Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XLVI

De Algemene kinderbijslagwet wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7a, tweede lid, onderdeel b, wordt «het bedrag, genoemd in artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001» vervangen door «€ 5.219».

B

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede tot en met tiende lid tot derde tot en met elfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, onderdeel b, wordt telkens gewijzigd met ingang van 1 januari. Bij een wijziging met ingang van 1 januari wordt dit bedrag vermenigvuldigd met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens wordt de nodig geachte afronding aangebracht. Indien in het voorafgaande kalenderjaar een dergelijke afronding is toegepast, wordt bij de wijziging uitgegaan van het afgeronde bedrag. Het gewijzigde bedrag wordt door of namens Onze Minister medegedeeld in de Staatscourant.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «Het bedrag, genoemd in artikel 7a, tweede lid» vervangen door «Het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd aan het slot van artikel 7a, tweede lid».

3. In het vijfde lid (nieuw) wordt «het tweede lid en derde lid» vervangen door «het tweede, derde of vierde lid» en wordt «het bedrag, genoemd in artikel 7a, tweede, respectievelijk artikel 12, eerste lid» vervangen door «het bedrag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, onderdeel b, het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd aan het slot van artikel 7a, tweede lid, onderscheidenlijk het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid».

4. In het zesde lid (nieuw) wordt «het bedrag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, of artikel 12, eerste lid» vervangen door «het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd aan het slot van artikel 7a, tweede lid, of het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid» en wordt «de bedragen, genoemd in artikel 7a, tweede lid, respectievelijk artikel 12, eerste lid» vervangen door «het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd aan het slot van artikel 7a, tweede lid, onderscheidenlijk het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid».

5. In het zevende lid (nieuw) wordt «het vijfde lid» telkens vervangen door «het zesde lid» en wordt «het tweede lid of het derde lid» vervangen door «het derde of het vierde lid». Voorts wordt «het tweede lid en derde lid» vervangen door «het derde lid, onderscheidenlijk het vierde lid».

6. In het achtste lid (nieuw) wordt «het tweede en derde lid» vervangen door «het derde en vierde lid».

7. In het elfde lid (nieuw) wordt «het negende lid» vervangen door «het tiende lid» en wordt «het tweede dan wel derde lid» vervangen door «het derde dan wel vierde lid».

Licence