Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2014, en vastgesteld bij de wetten van 11 december 2013, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 september 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van (…), Stb. …….

Ministerie van Defensie (X)

Omschrijving

Begroting na nota van wijziging

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.025.899

7.602.033

326.797

– 114.240

285.060

– 5.277

7.911.659

7.887.093

321.520

                   

Beleidsartikelen

6.161.877

5.738.011

319.889

– 38.255

361.045

– 20.700

6.123.622

6.099.056

299.189

                   

1. Inzet

6.250

6.250

1.407

242.124

242.124

5.300

248.374

248.374

6.707

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

694.784

694.784

20.044

26.550

26.550

– 93

721.334

721.334

19.951

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.105.853

1.105.853

20.523

57.875

57.875

 

1.163.728

1.163.728

20.523

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

638.348

638.348

15.227

11.179

11.179

 

649.527

649.527

15.227

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

311.529

311.529

4.590

16.989

16.989

 

328.518

328.518

4.590

6. Investeringen krijgsmacht

1.617.520

1.193.654

163.788

– 470.148

– 70.848

– 30.000

1.147.372

1.122.806

133.788

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

815.316

815.316

42.933

– 20.438

– 20.438

 

794.878

794.878

42.933

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

972.277

972.277

51.377

97.614

97.614

4.093

1.069.891

1.069.891

55.470

                   

Niet-beleidsartikelen

1.864.022

1.864.022

6.908

– 75.985

– 75.985

15.423

1.788.037

1.788.037

22.331

                   

9 Algemeen

113.716

113.716

 

876

876

 

114.592

114.592

 

10 Centraal apparaat

1.698.315

1.698.315

6.908

– 95.721

– 95.721

15.423

1.602.594

1.602.594

22.331

11 Geheime uitgaven

5.264

5.264

 

0

0

 

5.264

5.264

 

12 Nominaal en onvoorzien

46.727

46.727

 

18.860

18.860

 

65.587

65.587

 
Bedragen in EUR 1.000

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

– 263.082

– 85.682

– 20.734

7.648.577

7.801.411

300.786

7.678.114

7.787.751

291.043

29.537

– 13.660

– 9.743

                       

Beleidsartikelen

– 180.321

– 2.921

– 21.622

5.943.301

6.096.135

277.567

6.008.858

6.094.439

266.683

65.557

– 1.696

– 10.884

                         

1. Inzet

25.813

25.813

– 2.900

274.187

274.187

3.807

263.764

252.576

11.645

– 10.423

– 21.611

7.838

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

15.716

15.716

 

737.050

737.050

19.951

750.869

736.193

19.714

13.819

– 857

– 237

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

19.640

19.640

 

1.183.368

1.183.368

20.523

1.290.862

1.203.245

21.691

107.494

19.877

1.168

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

29.550

29.550

– 687

679.077

679.077

14.540

704.621

653.271

13.052

25.544

– 25.806

– 1.488

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

1.713

1.713

360

330.231

330.231

4.950

337.665

333.990

6.529

7.434

3.759

1.579

6. Investeringen krijgsmacht

– 244.846

– 67.446

4.026

902.526

1.055.360

137.814

996.956

1.065.480

119.620

94.430

10.120

– 18.194

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

– 30.070

– 30.070

– 16.736

764.808

764.808

26.197

606.479

788.427

25.189

– 158.329

23.619

– 1.008

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

2.163

2.163

– 5.685

1.072.054

1.072.054

49.785

1.057.642

1.061.257

49.243

– 14.412

– 10.797

– 542

                         

Niet-beleidsartikelen

– 82.761

– 82.761

888

1.705.276

1.705.276

23.219

1.669.256

1.693.312

24.360

– 36.020

– 11.964

1.141

                         

9 Algemeen

1.288

1.288

 

115.880

115.880

81.246

100.370

 

– 34.634

– 15.510

 

10 Centraal apparaat

– 18.462

– 18.462

888

1.584.132

1.584.132

23.219

1.584.117

1.589.049

24.360

– 15

4.917

1.141

11 Geheime uitgaven

     

5.264

5.264

3.893

3.893

 

– 1.371

– 1.371

 

12 Nominaal en onvoorzien

– 65.587

– 65.587

                   

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Slotwet) behorende bij de Wet van 11 december 2013, Stb

Bedragen in € 1.000

 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

1

Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie

       
 

Totale baten

303.000

333.063

30.063

307.259

 

Totale lasten

303.000

322.764

19.764

307.966

 

Saldo van baten en lasten

0

8.709

8.709

– 707

         

 

Totale kapitaalontvangsten

10.000

26.548

16.548

27.791

 

Totale kapitaaluitgaven

32.700

40.138

7.438

91.389

         

           

2

Baten-lastendienst Dienst Vastgoed Defensie

       
 

Totale baten

146.235

222.377

76.142

219.318

 

Totale lasten

146.235

216.800

70.565

220.187

 

Saldo van baten en lasten

0

5.577

5.577

– 869

           
 

Totale kapitaalontvangsten

41.415

161.446

120.031

37.118

 

Totale kapitaaluitgaven

45.009

– 164.367

119.358

37.015

           
           

3

Baten-lastendienst Paresto

       
 

Totale baten

71.691

80.060

8.369

80.345

 

Totale lasten

71.691

78.033

6.342

79.210

 

Saldo van baten en lasten

0

2.027

2.027

1.135

           
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

600

674

74

0

Licence