Base description which applies to whole site

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

15.705,4

15.800,9

16.103,1

16.920,9

17.913,0

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A1 rijksoverheid (incl. zbo's)

0,0

0,0

0,0

– 9,0

– 21,0

E46 geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten, overheve

0,0

0,0

– 23,0

– 23,0

– 23,0

E52 ontschotten jeugdzorg

0,0

0,0

– 25,0

– 56,0

– 77,0

E58 wtcg afschaffen

0,0

0,0

– 12,5

– 25,0

– 25,0

E59 regeling specifieke zorgkosten

0,0

0,0

– 36,0

– 42,0

– 42,0

Tekort mantelzorgcompliment

21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitvoeringskosten pgb

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

Uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden

16,9

16,7

16,7

16,8

16,8

Diversen

63,3

35,7

60,5

45,7

30,1

Zorg

         

E58 wtcg afschaffen

0,0

0,0

– 348,0

– 414,0

– 418,0

Diversen

16,3

– 6,0

8,0

3,2

– 0,5

 

102,5

31,4

– 374,3

– 518,3

– 574,6

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Naar gf: uitkering buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen

– 55,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Verdeling budgetstructuur pd alt

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

– 2,9

11,2

10,3

10,7

11,1

Zorg

         

Diversen

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

Niet tot een ijklijn behorend

         

Bijstelling bikk

– 11,8

49,1

139,9

294,5

430,4

Bijstelling rijksbijdrage 18-

0,0

22,5

60,7

0,5

– 101,8

Bijstelling zorgtoeslag

– 38,5

– 139,8

– 92,4

– 269,1

– 636,1

Diversen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

– 77,4

– 56,6

119,0

37,1

– 295,8

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

25,0

– 25,2

– 255,4

– 481,1

– 870,6

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

15.730,4

15.775,7

15.847,7

16.439,8

17.042,5

Totaal Internationale samenwerking

5,9

5,5

5,0

4,9

4,8

Stand Voorjaarsnota 2013

15.736,4

15.781,2

15.852,8

16.444,7

17.047,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

63,5

52,0

115,0

114,9

114,9

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

E53 schrappen eigen bijdrage jeugdzorg

0,0

0,0

– 63,0

– 63,0

– 63,0

Ontvangsten wanbetalers

39,7

20,9

20,9

21,0

21,0

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

39,7

20,9

– 42,1

– 42,0

– 42,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Verdeling budgetstructuur pd alt

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

2,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

Niet tot een ijklijn behorend

         

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

32,8

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

72,5

20,7

– 42,3

– 42,2

– 42,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

136,0

72,6

72,7

72,7

72,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

136,0

72,6

72,7

72,7

72,7

A1 Rijksoverheid (incl. Zbo’s)

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

E46 Geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten

Dit betreft maatregel E46 uit het regeerakkoord.

E52 Ontschotten Jeugdzorg

Dit betreft maatregel E52 uit het regeerakkoord.

E58 Wtcg afschaffen – Zorg

Dit betreft maatregel E58 uit het regeerakkoord. Het betreft de tegemoetkomingen Wtcg. De reeks wijkt af van de in het regeerakkoord gepresenteerde reeks. Dit komt doordat de besparing als gevolg van het afschaffen van de Wtcg-korting op de eigen bijdrage AWBZ op hoofdstuk 41 is geboekt. Verder zijn de uitvoeringskosten verwerkt op Kader Rbg-eng. Daarnaast is de reeks bij startnota gecorrigeerd. Dit is gebeurd omdat de besparingsreeks ten onrechte te hoog was ingeboekt. Bovendien was onvoldoende rekening gehouden met de afbouw van de uitvoering en is niet-uitgekeerde prijsbijstelling bij startnota in de reeks verwerkt.

E59 Regeling Specifieke Zorgkosten

Dit betreft maatregel E59 uit het regeerakkoord.

Tekort mantelzorgcompliment

Op basis van ramingen van de SVB zijn extra middelen toegekend aan het mantelzorgcompliment.

Uitvoeringskosten pgb

Het betreft het deel van de extra middelen voor de uitvoering van de pgb-maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 dat niet wordt besteed. De uitvoeringskosten van deze maatregelen worden binnen de financiële kaders van de begroting en het BKZ gefinancierd.

Uitvoeringskosten Wanbetalers en Onverzekerden

Het betreft een bijstelling van de uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden. De raming wordt op basis van recente inzichten meerjarig op realistisch niveau gebracht.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin – uitgaven

Dit is de optelsom van diverse mutaties, waaronder een intensivering in het programma «In voor Zorg», de indexering van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, de indexering van de pleegvergoeding en de OVA academische ziekenhuizen.

E58 Wtcg afschaffen – Zorg

Dit betreft maatregel E58 uit het regeerakkoord. Het betreft de tegemoetkomingen Wtcg. De reeks wijkt af van het regeerakkoord door correcties die bij startnota zijn verwerkt en omdat de opbrengst vanwege het afschaffen van de Wtcg-korting op hoofdstuk 41 is geboekt.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Zorg – uitgaven

Het gaat om een bijstelling van de raming voor zorgkosten op Caribisch Nederland en de tegemoetkomingen Wtcg.

Naar GF: Uitkering Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen

Het betreft de bijdrage van VWS aan het programma voor buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen. De middelen worden via een overboeking aan het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Verdeling budgetstructuur PD ALT

Deze post betreft een desaldering van middelen van de projectiedirectie ALT waar de resterende taken van het NVI zijn en enkele taken van het RIVM zijn ondergebracht.

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin – uitgaven

Dit is een optelsom van overboekingen, desalderingen en de loonbijstelling kader Rbg-eng tranche 2013.

Diversen – Technische mutaties – Zorg – uitgaven

Dit betreft o.a. de loonbijstelling tranche 2013 voor het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ.

Bijstelling BIKK

Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

Bijstelling Rijksbijdrage 18-

Het betreft de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

Bijstelling Zorgtoeslag

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

Diversen – Technische mutaties – Niet tot de ijklijn behorend – uitgaven

Dit betreft de loonbijstelling tranche 2013 voor het kader N.

E53 Schrappen eigen bijdrage Jeugdzorg

Dit betreft maatregel E53 uit het regeerakkoord.

Ontvangsten Wanbetalers

Het betreft het bijstellen van de ontvangsten in het kader van de wanbetalersregeling. In 2013 is sprake van aanvullende opbrengsten bij deze regeling.

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin – ontvangsten

Dit betreft een aantal desalderingen.

Licence