Base description which applies to whole site

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

33.755,4

36.831,2

36.616,8

36.693,7

36.928,4

 

Mee- en tegenvallers

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Bijstand

– 456,0

– 576,0

– 609,0

– 460,0

– 344,0

 

Kinderopvangtoeslag

– 73,0

– 49,0

– 44,0

– 39,0

– 17,0

 

Kindgebonden budget

– 22,7

– 39,8

– 53,3

– 50,1

– 53,6

 

Wajong

42,7

43,4

45,8

50,1

54,4

 

Diversen

22,4

0,7

– 1,2

0,1

– 4,3

 

– 486,6

– 620,7

– 661,7

– 498,9

– 364,5

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Eindejaarsmarge rbg-eng

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuiven rbg-eng

– 40,9

41,3

– 0,6

– 1,3

0,7

 

Diversen

– 3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

         
 

Begrotingsafspraken 2014 arbeidsmarkt

0,0

14,0

15,0

0,0

0,0

 

Behoud gratis schoolboeken

0,0

– 30,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 

Eindejaarsmarge sza

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Hervorming kindregelingen

28,7

85,0

262,1

395,3

395,3

 

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

0,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 

Inhouden lpo uwv+svb

7,3

18,5

18,2

16,3

16,2

 

Intensivering kinderopvangtoeslag

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

 

Inzet restant eindejaarsmarge sza

– 46,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuiven sza

– 122,4

5,5

54,6

31,1

36,1

 

Mkob verlaging

– 15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Prikkelwerking/alimentatie wwb

0,0

– 140,0

– 180,0

– 180,0

– 180,0

 

Terugdraaien versobering anw

0,0

– 17,0

– 47,0

– 72,0

– 92,0

 

Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek

0,0

16,0

16,0

16,0

16,0

 

Wwb/p-wet overige aanpassingen

41,9

– 23,3

– 98,5

– 135,8

– 109,0

 

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

– 40,0

21,7

95,0

126,0

91,0

 

Wwz uitvoeringskosten

0,9

– 2,1

– 26,1

7,3

– 7,7

 

Diversen

27,5

25,5

33,6

23,3

27,2

 

– 98,1

– 14,9

22,3

106,2

73,8

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Intensivering armoede- en schuldenbeleid

– 70,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

– 90,0

 

Diversen

7,9

11,2

11,0

6,0

4,6

 

Sociale zekerheid

         
 

Diversen

16,8

28,3

26,9

25,8

25,1

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Bikk aow

306,1

332,7

352,7

371,9

393,2

 

Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds

– 67,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 2,6

– 3,1

– 3,9

– 4,9

– 5,7

 

190,3

279,1

296,7

308,8

327,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 394,5

– 356,5

– 342,7

– 83,8

36,4

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

33.360,9

36.474,8

36.274,1

36.609,8

36.964,8

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

Stand Voorjaarsnota 2014

33.361,4

36.475,3

36.274,6

36.610,3

36.965,2

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.766,2

1.728,2

1.736,5

1.715,3

1.724,5

Mee- en tegenvallers

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Diversen

– 0,8

– 4,3

– 5,0

– 8,5

– 12,0

 

– 0,8

– 4,3

– 5,0

– 8,5

– 12,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Sociale zekerheid

         
 

Hervorming kindregelingen

0,0

– 1,7

– 10,3

– 15,9

– 17,2

 

0,0

– 1,7

– 10,3

– 15,9

– 17,2

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 0,7

– 6,0

– 15,3

– 24,4

– 29,2

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

1.765,5

1.722,2

1.721,2

1.690,8

1.695,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

1.765,5

1.722,2

1.721,2

1.690,8

1.695,3

Bijstand

De uitgaven aan de bijstand worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere verwachte werkloosheidscijfers dan waar eerder mee gerekend werd.

Kinderopvangtoeslag

Op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst is de raming van de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk doordat het aantal kinderen in de kinderopvang is afgenomen ten opzichte van de raming in de begroting 2014.

