Base description which applies to whole site

Sociale Zekerheid

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014

78.957,7

84.380,7

85.401,5

85.723,3

86.315,9

Mee- en tegenvallers

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Aow

14,9

– 27,9

34,5

– 48,7

– 71,3

 

Bijstand

– 456,0

– 576,0

– 609,0

– 460,0

– 344,0

 

Iva

5,3

8,4

8,6

11,1

25,8

 

Kinderopvangtoeslag

– 73,0

– 49,0

– 44,0

– 39,0

– 17,0

 

Kindgebonden budget

– 22,7

– 39,8

– 53,3

– 50,1

– 53,6

 

Nominale ontwikkeling

– 0,2

104,4

79,7

46,0

32,2

 

Uwv uitvoeringskosten

0,0

– 94,3

– 93,3

– 71,2

– 58,3

 

Wajong

42,7

43,4

45,8

50,1

54,4

 

Wao

30,7

38,1

61,0

62,0

46,0

 

Wazo

– 25,3

– 16,1

– 11,1

– 6,1

– 1,1

 

Wga

– 79,4

– 96,2

– 125,4

– 164,9

– 193,5

 

Ww

– 358,8

– 897,5

– 1.042,4

– 912,7

– 677,3

 

Diversen

13,5

– 32,5

– 24,7

– 14,9

– 17,7

 

– 908,3

– 1.635,0

– 1.773,6

– 1.598,4

– 1.275,4

Beleidsmatige mutaties

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Behoud gratis schoolboeken

0,0

– 30,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 

Business cases intensivering toezicht

– 37,5

– 41,6

– 45,0

– 46,6

– 11,4

 

Eindejaarsmarge sza

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Hervorming kindregelingen

28,7

85,0

262,1

395,3

395,3

 

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

0,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 

Intensivering kinderopvangtoeslag

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

 

Inzet restant eindejaarsmarge sza

– 46,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuiven sza

– 429,6

260,4

64,6

23,1

28,2

 

Prikkelwerking/alimentatie wwb

0,0

– 140,0

– 180,0

– 180,0

– 180,0

 

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

– 46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Steiler afbouwen huishoudentoeslag

0,0

– 45,0

– 48,0

– 50,0

– 50,0

 

Terugdraaien versobering anw

0,0

8,0

23,0

35,0

42,0

 

Wwb/p-wet overige aanpassingen

40,0

– 22,0

– 99,0

– 136,0

– 111,0

 

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

– 40,0

22,0

99,0

136,0

111,0

 

Diversen

45,9

66,4

54,3

27,3

27,3

 

– 439,0

133,2

11,0

84,1

131,4

Technische mutaties

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Brutering

102,7

– 303,4

– 320,4

– 338,3

– 384,9

 

Diversen

0,1

13,7

13,2

12,2

13,5

 

102,8

– 289,7

– 307,2

– 326,1

– 371,4

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 1.244,5

– 1.791,6

– 2.069,9

– 1.840,3

– 1.515,6

Stand Voorjaarsnota 2014

77.713,1

82.589,1

83.331,6

83.883,0

84.800,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014

1.116,1

1.102,4

1.120,8

1.109,0

1.128,0

Mee- en tegenvallers

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Ww

– 26,1

– 26,1

– 26,1

– 26,1

– 26,1

 

Diversen

1,0

– 1,6

– 4,0

– 9,1

– 14,2

 

– 25,1

– 27,7

– 30,1

– 35,2

– 40,3

Beleidsmatige mutaties

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Diversen

0,0

– 1,7

– 10,3

– 15,9

– 17,2

 

0,0

– 1,7

– 10,3

– 15,9

– 17,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 25,1

– 29,4

– 40,4

– 51,1

– 57,5

Stand Voorjaarsnota 2014

1.091,1

1.073,0

1.080,4

1.057,9

1.070,5

AOW

De raming van de uitgaven aan de AOW is bijgesteld op basis van de volumeprognose 2014 van de SVB. Daarnaast wordt nu voor het eerst de raming van de AOW-leeftijdverhoging gemaakt op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB.

