Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

VI Veiligheid en Justitie

UITGAVEN

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

11.393,5

11.274,4

10.921,2

10.729,4

10.725,3

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Bed, bad, brood

13,3

20,0

20,0

20,0

20,0

   

Besparingsverliezen wetstrajecten

1,0

58,0

0,0

0,0

0,0

   

Dji aanzuiveren eigen vermogen

77,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Gevolgen asielinstroom (niet oda) en inzet asielreserve

61,9

42,4

30,9

30,9

30,9

   

Inzet eindejaarsmarge

– 78,8

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Lagere bezetting dienst justitiële inrichtingen (dji)

– 10,3

– 10,5

– 3,0

3,0

18,3

   

Oda toerekening

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Rechtsbijstand (pmj)

31,2

16,5

13,4

11,4

9,5

   

Rechtspraak (pmj)

7,5

– 17,3

– 21,9

– 34,0

– 50,6

   

Taakstelling venj

– 30,0

– 30,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

   

Tariefsverlaging rgd

– 6,8

– 142,1

– 133,1

– 126,3

– 69,3

   

Thuiskopie

33,5

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Uitkering eindejaarsmarge

78,8

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

96,7

37,0

15,7

16,1

16,9

     

675,0

– 26,0

– 138,0

– 138,9

– 84,3

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Frictiekosten dji van ap

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Loonbijstelling tranche 2015

36,1

35,9

34,9

34,3

34,3

   

Diversen

25,1

17,5

20,8

29,1

30,2

     

95,2

53,4

55,7

63,4

64,5

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

770,2

27,3

– 82,4

– 75,5

– 19,9

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

12.163,7

11.301,7

10.838,9

10.653,9

10.705,4

Totaal Internationale samenwerking

50,5

45,3

33,3

32,8

32,8

Stand Voorjaarsnota 2015

12.214,2

11.347,0

10.872,2

10.686,8

10.738,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

1.424,2

1.477,3

1.507,8

1.551,1

1.561,6

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Besparingsverliezen wetstrajecten

– 51,0

– 23,0

– 4,0

– 1,0

0,0

   

Boeten en transacties

– 55,0

0,0

0,0

– 35,0

– 35,0

   

Gevolgenasielinstroom (niet oda) en inzet asielreserve.

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Griffierechten pmj

3,2

– 17,8

– 17,1

– 21,8

– 25,5

   

Schikking sbm-offshore

56,0

56,0

0,0

0,0

0,0

   

Tariefsverlaging rgd

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

     

38,8

15,2

– 21,1

– 57,8

– 60,5

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

10,7

3,4

3,4

3,3

3,2

     

10,7

3,4

3,4

3,3

3,2

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

49,5

18,6

– 17,7

– 54,5

– 57,3

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

1.473,7

1.495,9

1.490,1

1.496,5

1.504,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

1.473,7

1.495,9

1.490,1

1.496,5

1.504,3

Bed, bad, brood

Er is structureel 20 mln. beschikbaar gesteld op de begroting van VenJ voor de opvang en terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Besparingsverliezen wetstrajecten

Als gevolg van vertraging van de invoering van de wetsvoorstellen «verhoging griffierechten», «stelselherziening rechtsbijstand» en «eigen bijdrage regelingen» treden er besparingsverliezen op. Vanwege het onafhankelijke onderzoek dat nu plaatsvindt naar de oorzaken van de kostenstijgingen, treedt er besparingsverlies op bij het wetsvoorstel «stelselherziening rechtsbijstand». De besparingsverliezen vanuit de wetsvoorstellen «verhoging griffierechten» en «eigen betalingen» leiden tot lagere ontvangsten en zijn aan de ontvangstenkant opgenomen.

DJI aanzuiveren eigen vermogen

Ultimo 2014 had DJI een eigen vermogen van 77 mln. negatief. Conform de Regeling Agentschappen zuivert het Ministerie van VenJ het eigen vermogen van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan.

Gevolgen asielinstroom (niet ODA) en inzet asielreserve

De asielinstroom neemt toe en dit leidt tot extra opvangkosten bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en hogere kosten voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) vanwege de stijging van het aantal asielzoekers die de procedure voor asielaanvraag doorlopen.

Inzet eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt ingezet ter dekking van overlopende verplichtingen van 2014 naar 2015 en voor de problematiek op de begroting van Veiligheid en Justitie.

Lagere bezetting DJI

Wegens de lage bezetting in het gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en de vreemdelingenbewaring vallen bij DJI middelen vrij. Tevens levert voorgenomen verhuur van Norgerhaven besparingen op en daarnaast worden extra middelen toegevoegd aan de Forensische zorg. Per saldo levert dit in 2015 10,3 mln. op.

Oda toerekening

De raming voor de asielinstroom is voor 2015 naar boven bijgesteld. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 ook toe.

Rechtsbijstand

Uit het Prognose Model Justitiële ketens volgt een tegenvaller op de rechtsbijstand, die niet is betrokken bij de stelselherziening rechtsbijstand. De tegenvaller wordt met name veroorzaakt doordat er meer verzoeken voor rechtsbijstand zijn, dan waarmee in de raming rekening is gehouden.

Rechtspraak

Uit het Prognose Model Justitiële ketens volgt een meevaller op de rechtspraak. Deze wordt met name veroorzaakt doordat er bij de Raad voor de Rechtspraak sprake is van een volumemeevaller. Er worden minder zaken behandeld dan waarmee in de raming rekening is gehouden.

Taakstelling VenJ

Er is taakstellend in 2015 en 2016 30 mln. en structureel vanaf 2017 60 mln. ingeboekt op de begroting van VenJ. De taakstelling zal in 2015 en 2016 worden ingevuld door de tariefsverlaging Rgd. In 2017 wordt circa de helft (32 mln.) van deze taakstelling ingevuld door de tariefsverlaging Rgd.

Tariefsverlaging Rijksgebouwendienst (Rgd)

Departementen wordt een tariefsverlaging toegekend. Bij VenJ wordt deze ingezet ter dekking van de problematiek op de VenJ begroting. Een deel van de tariefsverlaging wordt via de ontvangstenzijde geboekt.

Thuiskopie

Er is een schikking getroffen door het Ministerie van VenJ met de Stichting Thuiskopie voor 33,5 mln. vanwege het niet actualiseren van een algemene maatregel van bestuur waarmee de stichting een heffing kan opleggen op met name geluids- en beelddragers.

Uitkering eindejaarsmarge

In 2014 is het budget van het Ministerie van VenJ niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen worden aan de begroting van VenJ toegevoegd.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

De post diversen is een optelling van verschillende mee- en tegenvallers. De belangrijkste tegenvallers zijn additionele archiefkosten bij de IND, een besparingsverlies bij arbeid van gedetineerden, extra controle handbagage Schiphol, een bijdrage aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur GDI (deze middelen zijn op de aanvullende post geplaatst) en de PV-vergoeding.

Frictiekosten dienst justitiële inrichtingen

De uitvoering van het Masterplan DJI (Kamerstuk 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI zijn middelen op de aanvullende post gereserveerd. De in 2015 benodigde middelen worden via de aanvullende post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

Loonbijstelling tranche 2015

De loonbijstelling, tranche 2015, wordt uitgekeerd op de VenJ begroting.

Diversen (technische mutaties)

Deze post bestaat uit enkele mee- en tegenvallers. Twee belangrijkste posten zijn de exploitatiekosten C2000 (10,4 mln.) en de prijsbijstelling tranche 2015 voor 9,1 mln.

Besparingsverliezen wetstrajecten

Als gevolg van vertraging van de invoering van de wetsvoorstellen «verhoging griffierechten», «stelselherziening rechtsbijstand» en «eigen bijdrage regelingen» treden er besparingsverliezen op. De besparingsverliezen vanuit de wetsvoorstellen verhoging griffierechten en eigen betalingen leiden tot lagere ontvangsten. Het besparingsverlies ten aanzien van de stelselherziening rechtsbijstand is aan de uitgavenkant opgenomen.

Boeten en transacties

Er is sprake van een incidentele tegenvaller bij de ontvangstenraming boetes en transacties (verkeershandhaving).

Gevolgen asielinstroom (niet ODA) en inzet asielreserve

De hogere kosten vanwege de asielinstroom die vallen binnen de begroting van VenJ en waar geen compensatie vanuit ODA tegenover staat worden deels gedekt door middelen vanuit de asielreserve over te boeken naar de VenJ begroting.

Griffierechten

Als gevolg van een daling van zaken bij de Raad voor de Rechtspraak zoals blijkt uit het Prognose Model Justitiële ketens, dalen ook de griffieontvangsten op de VenJ begroting.

Schikking SBM-Offshore

De schikking met SBM-Offshore levert een meevaller op aan de ontvangstenkant.

Diversen (technische mutaties)

De post diversen bestaat uit enkele mutaties, waarvan de grootste post een bijdrage is van dienst Justis in het kader van jeugd en veiligheid (2,8 mln.) bij Justitiële jeugdinrichtingen en een saldering vanwege ICT project Prima (3,6 mln.).

Licence