Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

Koppeling Uitkeringen: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

1.846

2.945

4.239

5.450

6.618

0

       

Intensiveringen

61

126

130

133

138

141

Amendement verhoging WML

61

126

130

133

138

141

       

Extrapolatie

     

7.801

Extrapolatie

     

7.801

       

Technisch

‒ 70

‒ 117

‒ 225

‒ 299

‒ 369

‒ 413

Nominale ontwikkeling

‒ 70

‒ 117

‒ 225

‒ 299

‒ 369

‒ 413

       

Stand Voorjaarsnota

1.837

2.954

4.144

5.284

6.386

7.529

Toelichting uitgaven

Intensiveringen

Amendement verhoging Wml

De verhoging van het Wettelijk minimumloon (Wml) met 1,2% per 1 juli 2024 cf. amendement Van der Lee (36410-XV-7) leidt tot een verhoging van de uitgaven aan een groot aantal regelingen die gekoppeld zijn aan het Wml. De verhoging van het Wml zorgt voor een bijstelling van de uitgaven van de uitkeringsregelingen op de begrotingen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met in totaal 838 miljoen euro in 2029. Deze middelen zijn verdeeld naar de uitkeringsregelingen gekoppeld aan het Wml op Hoofdstuk 15 (102 miljoen euro in 2029), Hoofdstuk 40 (596 miljoen euro in 2029) en Hoofdstuk 83 (141 miljoen euro in 2029). 

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van de Koppeling Uitkeringen.

Technisch

Nominale ontwikkeling

De raming van de nominale ontwikkeling (verwachte indexatie van de uitkeringsregelingen onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid aan de loon- en prijsontwikkeling) is geactualiseerd op basis van de recente economische raming van het CPB. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de nominale ontwikkeling ten opzichte van de Miljoenennota 2024.

Licence