Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

VII Binnenlandse Zaken

UITGAVEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

634,0

603,4

569,1

559,8

557,7

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Eindejaarsmarge wenr

– 231,2

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

3,6

1,6

– 5,0

– 4,3

– 4,8

     

– 227,6

1,6

– 5,0

– 4,3

– 4,8

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Dva ontvangsten

59,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Ejm huurtoeslag 2014

258,3

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Versterking veiligheidsketen

0,0

14,0

26,0

26,0

31,0

   

Diversen

22,3

6,3

5,6

7,1

7,7

     

339,6

20,3

31,6

33,1

38,7

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

111,9

21,9

26,5

28,8

33,8

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

745,9

625,3

595,7

588,6

591,5

Totaal Internationale samenwerking

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stand Voorjaarsnota 2015

746,1

625,5

595,8

588,7

591,7

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

757,4

92,5

41,5

41,5

41,4

Mee- en tegenvallers

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

– 1,9

– 1,0

0,0

0,0

0,0

     

– 1,9

– 1,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Dva ontvangsten

59,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

27,2

0,5

15,5

15,4

15,3

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
   

Herijking vut fonds

78,7

– 50,0

0,0

0,0

0,0

     

164,9

– 49,5

15,5

15,4

15,3

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

163,0

– 50,5

15,5

15,4

15,3

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

920,3

42,0

57,0

56,9

56,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

920,3

42,0

57,0

56,9

56,7

Eindejaarsmarge WenR

De begrotingstechnische verwerking van de eindejaarsmarge van de begroting voor Wonen en Rijksdienst (XVIII) loopt via de begroting van Binnenlandse Zaken (VII). De overschrijding bij de Huurtoeslag in 2014 (258,3 mln.) leidt per saldo tot een negatieve eindejaarsmarge voor Wonen en Rijksdienst op de begroting van BZK (231,2 mln.).

Contra-terrorisme

De operationele capaciteit van de AIVD wordt uitgebreid ter versterking van contraterrorisme en om radicalisering tegen te kunnen gaan (Kamerstuk 29 754, nr. 302). De middelen worden van de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van BZK.

Diversen – beleidsmatige en technische mutaties uitgaven en ontvangsten

De hoogte van de post diversen, zowel aan uitgaven- als ontvangstenkant, wordt mede veroorzaakt door een desaldering van 18,7 mln. bij Doc-Direkt en van 58,9 mln. DVA ontvangsten. Doc-Direkt levert diensten aan departementen en notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding. Daarvoor ontvangt Doc-Direkt middelen ter dekking van de kosten (personeel en materieel). De ontvangsten en uitgaven die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2015 (DVA) betreffen de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten lastenagentschappen.

Daarnaast is er een bijdrage aan de voorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze middelen zijn naar de Aanvullende Post overgeheveld. De daarbij vanaf 2017 te realiseren ontvangsten voor de GDI worden voorlopig geboekt op de begroting van BZK. Een deel van de op de Aanvullende Post gereserveerde middelen is uitgekeerd aan BZK als opdrachtgever voor de voorziening eID (8,1 mln.).

Herijking VUT-fonds

De raming voor de VUT-lening wordt bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Naar verwachting lost het VUT-fonds in 2015 haar lening al volledig af.

Licence