Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014
Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van .......... 2014, Stb. ...
Begroting 2014
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bedragen x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10.253.769

261.273

         
 

Beleidsartikelen

     
         

11

Waterkwantiteit

34.814

39.731

30

12

Waterkwaliteit

83.393

85.558

 

13

Ruimtelijke ontwikkeling

136.319

105.979

934

14

Wegen en verkeersveiligheid

28.575

33.119

6.782

15

Openbaar vervoer

5.734

7.531

 

16

Spoor

5.348

24.424

 

17

Luchtvaart

20.183

34.291

44.851

18

Scheepvaart en havens

4.963

5.303

 

19

Klimaat

50.581

59.422

200.000

20

Lucht en geluid

32.060

49.383

 

21

Duurzaamheid

12.707

13.530

 

22

Externe veiligheid en risico's

25.803

28.134

2.369

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

33.190

33.926

 

24

Handhaving en toezicht

129.559

129.559

 

25

Brede doeluitkering

1.779.634

1.819.189

 

26

Bijdrage Investeringsfondsen

7.452.327

7.452.327

 
         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

97

Algemeen departement

27.205

27.206

3.873

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

323.235

319.700

3.873

99

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

– 14.543

2.434

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van .......... 2014, Stb. ...
Begroting 2014
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bedragen x € 1.000

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

56.573

56.573

0

Rijkswaterstaat

2.341.980

2.332.980

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

143.883

143.883

0

Nederlandse Emissieautoriteit

7.608

7.608

0

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

6.580

4.345

Rijkswaterstaat

 

126.100

84.800

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

2.058

0

Nederlandse Emissieautoriteit

 

1.100

700

Begrote ontvangsten hoofdstuk XII in 2014 naar artikel (x mln €; totaal is € 261 mln)

Begrote ontvangsten hoofdstuk XII in 2014 naar artikel (x mln €; totaal is € 261 mln)

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning IenM in 2014 naar artikel (x mln €; totaal is € 982 mln)

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning IenM in 2014 naar artikel (x mln €; totaal is € 982 mln)

Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2014 (totaal € 10.254 mln)

Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2014 (totaal € 10.254 mln)
Licence