Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2. Stilzetten afbouw BPM

Aanleiding

De afbouw van de BPM en de daarmee gepaard gaande gelijktijdige en evenredige verhoging van de MRB (de zogenoemde vluchtheuvel) is tot en met het jaar 2013 wettelijk vastgelegd in het Belastingplan 2009. Hierbij is uitgegaan van het destijds voorziene schema van de ingroei van de kilometerbeprijzing.15 Voor de komende drie jaar betreft het een verschuiving van de BPM naar de MRB van twee stappen van telkens € 185 mln. en een derde stap van € 480 mln. Op 11 maart 2010 heeft de Tweede Kamer het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) controversieel verklaard. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer vervolgens per brief16 geïnformeerd over de consequenties daarvan. Strekking van die brief was dat alleen die activiteiten doorgang vinden die een nieuw kabinet de keuzevrijheid laten om het project ABvM definitief te stoppen, dan wel zonder onnodige vertraging te laten doorstarten. In dat licht acht dit demissionaire kabinet het wenselijk om de afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de MRB met ingang van 1 januari 2011 stil te zetten. Een nieuw kabinet heeft daarmee ook op dit punt een keuzevrijheid. Aangezien de afbouw van de BPM met de bijbehorende verhoging van de MRB reeds wettelijk is vastgelegd tot en met het jaar 2013, vereist de stilzetting daarvan wetswijziging. Het onderhavige belastingplan voorziet daarin.

Realisering stilzetten afbouw BPM

Sinds 1 januari 2010 is de BPM-grondslag deels gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot.17 Hiermee is de eerste stap gezet van de eveneens in het Belastingplan 2009 wettelijk vastgelegde ombouw van de BPM van een heffing op basis van catalogusprijs naar een heffing op basis van absolute CO2-uitstoot. De hiervoor genoemde stilzetting van de afbouw van de BPM krijgt vorm door verhoging van de voor de jaren 2011, 2012 en 2013 reeds vastgelegde CO2-afhankelijke tarieven in de BPM. In de onderstaande tabel 3 zijn de tarieven van de BPM voor de jaren 2010 en 2011 opgenomen. Hierbij is nog van belang dat de tijdelijke bonus voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 120 gram per kilometer voor zowel benzine- als dieselauto’s voor het gehele jaar 2011 gehandhaafd blijft.

Tabel 3: tarieven BPM 2010 en 2011
 

2010

2011

basispercentage BPM (in % catalogusprijs)

27,4%

19,0%

benzinekorting (in €)

– 1 288

– 824

dieseltoeslag (in €)

1 076

1 526

   

CO2-grenzen benzine

  

eerste schijf (gr/km)

110

110

tweede schijf (gr/km)

180

180

derde schijf (gr/km)

270

270

   

CO2-grenzen diesel1

  

eerste schijf (gr/km)

95

95

tweede schijf (gr/km)

155

155

derde schijf (gr/km)

232

232

   

tarief eerste schijf euro per gr/km (in €)

34

61

tarief tweede schijf euro per gr/km (in €)

126

202

tarief derde schijf euro per gr/km (in €)

288

471

1

Deze schijven gelden ook voor aardgasauto’s.

Door de verhoging van de CO2-tarieven zal in 2011 en 2012 het relatieve aandeel van het CO2-gerelateerde deel van de BPM groter zijn dan oorspronkelijk voorzien in het Belastingplan 2009. Hiermee wordt aan de ombouw van de grondslag zelf niet getornd, de BPM zal vanaf 2013 uitsluitend zijn gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot. Deze omzetting van de BPM naar een op CO2 gebaseerde grondslag was (macro) budgettair neutraal opgezet. Het onderhavige belastingplan brengt daarin geen wijziging. In grafiek 1 wordt de wijziging schematisch weergegeven. Het gearceerde bovenste deel van de BPM zou oorspronkelijk naar de MRB worden overgebracht, maar zal nu worden opgevangen door verhoging van de CO2-afhankelijke tarieven.

Grafiek 1: Schematisch verloop CO2-deel en catalogusprijsdeel in de BPM* 2010–2013

Grafiek 1: Schematisch verloop CO2-deel en catalogusprijsdeel in de BPM* 2010–2013

Naast de hiervoor beschreven aanpassing van de tarieven door het stilzetten van de afbouw van de BPM, worden de CO2-tarieven vanaf 1 januari 2011 jaarlijks aangepast voor de inflatie. De ombouw van de BPM-grondslag naar absolute CO2-uitstoot heeft alleen betrekking op personenauto’s. Voor bestelauto’s, kampeerauto’s enzovoort blijft de catalogusprijs als grondslag gelden. Ook hiervoor wordt de afbouw van de BPM echter stilgezet. Voor deze auto’s blijft daardoor het huidige BPM-tarief gelden.

Licence