Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 18 december 2013, Stb. 28;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ... Begroting 2014 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1.000)
   

(1)

 

(2)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.069.127

764.408

 

377.113

– 190.643

               
 

Beleidsartikelen

 

8.257.890

736.958

 

431.332

– 184.643

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

87.367

106.237

 

6.232

6.413

 

2

Veiligheid en stabiliteit

246.167

275.466

1.168

23.505

11.642

0

3

Europese samenwerking

7.658.640

7.824.896

693.700

422.532

413.248

– 184.643

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

42.311

51.291

42.090

2.033

29

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

811.237

27.450

 

– 54.219

– 6.000

5

Geheim

31

31

 

– 31

– 31

 

6

Nominaal en onvoorzien

57.011

57.011

 

– 49.670

– 49.670

 

7

Apparaat

720.123

754.195

27.450

– 25.893

– 4.518

– 6.000

Licence