Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • Rijkswaterstaat;

  • Inspectie Verkeer en Waterstaat;

    van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011
Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van .........., 2011, Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  

(1)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

(x € 1 000)

Uitgaven

(x € 1 000)

Ontvangsten

(x € 1 000)

 

TOTAAL

 

9 085 027

99 777

     
 

Beleidsartikelen

   

31

Integraal waterbeleid

63 491

67 508

570

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

56 813

57 245

4 642

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

56 038

57 401

 

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

57 331

78 699

98

35

Mainports en logistiek

58 250

65 266

5 681

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

59 612

94 169

43 718

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

53 829

53 093

 
     
 

Niet-beleidsartikelen

   

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

8 355 853

8 381 078

 

40

Nominaal en onvoorzien

10 034

10 034

 

41

Ondersteuning functioneren VenW

192 521

220 534

45 068

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de wet van ... 2011, Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(x € 1 000)

Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

70 703

70 703

0

Rijkswaterstaat

2 201 373

2 201 373

0

Inspectie Verkeer en Waterstaat

89 263

89 263

0

Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

5 530

3 400

Rijkswaterstaat

139 672

97 900

Inspectie Verkeer en Waterstaat

6 500

2 500

Begrote uitgaven HXII (exclusief IF en BDU) VenW 2011 (in € mln.) (€ 704 mln.)

Begrote uitgaven HXII (exclusief IF en BDU) VenW 2011 (in € mln.) (€ 704 mln.)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein VenW voor 2011 (in € mln.) (€ 100 mln.)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein VenW voor 2011 (in € mln.) (€ 100 mln.)

Procentuele verdeling begrote uitgaven VenW 2011 (totaal € 9,1 mld.)

Procentuele verdeling begrote uitgaven VenW 2011 (totaal € 9,1 mld.)
Licence