Base description which applies to whole site

Budgettair Kader Zorg

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013

70.471,9

74.064,0

77.201,8

82.041,6

87.194,8

Mee- en tegenvallers

         

Zorg

         

Genees- en hulpmiddelen

– 696,6

– 701,6

– 701,6

– 701,6

– 701,6

Grensoverschrijdende zorg

217,6

217,6

217,6

217,6

217,6

Mlt ramingsbijstelling

0,0

0,0

0,0

– 106,8

– 290,3

Nominale ontwikkeling

12,2

268,3

27,5

– 1.279,6

– 2.642,0

Zin

285,5

285,5

285,5

285,5

285,5

Diversen

28,7

28,7

28,7

28,7

28,7

 

– 152,6

98,5

– 142,3

– 1.556,2

– 3.102,1

Beleidsmatige mutaties

         

Zorg

         

A4 incidentele loonontwikkeling op nul (semi-) collectieve sector

0,0

0,0

0,0

– 100,0

– 400,0

E33 hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg/ggz/huisartsen

0,0

0,0

– 355,0

– 760,0

– 1.175,0

E34 honoraria medisch specialisten

0,0

0,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

E36 concentratie topconferentie zorg (ibo rapport)

0,0

0,0

– 70,0

– 70,0

– 70,0

E37 stringent pakketbeheer

0,0

0,0

0,0

– 75,0

– 225,0

E39 intensivering wijkverpleegkundige

0,0

0,0

50,0

100,0

250,0

E40 dekking intensivering wijkverpleegkundige uit zvw budget 2e lijn

0,0

0,0

– 50,0

– 100,0

– 250,0

E46 geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten

0,0

– 365,0

– 1.542,0

– 1.542,0

– 1.557,0

E47 landelijke invoering intramurale awbz

0,0

0,0

25,0

– 20,0

– 475,0

E48 overheveling extramurale verpleging naar zvw

0,0

0,0

0,0

0,0

– 30,0

E50 extramuraliseren zzp 4

0,0

0,0

0,0

– 35,0

– 70,0

E52 ontschotten jeugdzorg

0,0

0,0

– 15,0

– 44,0

– 73,0

E54 intensivering arbeidsmarkt zorg

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

E55 huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken

0,0

– 89,0

– 975,0

– 1.140,0

– 1.140,0

E57 maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

0,0

100,0

709,0

759,0

761,0

E58 wtcg afschaffen

0,0

0,0

– 348,0

– 414,0

– 418,0

Nominaal beeld

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

Ramingsbijstelling awbz / zorg in natura

– 60,0

– 185,0

– 185,0

– 185,0

– 185,0

Diversen

91,1

7,4

73,4

50,6

46,9

 

– 68,9

– 631,6

– 2.882,6

– 3.775,4

– 5.110,1

Technische mutaties

         

Zorg

         

Compensatie extramuralisering

– 3,9

– 15,2

– 31,3

– 45,0

– 55,6

Diversen

– 1,0

– 0,7

– 0,7

– 0,7

– 0,7

 

– 4,9

– 15,9

– 32,0

– 45,7

– 56,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 226,4

– 549,0

– 3.056,9

– 5.377,3

– 8.268,5

Stand Voorjaarsnota 2013

70.245,5

73.514,9

74.144,9

76.664,3

78.926,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013

4.671,0

4.788,2

4.653,8

4.826,6

4.922,8

Mee- en tegenvallers

         

Zorg

         

Eigen bijdrage awbz

39,4

39,4

39,4

39,4

39,4

 

39,4

39,4

39,4

39,4

39,4

Beleidsmatige mutaties

         

Zorg

         

E38 schrappen eigen bijdrage ggz en eb per ligdag ziekenhuizen

– 145,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

E45 invoering inkomensafhankelijke eigen risico

0,0

0,0

60,0

60,0

60,0

E51 verhogen intramurale eigen bijdrage awbz

0,0

30,0

40,0

50,0

50,0

E53 schrappen eigen bijdrage jeugdzorg

0,0

0,0

– 35,0

– 35,0

– 35,0

E58 wtcg afschaffen

0,0

0,0

180,0

180,0

180,0

E60 cer afschaffen

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Diversen

0,0

24,0

24,0

24,0

24,0

 

– 145,0

109,0

324,0

334,0

334,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 105,6

148,4

363,4

373,4

373,4

Stand Voorjaarsnota 2013

4.565,4

4.936,6

5.017,2

5.200,0

5.296,2

Genees- en hulpmiddelen

Uit cijfers van het CVZ over 2012 komt een forse meevaller naar voren bij de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld. De onderschrijding kan deels worden verklaard doordat verzekeraars lagere prijzen dan verwacht hebben afgesproken voor dienstverlening van de apothekers. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Bij geneesmiddelen doet zich daardoor een onderschrijding van ruim 600 mln. voor. De onderschrijding bij hulpmiddelen bedraagt 89 mln. De lagere groei in deze sector lijkt vooral te komen door een daling in het volume. Deze volumedaling kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars doelmatiger zijn gaan inkopen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars de regels voor vergoeding voor verbandmiddelen strenger gehandhaafd. Verder is incontinentiemateriaal doelmatiger ingekocht.

Grensoverschrijdende zorg

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een overschrijding van 218 mln. in 2013. De overschrijding wordt structureel verondersteld. De overschrijding doet zich zowel bij de uitgaven binnen als buiten het macroprestatiebedrag voor.