Kindgebonden budget

De raming van uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegeven van het CPB. Door de hogere economische groei en hogere inkomens hebben minder mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget.

Wajong

Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat het aantal mensen in de Wajong hoger is dan verwacht. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de Wajong voor latere jaren.

Eindejaarsmarge rbg-eng

Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW.

Kasschuiven rbg-eng

Om het kasritme van de uitgaven te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een kasschuif om de Rijksgebouwendienst te compenseren in 2015 in plaats van 2014 voor het mislopen van een gebruikersvergoeding.

Begrotingsafspraken 2014 arbeidsmarkt

Dit betreft een deel van de maatregelen uit bijlage 2 van de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19) ten behoeve van de werkgelegenheid. Tegenover deze hogere begrotingsgefinancierde uitgaven staat een gelijke daling van de premiegefinancierde uitgaven.

Behoud gratis schoolboeken

Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel behoud gratis schoolboeken uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Eindejaarsmarge sza en Ramingtechnische veronderstelling in=uit

Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit geboekt op de Aanvullende Post. De combinatie van beide bewerkstelligt dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.

Hervorming kindregelingen (uitgaven en ontvangsten)

Dit betreft het aandeel van SZW in de bijstelling van de hervorming kindregelingen uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb

Dit betreft de maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb (premiedeel) uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inhouden lpo uwv+svb

De maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb (premiedeel) stond taakstellend op nominaal en onvoorzien. Dit betreft een gedeelte van de invulling van de premiegefinancierde kant.

Intensivering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inzet reservering kinderopvangtoeslag

Dit betreft de inzet van de reservering kinderopvangtoeslag ter dekking van de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Inzet restant eindejaarsmarge sza

Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de eindejaarsmarge in.

Kasschuiven sza

Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een schuif van 2014 naar 2015 in verband met het besluit om de huishoudentoeslag niet per 2015 in te voeren.

Mkob verlaging

Ter dekking van de vervroegde inwerkingtreding van de twee-woningenregel in de AOW wordt de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichten (MKOB) per 1 maart 2014 extra verlaagd.

Prikkelwerking/alimentatie wwb

Dit betreft de maatregel prikkelwerking inkomensdeel WWB/aanscherpen alimentatie uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Terugdraaien versobering anw

Dit betreft het begrotingsgefinancierde deel van de maatregel terugdraaien versobering ANW uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek

Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).

Wwb/p-wet overige aanpassingen

De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33 161, nr. 154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal (gedeeltelijk op koppeling uitkeringen). De overige aanpassingen betreffen onder andere de invoering van een studieregeling, het behouden van de ontheffing van de sollicitatieplicht alleenstaande ouders en het uitstel van de WWB-maatregelen naar 1 januari 2015. Ook de dekking vanuit de middelen ten behoeve van de verzachting van de kostendelersnorm zijn hierin meegenomen.

Wwb/p-wet zittend bestand wajong

De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33 161, nr. 154) bestaan uit meerdere begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal (gedeeltelijk op koppeling uitkeringen). De belangrijkste wijziging betreft het niet overgaan van het zittend bestand Wajong naar gemeenten.

Wwz uitvoeringkosten

Dit betreft de inzet van de reservering op nominaal en onvoorzien ten behoeve van de uitvoeringskosten Wet Werk en Zekerheid. Tegenover de lagere begrotingsgefinancierde uitgaven staat een gelijke stijging van de premiegefinancierde uitvoeringskosten.

Intensivering armoede- en schuldenbeleid

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid worden middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd.

Bikk aow

Op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de raming voor de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen (BIKK) aan het ouderdomsfonds voor 2014 en verder naar boven bijgesteld.

Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds

De rijksbijdrage aan het ouderdomsfonds voor 2014 is op basis van het Centraal Economisch Plan vastgesteld. Met deze mutatie wordt ook het vermogensoverschot (2013) van het ouderdomsfonds verrekend in de rijksbijdrage 2014.

Licence