Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

17.963,1

17.839,7

17.432,8

17.526,3

17.524,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A10 btw compensatiefonds afboeken zelfbekostigen btw verhoging

0,0

– 174,2

– 174,2

– 174,2

– 174,2

A10 btw compensatiefonds correctie overboeking bcf

0,0

0,0

– 2.282,2

– 2.282,1

– 2.282,0

A10 btw compensatiefonds korting

0,0

0,0

– 309,7

– 309,7

– 309,7

A10 btw compensatiefonds overboeking vanuit bcf

0,0

0,0

2.282,2

2.282,1

2.282,0

A5 terugdraaien vermindering politieke ambtsdragers

0,0

0,0

110,0

110,0

110,0

A6 initiatiefwet heijnen

0,0

0,0

– 18,0

– 18,0

– 18,0

A7 motie van haersma buma afromen gemeentefonds onderwijshuisvesting

0,0

0,0

– 256,0

– 256,0

– 256,0

A8 lagere apparaatskosten gemeenten

0,0

0,0

– 60,0

– 120,0

– 180,0

D20 afschaffen wettelijk verplichte maatschappelijke stages

0,0

0,0

– 20,0

– 20,0

– 20,0

E56 verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc. in wmo

0,0

0,0

– 15,0

– 25,0

– 50,0

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering

27,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg

         

E55 huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken

0,0

– 89,0

– 975,0

– 1.140,0

– 1.140,0

 

29,7

– 263,2

– 1.717,9

– 1.952,9

– 2.037,9

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Accres tranche 2012

– 278,0

– 192,0

– 192,0

– 192,0

– 192,0

Accres tranche 2013

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

Accres tranche 2014

0,0

973,5

973,5

973,5

973,5

Buurtsportcoaches

55,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

36,5

15,7

16,5

14,8

14,8

Zorg

         

Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

44,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 103,5

835,3

836,1

834,4

834,4

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 73,9

572,1

– 881,7

– 1.118,5

– 1.203,5

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

17.889,3

18.411,8

16.551,1

16.407,8

16.321,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

17.889,3

18.411,8

16.551,1

16.407,8

16.321,2

A10 btw-compensatiefonds afboeken zelf bekostigen BTW verhoging

Dit betreft maatregel A10 uit het regeerakkoord. De automatische compensatie die via het BCF voor de btw-verhoging naar 21% plaatsvindt, wordt door de sector gefinancierd via een structurele uitname uit het Gemeentefonds en Provinciefonds van per saldo 200 mln. euro met ingang van 2014.

A10 btw-compensatiefonds korting

Dit betreft maatregel A10 uit het regeerakkoord. In het bestuurlijk overleg van 18 januari met VNG en IPO is besloten het btw-compensatiefonds te continueren. Deze regeerakkoordmaatregel beoogde naast opheffing van het btw-compensatiefonds ook een korting; deze is doorgevoerd op het gemeente- en provinciefonds.

A10 btw-compensatiefonds correctie overboeking bcf & A10 btw-compensatiefonds overboeking vanuit bcf

Dit betreft maatregel A10 uit het regeerakkoord. In het bestuurlijk overleg met VNG en IPO van 18 januari is besloten het btw-compensatiefonds te continueren. Daarom wordt de overboeking van het budget van het btw-compensatiefonds naar het gemeentefonds weer teruggedraaid.

A5 terugdraaien vermindering politieke ambtsdragers

Dit betreft maatregel A5 uit het regeerakkoord.

A6 initiatiefwet Heijnen

Dit betreft maatregel A6 uit het regeerakkoord.

A7 motie van Haersma Buma afromen gemeentefonds onderwijshuisvesting

Dit betreft maatregel A7 uit het regeerakkoord.

A8 lagere apparaatskosten gemeenten

Dit betreft maatregel A8 uit het regeerakkoord.

D20 afschaffen wettelijk verplichte maatschappelijke stages

Dit betreft maatregel D20 uit het regeerakkoord.

E56 verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc. in wmo

Dit betreft maatregel E56 uit het regeerakkoord.

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering

In 2012 is een gedeelte van het gemeentefonds niet uitbetaald aan gemeenten. Dit is veroorzaakt doordat de verdeelmaatstaven niet allemaal in 2012 definitief konden worden vastgesteld, waardoor niet kon worden overgegaan tot betaling aan de gemeenten. Het resterende bedrag wordt in 2013 uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het gemeentefonds verhoogd.

E55 huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken

Dit betreft maatregel E55 uit het regeerakkoord.

Accres tranche 2012

Het accres kent jaarlijks 2 bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en 1 vaststellingsmoment, bij het FJR. Het definitieve accrespercentage over 2012 is, na afloop van dat jaar, op basis van de stand van het FJR 2012, – 2,56 procent. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats.

Accres tranche 2013–2014

De accressen voor de jaren 2013 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Buurtsportcoaches

Dit betreft de bijdrage van VWS aan het programma voor buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen. Deze middelen worden via het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het gaat om de jaarlijkse volume-indexering (29,7 mln.) van de Wmo en compensatie van gemeenten voor extra uitgaven als gevolg van extramuralisering (15 mln.).

Licence