Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL II

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2024 als volgt gewijzigd:

A

In de in artikel 2.10, eerste lid, opgenomen tabel en de in artikel 2.10a, eerste lid, opgenomen tabel worden de in de laatste kolom van die tabel als eerste en tweede vermelde percentages verlaagd met 0,02%-punt.

B

Artikel 2.12 komt te luiden:

Artikel 2.12 Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

De belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (afdeling 4.1 respectievelijk afdeling 7.3) wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel.

Bij een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 67.000

24,5%

€ 67.000

€ 16.415

31%

C

In artikel 2.13 wordt «32%» vervangen door «33%».

D

In artikel 3.15, zesde lid, wordt «€ 0,21» vervangen door «€ 0,22».

E

In artikel 3.17, eerste lid, onderdeel b, wordt «€ 0,21» vervangen door «€ 0,22».

F

In artikel 3.76, tweede lid, wordt «€ 5.030» vervangen door «€ 3.750».

G

In artikel 4.53, tweede lid, wordt «26,9%» vervangen door «het in de eerste regel van de vierde kolom van de tabel in artikel 2.12 opgenomen percentage».

H

In artikel 6.17, zesde lid, onderdeel a, wordt «€ 0,21» vervangen door «€ 0,22».

I

In artikel 6.36, tweede lid, wordt «€ 0,21» vervangen door «€ 0,22».

J

In artikel 10.1, eerste lid, wordt na «2.10a,» ingevoegd «2.12,».

Licence