Base description which applies to whole site

BIJLAGE 10 - SLEUTELTABEL

De sleutels geven het budgettaire effect weer als een maatregel in 2023 wordt ingevoerd. Dit jaar zijn de sleutels voor het eerst berekend op basis van cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB, en zijn deze ook gepubliceerd in de Voorjaarsnota. Aangegeven is het effect van het verhogen van een tarief/korting, tenzij anders aangegeven. Verlagen geeft ongeveer hetzelfde budgettaire effect maar met omgekeerd teken tenzij apart vermeld, (+ = opbrengst; - = derving). Sleutels zijn niet optelbaar. De sleutels zijn slechts een indicatie van de budgettaire opbrengsten / kosten. De sleutels houden daar waar relevant rekening met eerste-ordegedragseffecten. Bij het niveau is het niveau opgenomen van 2023 inclusief het voorgenomen beleid wat gepresenteerd wordt in het Belastingplan 2023. Deze niveaus kunnen nog wijzigen door beslissingen die worden gemaakt tijdens de augustusbesluitvorming en het vervolg van het wetgevingsproces. Zoals gebruikelijk volgt de definitieve versie van de sleuteltabel op Prinsjesdag. Omdat de sleuteltabel eerder wordt gepubliceerd dan gebruikelijk zijn niet alle cijfers geactualiseerd. De reeksen die niet geactualiseerd zijn voor 2023 zijn aangegeven met een *.

Tabel 106 Sleuteltabel
 

Niveau 2023 incl. Belasting- plan 2023

Per eenheid

Opbrengst per eenheid (€ mln)

Box 1

   

Tarief

   

Basistarief (gecombineerd)

37,04%

1%-punt

4.075

Toptarief

49,50%

1%-punt

314

Aftrektarief tariefmaatregel

37,04%

1%-punt

‒ 129

    

Schijflengtes (eindpunt hogere schijfgrenzen blijven hetzelfde)

   

Verlengen grens premie volksverzekeringen (a)

€ 36.829 (€ 38.266)

€ 1.000

‒ 107

Verlengen schijf basistarief

€ 72.230

€ 1.000

‒ 318

    

Heffingskortingen

   

Algemene heffingskorting

€ 3.036

€ 100

‒ 849

Afbouwpunt algemene heffingskorting

€ 22.405

€ 1.000

‒ 498

Arbeidskorting: maximum

€ 4.912

€ 100

‒ 478

Arbeidskorting: generiek

€ 878/€ 4.470/€ 4.912

€ 100

‒ 761

Afbouwpunt arbeidskorting

€ 37.738

€ 1.000

‒ 191

Afbouwpercentage arbeidskorting

6,40%

1%-punt

757

Ouderenkorting

€ 1.815

€ 100

‒ 178

Afbouwpunt ouderenkorting

€ 40.426

€ 1.000

‒ 35

Afbouwpercentage ouderenkorting

15%

1%-punt

12

Alleenstaande ouderenkorting

€ 472

€ 100

‒ 95

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.664

€ 100

‒ 35

Opbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting

11,45%

1%-punt

‒ 13

Jonggehandicaptenkorting

€ 678

€ 100

‒ 28

    

Overig

   

Eigenwoningforfait tot € 1.110.000

0,35%

0,05%-punt

311

Eigenwoningforfait vanaf € 1.110.000

2,35%

0,05%-punt

3,5

    

Box 2

   

Belastingtarief structureel (^)

26,90%

1%-punt

110

    

Box 3

   

Belastingtarief verhogen

31%

1%-punt

134

Heffingsvrij vermogen verhogen

€ 60.500

€ 1.000

‒ 16

Heffingsvrij vermogen verlagen

€ 60.500

€ 1.000

16

Heffingskorting groen beleggen

0,70%

0,10%

4

    

Schenk- en erfbelasting

   

Tarief

   

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

   

0 ‒ € 137.077

10%

1%-punt

68

€ 137.077 en meer

20%

1%-punt

56

Tariefgroep 1a ((achter)kleinkinderen)

   

0 ‒ € 137.077

18%

1%-punt

1,9

€ 137.077 en meer

36%

1%-punt

1,8

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

   

