Base description which applies to whole site

XVIII Wonen & Rijksdienst

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Huurtoeslag dekking

0,0

– 105,3

– 105,3

– 105,3

– 105,3

Huurtoeslag problematiek 2012

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Huurtoeslag ramingsnota 2014

– 8,7

– 51,8

– 1,6

– 6,6

– 37,3

Revolverend fonds ego

50,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Startersregeling

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

– 1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

 

100,3

– 56,9

– 106,7

– 111,7

– 142,4

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Compensatie extramuralisering

3,9

15,2

31,3

45,0

55,6

Herverkaveling

3085,9

3283,5

3430,4

3638,0

3893,5

Negatieve ejm ht

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

8,1

– 7,0

– 6,6

– 6,6

– 6,5

 

3.067,9

3.291,7

3.455,1

3.676,4

3.942,6

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

3.170,7

3.234,8

3.348,4

3.564,8

3.800,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

3.170,7

3.234,8

3.348,4

3.564,8

3.800,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

3.170,7

3.234,8

3.348,4

3.564,8

3.800,2

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Onroerende zaken rvob

– 27,4

– 21,7

– 21,7

– 21,7

– 21,7

Diversen

– 2,8

– 4,4

– 2,0

– 3,6

0,0

 

– 30,2

– 26,1

– 23,7

– 25,3

– 21,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Huurtoeslag problematiek

– 106,2

– 113,9

– 105,1

– 98,6

– 97,5

Integrale ontvangst veiling

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

 

– 106,2

– 113,9

– 105,1

– 98,6

– 81,5

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Herverkaveling

754,3

760,1

755,0

751,2

769,5

Diversen

7,7

4,0

4,0

4,0

4,0

 

762,0

764,1

759,0

755,2

773,5

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

625,6

624,1

630,2

631,3

670,3

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

625,6

624,1

630,2

631,3

670,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

625,6

624,1

630,2

631,3

670,3

Huurtoeslag (dekking, problematiek 2012 en ramingsnota 2014)

De tegenvaller op de huurtoeslag is het gevolg van een grotere impact van de economische crisis (meer instroom en inkomens lager dan verwacht) dan was geraamd. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op huurtoeslag wordt betrokken bij de augustusbesluitvorming.

Revolverend fonds EGO

Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van W&R aan TK d.d. 13-2-2013) komt er een Revolverend Fonds Energiebesparing Gebouwde Omgeving van in totaal 150 mln., waarvan 50 mln. in 2013 en 100 mln. in 2014. Dit fonds, gericht op verhuurders en particuliere woningbezitters, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dient als investeringsimpuls voor de woningmarkt en bouw.

Starterslening

Conform de afspraken in het Woonakkoord wordt er 30 mln. extra budget beschikbaar gesteld in 2013 voor de SVN-starterslening.

Compensatie extramuralisering

De extramuralisering van een deel van de zorg leidt tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag. W&R wordt hiervoor gecompenseerd ten laste van VWS.

Herverkaveling

Als gevolg van de herverkaveling zijn middelen overgeboekt van BZK naar onder andere de begroting van W&R.

Negatieve EJM Huurtoeslag

BZK heeft het aandeel van het Directoraat Generaal Wonen en Bouwen in de totale eindejaarsmarge van BZK overgeboekt naar de begroting van W&R.

Diversen – technische mutaties – uitgaven

De OZB uitgaven zijn hoger uitgevallen door de jaarlijkse, autonome tariefstijging waarmee in het meerjarig kader geen rekening wordt gehouden. Verder is er door verslechterde economische omstandigheden sprake van een langere doorlooptijd van de geplande verkopen. Dit betekent dat er voor meer objecten OZB uitgaven zullen moeten worden gedaan dan aanvankelijk werd geraamd.

Onroerende zaken RVOB

Neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door een daling in de verkopen van agrarische en overige onroerende zaken als gevolg van de economische crisis.

Diversen (minder ontvangsten benzineveiling) – mee- en tegenvallers – ontvangsten

Nieuwe raming op basis van actuele informatie op pandniveau leidt tot een neerwaartse bijstelling van veilingontvangsten van benzinestations.

Integrale ontvangst veiling

In 2017 lopen een aantal contracten van in gebruik nemingen van benzinestations af. Het aantal te veilen benzinestations neemt hierdoor toe. In combinatie met een systeemwijziging waarbij de volledige opbrengsten ten gunste van het RVOB komen leidt dit tot hogere ontvangsten.

Diversen (hogere reeks pacht)- technische mutaties – ontvangsten

De beheersontvangsten zijn hoger uitgevallen door, wederom, de verslechterde economische omstandigheden. Nu er meer objecten in portefeuille blijven zijn ook de pachtontvangsten hiervoor hoger dan geraamd.

Licence