Base description which applies to whole site

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

1.138,2

1.131,7

962,9

944,2

953,2

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

A10 btw compensatiefonds afboeken zelfbekostigen btw verhoging

0,0

– 25,8

– 25,8

– 25,8

– 25,8

A10 btw compensatiefonds overboeken vanuit bcf

0,0

0,0

297,3

297,3

297,3

A10 btw-compensatiefonds correctie overboeking bcf

0,0

0,0

– 297,3

– 297,3

– 297,3

A10 btw-compensatiefonds korting

0,0

0,0

– 40,3

– 40,3

– 40,3

A9 minder provincies

0,0

0,0

– 5,0

– 10,0

– 15,0

I92 publieke omroep

0,0

– 142,0

– 142,0

– 142,0

– 142,0

Diversen

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,3

– 167,8

– 213,1

– 218,1

– 223,1

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Accres tranche 2012

– 22,7

– 15,7

– 15,7

– 15,7

– 15,7

Accres tranche 2014

0,0

90,9

90,9

90,9

90,9

Natuur

393,6

40,3

0,0

0,0

0,0

Diversen

18,6

13,3

6,1

1,4

0,9

 

389,5

128,8

81,3

76,6

76,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

389,7

– 39,1

– 131,9

– 141,6

– 147,1

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

1.527,9

1.092,6

831,0

802,6

806,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

1.527,9

1.092,6

831,0

802,6

806,0

A10 btw-compensatiefonds afboeken zelf bekostigen BTW verhoging

Dit betreft maatregel A10 uit het regeerakkoord. De automatische compensatie die via het BCF voor de btw-verhoging plaatsvindt, wordt door de sector gefinancierd via een structurele uitname uit het Gemeentefonds en Provinciefonds van per saldo 200 mln. euro met ingang van 2014.

A10 btw-compensatiefonds overboeken vanuit BCF & A10 btw-compensatiefonds correctie overboeking bcf

Dit betreft maatregel A10 uit het regeerakkoord. In het bestuurlijk overleg met VNG en IPO van 18 januari is besloten het btw-compensatiefonds te continueren. Daarom wordt de overboeking van het budget van het btw-compensatiefonds naar het provinciefonds weer teruggedraaid.

A10 btw-compensatiefonds korting

Dit betreft maatregel A10 uit het regeerakkoord. In het bestuurlijk overleg van 18 januari met VNG en IPO is besloten het btw-compensatiefonds te continueren. Deze regeerakkoordmaatregel beoogde naast opheffing van het btw-compensatiefonds ook een korting; deze is doorgevoerd op het gemeente- en provinciefonds.

A9 minder provincies

Dit betreft maatregel A9 uit het regeerakkoord.

I92 publieke omroep

Dit betreft maatregel I92 uit het regeerakkoord.

Accres tranche 2012

Het accres kent jaarlijks 2 bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en 1 vaststellingsmoment, bij het FJR. Het definitieve accrespercentage over 2012 is, na afloop van dat jaar, op basis van de stand van het FJR 2012, – 2,56 procent. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats.

Accres tranche 2013–2014

De accressen voor de jaren 2013 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Natuur

Op 20 september 2011 hebben Rijk en Interprovinciaal Overleg het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur gesloten. Tezamen met de aanvullende afspraken van 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken van 8 februari 2012 is dit het Bestuursakkoord natuur. Op grond van het akkoord wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid en het landelijk gebied, met inachtneming van de afspraken uit het akkoord, in 2012 overgedragen van Rijk aan provincies. De overboeking in 2013 betreft 216 mln. voor de afronding van de huidige ILG-periode en 177,5 mln. voor intensivering van Natuur.

Licence