Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 149, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 191;

departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 149, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 191;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin

zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,

colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat Slotwet Colleges en Kabinetten (IIB)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of – ) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of – ) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

116 026

3 687

 

7 408

1 945

 

552

475

                     

1

Raad van State

61 200

61 200

1 852

3 268

3 268

500

1 139

1 139

300

2

Algemene Rekenkamer

29 125

29 125

1 217

914

914

0

– 106

– 106

0

3

De Nationale ombudsman

16 028

16 028

489

1 019

1 019

1 300

– 287

– 287

0

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3 522

3 522

29

36

36

0

440

440

0

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1 457

1 457

60

655

655

75

28

28

15

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2 920

2 920

40

28

28

0

25

25

160

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1 747

1 747

0

519

519

70

309

309

0

                     

c

Nominaal en onvoorzien

27

27

0

969

969

0

– 996

– 996

0

   

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

   

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

123 986

6 107

 

122 140

6 711

 

– 1 846

604

                     

1

Raad van State

65 607

65 607

2 652

64 870

65 264

2 858

– 737

– 343

206

2

Algemene Rekenkamer

29 933

29 933

1 217

28 866

28 802

698

– 1 067

– 1 131

– 519

3

De Nationale ombudsman

16 760

16 760

1 789

17 130

16 619

2 320

370

– 141

531

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3 998

3 998

29

4 623

3 957

65

625

– 41

36

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2 140

2 140

150

2 128

2 092

237

– 12

– 48

87

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2 973

2 973

200

2 789

2 789

316

– 184

– 184

116

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2 575

2 575

70

2 787

2 617

217

212

42

147

                     

c

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence