Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht van de uitgekeerde eindejaarsmarges

Tabel 1 geeft inzicht in de bij Voorjaarsnota 2019 uitgekeerde eindejaarsmarges per begrotingshoofdstuk in 2019.

Tabel 1: Eindejaarsmarges in miljoenen euro's

Begrotingshoofdstuk

Eindejaarsmarge 2019

Staten-Generaal

– 2,4

Hoge Colleges van Staat

1,1

Algemene Zaken

0,6

Koninkrijksrelaties

0,0

Justitie en Veiligheid

24,7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

54,5

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

10,3

Financiën

– 11,4

Defensie

81,5

Infrastructuur en Waterstaat (incl. Infrastructuurfonds en Deltafonds)

242,0

Economische Zaken en Klimaat

19,2

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

– 2,0

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (begrotingsgefinancierd)1

22,7

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (begrotingsgefinancierd)

35,0

Gemeentefonds en Provinciefonds

310,7

Homogene Groep Internationale Samenwerking

2,5

Totaal

789,2

1

Dit betreft de eindejaarsmarge op de deelplafonds Rijksbegroting en Sociale Zekerheid.

Licence