MLT ramingsbijstelling

De raming van het BKZ is bijgesteld naar aanleiding van de MLT van het CPB.

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de MLT na het regeerakkoord en de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB.

Zin

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een overschrijding van 286 mln. De achtergrond hiervan is een stijging van verleende zorg en toegenomen kapitaallasten vanwege eerder in gebruik genomen nieuwe capaciteit.

A4 Incidentele loonontwikkeling op nul (semi-) collectieve sector

Dit betreft maatregel A4 uit het regeerakkoord. Deze maatregel komt terug in de afspraken met zorgwerkgevers en werknemers van 24 april jongstleden.

E33 Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg / GGZ / huisartsen

Dit betreft maatregel E33 uit het regeerakkoord.

E34 Honoraria medisch specialisten

Dit betreft maatregel E34 uit het regeerakkoord.

E36 Concentratie topreferente zorg (ibo rapport)

Dit betreft maatregel E36 uit het regeerakkoord.

E37 Stringent pakketbeheer

Dit betreft maatregel E37 uit het regeerakkoord. Deze reeks is exclusief uitvoeringskosten (niet-BKZ).

E39 Intensivering wijkverpleegkundige

Dit betreft maatregel E39 uit het regeerakkoord.

E40 Dekking intensivering wijkverpleegkundige uit Zvw budget tweedelijn

Dit betreft maatregel E40 uit het regeerakkoord.

E46 Geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten, overheveling persoonlijke verzorging

Dit betreft maatregel E46 uit het regeerakkoord. Deze reeks is exclusief invoeringskosten (niet-BKZ). In de Kamerbrief «hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst» en de afspraken met zorgwerkgevers en -werknemers van 24 april jl. is aangekondigd dat deze maatregel voor 2014 niet door gaat. Budgettaire verwerking van deze aanpassing vindt plaats bij Miljoenennota.

E47 Landelijke invoering intramurale AWBZ

Dit betreft maatregel E47 uit het regeerakkoord.

E48 Overheveling extramurale verpleging naar Zvw

Dit betreft maatregel E48 uit het regeerakkoord.

E50 Extramuraliseren ZZP 4

Dit betreft maatregel E50 uit het regeerakkoord. In de Kamerbrief «hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst» en de afspraken met zorgwerkgevers en werknemers van 24 april jongstleden is aangekondigd dat deze maatregel wordt verzacht. Budgettaire verwerking van deze aanpassing vindt plaats bij Miljoenennota.

E52 Ontschotten jeugdzorg

Dit betreft maatregel E52 uit het regeerakkoord. Dit betreft de opbrengst die op het BKZ gerealiseerd wordt.

E54 Intensivering arbeidsmarkt zorg

Dit betreft maatregel E54 uit het regeerakkoord.

E55 Huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken

Dit betreft maatregel E55 uit het regeerakkoord. In de Kamerbrief «hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst» en de afspraken met zorgwerkgevers en werknemers van 24 april jongstleden is aangegeven dat deze maatregel wordt verzacht. De korting op huishoudelijke hulp is geen 75% maar 40%. Budgettaire verwerking van deze aanpassing vindt plaats bij Miljoenennota.

E57 Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken

Dit betreft maatregel E57 uit het regeerakkoord.

E58 Wtcg afschaffen

Dit betreft maatregel E58 uit het regeerakkoord. Het betreft de tegemoetkomingen Wtcg. De reeks wijkt af van het regeerakkoord door correcties die bij startnota zijn verwerkt en omdat de opbrengst vanwege het afschaffen van de Wtcg-korting aan de ontvangstenkant is verwerkt.

Nominaal beeld

Dit betreft een meevaller in het nominaal beeld van de AWBZ. De beschikbare middelen ter compensatie van de nominale ontwikkeling blijken groter dan de benodigde middelen.

Ramingsbijstelling AWBZ / zorg in natura

Dit betreft een ramingsbijstelling op nominaal en onverdeeld AWBZ.

Compensatie extramuralisering

Dit betreft compensatie van het ministerie van BZK voor extra huurtoeslag uitgaven als gevolg van extramuralisering.

Eigen bijdrage AWBZ

Dit betreft een meevaller bij de eigen bijdrage AWBZ.

E38 Schrappen eigen bijdrage GGZ en eigen bijdrage per ligdag in ziekenhuizen

Dit betreft maatregel E38 uit het regeerakkoord.

E45 Invoering inkomensafhankelijk eigen risico

Dit betreft maatregel E45 uit het regeerakkoord. Ter dekking van de uitvoeringskosten (niet-BKZ) van het inkomensafhankelijk eigen risico wordt het eigen risico verhoogd.

E51 Verhogen intramurale eigen bijdrage

Dit betreft maatregel E51 uit het regeerakkoord. In de Kamerbrief «hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst» is aangegeven dat deze maatregel wordt verzacht. Budgettaire verwerking van deze aanpassing vindt plaats bij Miljoenennota.

E58 Afschaffen Wtcg

Dit betreft maatregel E58 uit het regeerakkoord. Dit betreft de opbrengst uit het vervallen van de Wtcg-korting op de eigen bijdragen AWBZ en Wmo voor extramurale gevallen.

E60 CER afschaffen

Dit betreft maatregel E60 uit het regeerakkoord.

Licence