en de daardoor lagere inkomens hebben meer mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget. Deze tegenvaller wordt enigszins gemitigeerd door hogere ontvangsten vanaf 2015.

Nominale ontwikkeling

De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.

Toeslagenwet

Op basis van realisaties en nieuwe uitvoeringsinformatie wordt de raming van de uitgaven aan de toeslagenwet naar boven bijgesteld. De stijging van het aantal WW’ers leidt tot hogere uitgaven aan de toeslagen, verder blijkt uit realisaties dat meer mensen in de WIA en in de Wajong recht hebben op een toeslag op hun uitkering.

UWV uitvoeringskosten

De raming van de uitvoeringskosten van UWV wordt voor 2014 en verder naar boven bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal WW-uitkeringen waardoor het UWV meer kosten heeft voor het uitvoeren van de WW.

WAZO

De raming van de WAZO-uitgaven wordt naar beneden bijgesteld. Het totaal aantal geboorten ligt lager, daarmee is het verwachte aantal uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof ook lager.

WGA

Het verwachte aantal mensen dat de WGA instroomt neemt meerjarig toe. Hierdoor stijgen de uitgaven aan de WGA.

WW (uitgaven en ontvangsten)

De raming van de WW-uitgaven wordt opwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere verwachte werkloosheid dan bij MEV 2013. Zowel bij de start van het kabinet (MLT) als bij de CEP is de werkloosheidsverwachting naar boven aangepast.

ZW

Op basis van realisatiegegevens over 2012 en nieuwe uitvoeringsgegevens van het UWV worden de uitgaven aan de ZW naar beneden bijgesteld. Het aantal mensen met een ZW-uitkering is lager dan verwacht. De gemiddelde uitkering komt juist iets hoger uit.

A1 Rijksoverheid incl. ZBO’s

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

Aanpak jeugdwerkloosheid

De aanpak jeugdwerkloosheid bestaat voor 25 mln. uit regionale aanpak en voor 10 mln. uit de SZW-bijdrage aan School Ex, een programma waarbij examenkandidaten in het MBO worden gestimuleerd om na het behalen van hun diploma om langer door te leren zo jeugdwerkloosheid te voorkomen en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze 10 mln. is overgeboekt naar OCW.

ANW deregulering SVB en aanvulling alleenstaande ouders

De besparingen van het integreren van de halfwezenuitkering met de nabestaandenuitkering en van het verdwijnen van de aanvulling voor alleenstaande ouders per 2015 vallen hoger uit dan verwacht. De besparing als gevolg van het integreren van de halfwezenuitkering met de nabestaandenuitkering wordt bovendien eerder gerealiseerd waardoor vooral de besparing voor 2014 naar boven is bijgesteld.

Arbeidsparticipatie ouderen

De middelen voor arbeidsparticipatie ouderen betreffen budget voor re-integratiemiddelen 55+, netwerkgroepen en inspiratiedagen.

Dekking beeld SZA

Ter dekking van de problematiek zet SZW een deel van de reservering voor onvoorziene uitgaven in. Daarnaast worden ook het restant van de eindejaarsmarge ingezet.

Eindejaarsmarge SZA & Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit geboekt op de aanvullende post. De combinatie van beide bewerkstelligt dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.

F61 WW/ontslag

Dit betreft het schrappen van het verhalen van de eerste zes maanden WW-uitkering op werkgevers, als onderdeel van maatregel F61 uit het regeerakkoord.

F64 Hervorming kindregelingen

Dit betreft maatregel F64 uit het regeerakkoord.

F65 Ombuiging re-integratie

Dit betreft maatregel F65 uit het regeerakkoord.

F67 Naleving en sollicitatieplicht wwb

Dit betreft maatregel F67 uit het regeerakkoord.

F68 AOW voor samenwonenden naar 50% WML

Dit betreft maatregel F68 uit het regeerakkoord.

F69 Overbruggingsregeling

Dit betreft maatregel F69 uit het regeerakkoord. Naar aanleiding van het Sociaal Akkoord zijn de uitgaven aan de overbruggingsregeling deels uitgeboekt. De resterende reeks betreft met name uitvoeringskosten en een aanpassing van het kasritme van de uitgaven. De reeks hangt samen met de reeks SA ruimere overbruggingsregeling.

F71 Schrappen voorschotregeling AOW

Dit betreft maatregel F71 uit het regeerakkoord.

F72 Snellere verhoging AOW leeftijd

Dit betreft maatregel F72 uit het regeerakkoord.