0 ‒ € 137.077

30%

1%-punt

18

€ 137.077 en meer

40%

1%-punt

9

Schijflengte

   

Verlengen eerste schijf

€ 137.077

€ 10.000

‒ 29

Verkorten eerste schijf

€ 137.077

€ 10.000

31

    

Vpb

   

Schijfgrens op € 200.000

   

Tarief eerste schijf

15%

1%-punt

403

Tarief hoogste schijf

25,8%

1%-punt

884

Innovatiebox (b)

9%

1%-punt

86

    

Zelfstandigen

   

Zelfstandigenaftrek*

€ 6.310

€ 100

‒ 21

Startersafrek*

€ 2.123

€ 100

‒ 4

MKB-winstvrijstelling*

14%

1%-punt

‒ 128

    

WBSO (*)

   

Tarief eerste schijf niet-starters*

32%

1%-punt

18

Tarief eerste schijf starters*

40%

1%-punt

1

Drempel verhogen*

€ 350.000

€ 25.000

8

Tarief tweede schijf*

16%

1%-punt

43

    

Belastingen van rechtsverkeer

   

Overdrachtsbelasting verlaagd tarief hoofdbewoning*

2%

0,5%-punt

211

Overdrachtsbelasting basistarief*

10%

0,5%-punt

152

Assurantiebelasting tarief

21%

1%-punt

167

    

BTW tarief

   

Algemeen tarief

21%

1%-punt

2.934

Lage tarief

9%

1%-punt

1.074

    

Energiebelasting (EB) (*)

   

Aardgas in eurocenten per m3

eurocent

  

0 ‒ 170.000*

36,322

1 cent

117

170.000 ‒ 1 mln*

6,632

1 cent

10

1 mln ‒ 10 mln*

2,417

1 cent

17

> 10 mln*

1,298

1 cent

29

    

Elektriciteit in eurocenten per kWh

eurocent

  

0 ‒ 10.000*

9,186

1 cent

241

10.000 ‒ 50.000*

5,231

1 cent

73

50.000 ‒ 10 mln*

1,393

1 cent

311

> 10 mln (zakelijk gebruik)* (c)

0,057

1 cent

211

Belastingvermindering EB per aansluiting*

462,62

€ 10

81

    

Motorrijtuigenbelasting (rijksdeel)

divers

1%

44

    

Brandstofaccijnzen per liter

eurocent

  

Benzineaccijns (ongelood)

86,572

1 cent

43

Dieselaccijns (zwavelvrij)

55,541

1 cent

55

LPG-accijns (d = 0,54 kg/l)

20,423

1 cent

4

    

Alcoholaccijns per liter (d)

eurocent

  

Gedistilleerd (per liter ad 100%)

divers

10%

28

Bier

divers

10%

35

Wijn

divers

10%

29

    

Tabaksaccijns (e)

   

Sigaretten (per pakje van 20 stuks)

5,92

€ 0,05 p/p

12

Shag (per pakje van 50 gram)

10,68

€ 0,05 p/p

2

(^) Betreft de lastenrelevante opbrengst/derving bij het structureel verhogen/verlagen van het belastingtarief in box 2. Geldt niet voor tijdelijke aanpassingen(a) Tussen haakjes staat het bedrag dat geldt voor personen geboren vóór 1-1-1946.(b) Voor de Innovatiebox-sleutel is een eerste-ordegedragseffect van 20% gehanteerd.(c) Deze sleutel valt fors hoger uit dan in voorgaande jaren, doordat de teruggaafregeling voor elektriciteit gebruikt door energie-intensieve ondernemingen geen toepassing meer vindt. Dit is het gevolg van het aflopen van de energiebesparingsconvenanten MEE en MJA3 per 1 januari 2021. Deze gelden als voorwaarde voor toepassing van deze teruggaafregeling.(d) Bij alcoholaccijns is een eerste-ordegedragseffect van 20% gehanteerd.(e) Bij de tabaksaccijns bedraagt het eerste-ordegedragseffect 40%.Bij grotere beleidswijzigingen wordt met een hoger eerste-ordegedragseffect gerekend.

Tabel versie mei 2022

Licence