Bijstand

De uitgaven aan de bijstand worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere verwachte werkloosheidscijfers dan waar eerder mee gerekend werd.

Iva

Het verwachte aantal mensen met een IVA-uitkering is naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie en een nieuwe lange termijn raming. Daartegenover staat dat de verwachte gemiddelde uitkering lager is dan eerder werd gedacht. Per saldo wordt de raming van de IVA-uitgaven opwaarts bijgesteld.

Kinderopvangtoeslag

Op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst zijn de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk doordat het aantal kinderen in de kinderopvang is afgenomen ten opzichte van de raming in de begroting 2014.

Kindgebonden budget

De raming van uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegeven van het CPB. Door de hogere economische groei en hogere inkomens hebben minder mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget.

Nominale ontwikkeling

De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.

Uwv uitvoeringskosten

De raming van de uitvoeringskosten van UWV wordt voor 2015 en verder naar beneden bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager aantal WW-uitkeringen waardoor het UWV minder kosten heeft voor het uitvoeren van de WW.

Wajong

Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat het aantal mensen in de Wajong hoger is dan verwacht. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de Wajong voor latere jaren.

Wao

De opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de WAO wordt met name veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering op basis van een nieuwe lange termijn raming.

Wazo

De raming van de WAZO-uitgaven wordt naar beneden bijgesteld. Het totaal aantal geboorten ligt lager, daarmee is het verwachte aantal uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof ook lager.

Wga

Het verwachte aantal mensen dat de WGA instroomt neemt meerjarig af. Daarnaast wordt de verwachte gemiddelde uitkering naar beneden bijgesteld op basis van een nieuwe lange termijn raming. Hierdoor worden de geraamde uitgaven aan de WGA neerwaarts bijgesteld.

Ww (uitgaven en ontvangsten)

De raming van de WW-uitgaven wordt neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere verwachte werkloosheid dan bij MEV.

Behoud gratis schoolboeken

Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel behoud gratis schoolboeken uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Business cases intensivering toezicht

Dit betreft het saldo van de besparing op uitkeringslasten en de intensivering op uitvoeringskosten door versterking van het toezicht van UWV en SVB.

Eindejaarsmarge sza en Ramingtechnische veronderstelling in=uit

Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit geboekt op de Aanvullende Post. De combinatie van beide bewerkstelligt dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.

Hervorming kindregelingen

Dit betreft het aandeel van SZW in de bijstelling van de hervorming kindregelingen uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

Dit betreft de maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb (premiedeel) uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Intensivering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de inzet van de reservering kinderopvangtoeslag ter dekking van de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inzet restant eindejaarsmarge sza

Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de eindejaarsmarge in.

Kasschuiven sza

Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een schuif van 2014 naar 2015 in verband met het besluit om de huishoudentoeslag niet per 2015 in te voeren.

Prikkelwerking/alimentatie wwb

Dit betreft de maatregel prikkelwerking inkomensdeel WWB/aanscherpen alimentatie uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Steiler afbouwen huishoudentoeslag

Dit betreft de maatregel steiler afbouwen huishoudentoeslag uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Terugdraaien versobering anw

Dit betreft de maatregel terugdraaien versobering ANW uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Wwb/p-wet overige aanpassingen

De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33 161, nr. 154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De overige aanpassingen betreffen onder andere de invoering van een studieregeling, het behouden van de ontheffing van de sollicitatieplicht alleenstaande ouders en het uitstel van de WWB-maatregelen naar 1 januari 2015. Ook de dekking vanuit de middelen ten behoeve van de verzachting van de kostendelersnorm zijn hierin meegenomen.

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33 161, nr. 154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De belangrijkste wijziging betreft het niet overgaan van het zittend bestand Wajong naar gemeenten.

Brutering

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimumloon, maar kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld, worden evenredig aangepast maar door het andere bruto-netto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto mimimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd. Het uitgavenkader SZA is voor dit effect gecorrigeerd.

Licence