F73 Schrappen toeslag jongere partner AOW > 50.000

Dit betreft maatregel F73 uit het regeerakkoord.

F76 Huishouduitkeringstoets

Dit betreft maatregel F76 uit het regeerakkoord.

F77 Modernisering ZW: 1 jaar uitstel werknemersprikkel

Dit betreft maatregel F77 uit het regeerakkoord.

F78 ANW naar maximaal 1 jaar

Dit betreft maatregel F78 uit het regeerakkoord.

F80 AHK temporiseren

Dit betreft maatregel F80 uit het regeerakkoord.

Intersectorale scholing en van werk-naar-werk-trajecten

Dit betreft de enveloppe uit het regeerakkoord van 300 mln. ten behoeve van intersectorale scholing en van-werk-naar-werk-trajecten.

J95 Terugdraaien reiskostenaftrek

Dit betreft het uitgavendeel van SZW maatregel J95 uit het regeerakkoord.

J98 Witteveen opbouwpercentage – 0,4%

Dit betreft het uitgavendeel van SZW maatregel J98 uit het regeerakkoord.

Kasschuiven

Om het kasritme van de uitgaven te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan.

Kot 2 maanden regel

Het kabinet heeft besloten dat de beperkte mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen over de berekeningsjaren 2012 en 2013 wordt verruimd. Deze maatregel was ingevoerd om fraude en oneigenlijk gebruik van de kinderopvangtoeslag tegen te gaan. Het kabinet constateert nu dat door deze beperking in 2012 en begin 2013 een te grote groep mensen de toegang tot de kinderopvangtoeslag ontnomen is. Het kabinet heeft aangekondigd om de maatregel met ingang over het berekeningsjaar 2014, zij het in aangepaste vorm, in werking te laten treden. De kosten van de verruiming slaan neer in 2013 en zijn begroot op 30 mln.

Reservering sociale agenda

Dit betreft de enveloppe uit het regeerakkoord van 250 mln. ten behoeve van de sociale agenda.

Resterend budget mobiliteitsbonussen

Dit betreft de enveloppe uit het regeerakkoord met daarin het restant van de middelen die beschikbaar waren voor de intensivering van mobiliteitsbonussen. Hiervoor was per jaar 300 mln. beschikbaar. Structureel is dit bij het regeerakkoord ingezet voor mobiliteitsbonussen. Incidenteel resteerde middelen die in deze enveloppe gevat zijn.

SA Arbeidsverledeneis

Dit betreft maatregel 57 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Baangarantie

Dit betreft de maatregelen 19 en 20 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA IOW/IOAW

Dit betreft de maatregelen 29 en 30 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Kostendelersnorm

Dit betreft maatregel 11 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Loonkostensubsidie

Dit betreft de maatregelen 14 en 17 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Passende arbeid

Dit betreft maatregel 28 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Ruimere overbruggingsregeling

Dit betreft maatregel 63 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Sectorplannen/VWNW

Dit betreft maatregel 33 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA Wajong

Dit betreft de maatregelen 8 tot en met 10 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

SA WSW en beschut werk

Dit betreft maatregel 15 uit het Sociaal Akkoord (TK 33 400, nr. 15).

Uitkering/inzet middelen ten behoeve van Sociaal Akkoord

Dit betreft de inzet van de voor het Sociaal Akkoord beschikbare middelen. Het gaat om de enveloppe intersectorale scholing en van werk-naar-werk-trajecten, de reservering sociale agenda en het restant van het resterend budget mobiliteitsbonussen (na aftrek van de inzet voor aanpak jeugdwerkloosheid en arbeidsparticipatie ouderen). Verder is hierin ook het saldo meegenomen van de lastenmaatregelen uit het Sociaal Akkoord, waarvoor het uitgavenkader is gecorrigeerd.

Uitkering resterend budget mobiliteitsbonussen

Dit betreft het uitkeren van middelen uit het resterend budget mobiliteitsbonussen ten behoeve van aanpak jeugdwerkloosheid en arbeidsparticipatie ouderen.

Afrekening gemeenten

Dit betreft ontvangsten met betrekking tot de afrekening met gemeenten over voorgaande jaren in het kader van de financiering van inburgeringsvoorzieningen.

Dubbeling inburgering(tegenboeking op RBG-eng)

Met de overkomst van inburgering naar SZW staan nu de bijdrage van BZK aan SZW ten behoeve van het participatiebudget aan inburgering en de ontvangst hiervan beide op de SZW-begroting. Met een saldering van deze ontvangsten en uitgaven is de dubbeling opgelost. Per saldo is de exercitie budgettair neutraal.

Licence