Base description which applies to whole site

Budgettair Kader Zorg

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014

72.895,0

74.391,2

76.490,3

78.563,8

81.825,9

Mee- en tegenvallers

         
 

Zorg

         
 

Eerstelijnszorg

– 118,8

– 118,8

– 118,8

– 118,8

– 118,8

 

Genees- en hulpmiddelen

– 751,6

– 606,6

– 606,6

– 606,6

– 606,6

 

Zorg in natura

54,6

15,8

– 7,9

– 7,9

– 7,9

 

Nominale ontwikkeling

– 242,7

– 560,8

– 362,4

– 440,8

– 400,2

 

Tegemoetkomingen wtcg

65,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

34,3

36,9

36,9

36,9

36,9

 

– 958,5

– 1.233,5

– 1.058,8

– 1.137,2

– 1.096,6

Beleidsmatige mutaties

         
 

Zorg

         
 

Beperken maatwerkvoorziening

0,0

– 438,0

– 438,0

– 438,0

– 438,0

 

Doelmatiger zorginkoop awbz

0,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 

Extra ruimte geneesmiddelen

– 15,1

– 43,3

– 70,9

– 85,0

– 87,0

 

Inzet deel nominaal tbv zachte landing HLZ (Decemberdeal)

0,0

194,0

– 8,0

7,0

– 37,0

 

Mee-budget

0,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

 

Ramingbijstelling academische component

0,0

– 36,0

– 57,0

– 80,0

– 73,0

 

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

0,0

– 75,0

– 75,0

– 75,0

– 75,0

 

Tariefstelling hulpmiddelen

0,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

 

Transitie hervorming langdurige zorg

0,0

– 75,0

– 85,0

– 95,0

– 95,0

 

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)

12,5

37,5

50,0

50,0

50,0

 

Diversen

35,1

– 19,1

– 15,8

– 39,3

– 39,5

 

32,5

– 654,9

– 899,7

– 955,3

– 994,5

Technische mutaties

         
 

Zorg

         
 

Diversen

– 29,8

– 25,7

– 25,7

– 23,9

– 15,8

 

– 29,8

– 25,7

– 25,7

– 23,9

– 15,8

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 955,7

– 1.914,0

– 1.984,3

– 2.116,4

– 2.106,9

Stand Voorjaarsnota 2014

71.939,3

72.477,1

74.506,0

76.447,4

79.719,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014

5.068,6

5.373,2

5.530,0

5.647,2

5.794,2

Mee- en tegenvallers

         
 

Zorg

         
 

Eigen bijdrage AWBZ

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5

 

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5

Stand Voorjaarsnota 2014

5.110,1

5.414,7

5.571,5

5.688,7

5.835,7

Eerstelijnszorg

De meevaller bij de eerstelijnssectoren doet zich voornamelijk voor bij de fysiotherapie (37 mln.) en de tandheelkundige specialistische zorg (38 mln.).

Genees- en hulpmiddelen

Uit cijfers van het CVZ over 2013 blijkt dat de vergoedingen voor geneesmiddelen in 2013 fors lager uitvielen ten opzichte van 2012 door een lagere volumegroei in combinatie met een nog verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. Daarnaast waren de uitgaven lager omdat het aantal uitgiftes door de apothekers minder groeide dan verwacht. Dit effect bedraagt 607 mln. en wordt structureel verondersteld. Bij de hulpmiddelen was bij de Begrotingsafspraken 2014 reeds een ramingbijstelling van 145 mln. vanaf 2015 verwerkt (zie «Tariefstelling hulpmiddelen»). Voor 2014 wordt nu ook incidenteel uitgegaan van 145 mln. lagere uitgaven. Daarmee komt de totale nog te boeken meevaller bij de genees- en hulpmiddelen op 752 mln. in 2014 en 607 mln. vanaf 2015.

Zorg in natura

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een overschrijding van 55 mln. De achtergrond hiervan zijn de toegenomen kapitaallasten. Vanwege de geleidelijke invoering van de normatieve huisvestingscomponent en gelijktijdige afbouw van de nacalculatie kapitaallasten wordt deze tegenvaller (grotendeels) incidenteel verondersteld.

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB.

Tegemoetkomingen wtcg

De voor december 2013 voorziene uitbetaling van tegemoetkomingen Wtcg is deels over de jaargrens heengegaan als gevolg van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Deze post is het saldo van diverse mee- en tegenvallers, waaronder de structurele meevaller ziekenvervoer (12 mln.) en diverse mee- en tegenvallers bij de AWBZ.

Beperken maatwerkvoorziening

Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Als gevolg van het handhaven van een fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt de maatwerkvoorziening beperkt. Het resterende budget voor de maatwerkvoorziening blijft beschikbaar voor gemeenten.

Doelmatiger zorginkoop awbz

Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. De groeiruimte AWBZ wordt vanaf 2015 beperkt met 30 mln. door doelmatiger zorginkoop. De contracteerruimte zal hierop worden aangepast.

Extra ruimte geneesmiddelen

In de geneesmiddelenraming is additionele ruimte vrijgevallen vanwege onder andere een aantal risico’s waarvoor geld gereserveerd was en die zich niet hebben voorgedaan.

Inzet deel nominaal tbv zachte landing HLZ (Decemberdeal)

Een deel van de nominale ontwikkeling (als gevolg van het afschaffen van de incidentele nacalculatie) is gebruikt als dekking bij de in december 2013 gemaakte afspraken met betrekking tot de zachte landing van de Hervorming Langdurige Zorg (Decemberdeal). De Decemberdeal (verzachtingen HLZ + de dekking) wordt volledig gepresenteerd in de Miljoenennota 2015.

MEE-budget

Als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 wordt het takenpakket van de MEE-organisaties versoberd.

Ramingsbijstelling academische component

De ramingsbijstelling van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg die reeds in de begroting 2014 verwerkt was bij deze beschikbaarheidsbijdrage is ingezet als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

Mede als gevolg van het succes van preferentiebeleid door zorgverzekeraars is als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 de raming voor de uitgaven aan geneesmiddelen neerwaarts bijgesteld.

Tariefstelling hulpmiddelen

Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties worden afspraken gemaakt om door scherpe inkoop van hulpmiddelen in 2015 een besparing te realiseren. Het tariefinstrument kan ingezet worden.

Transitie hervorming langdurige zorg

Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Het betreft hier middelen die vrijvallen als gevolg van het vervallen van de regeling infrastructuur in het kader van de AWBZ (25 mln.), in- en uitvoeringskosten (25 mln.) en de vergoeding voor inventariskosten voor zorginstellingen (oplopend tot 45 mln.).

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)

Het betreft middelen voor reeds ingezet beleid waarvan de financiering tot nu toe ad hoc was. Voorwaardelijke Toelating geneeskundige zorg (intramuraal) is in lijn met het regeerakkoord en effectueert dat een (beperkt) aantal potentieel waardevolle interventies, waarvan de effectiviteit nog niet helemaal vaststaat, via voorwaardelijke toelating de patiënt bereikt.

Eigen bijdrage AWBZ

Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2013 een ontvangstenmeevaller. De meevaller kan verklaard worden door een stijging van de eigen bijdrage bij zorg zonder verblijf en een hogere opbrengst door de vermogensinkomensbijtelling. Deze meevaller wordt structureel verondersteld.

Licence