Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL III

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, derde zin, vervalt «of op de inkomensafhankelijke combinatiekorting».

2. In het tweede lid vervalt «of inkomensafhankelijke combinatiekorting».

B

In de in artikel 2.10, eerste lid, opgenomen tabel en in de in artikel 2.10a, eerste lid, opgenomen tabel worden de in de laatste kolom van die tabel als eerste en tweede vermelde percentages verhoogd met 0,05%-punt.

C

In artikel 2.13 wordt «33%» vervangen door «34%».

D

In artikel 3.76, tweede lid, wordt «€ 3.750» vervangen door «€ 2.470».

E

Artikel 8.2, onderdeel e, vervalt.

F

In artikel 8.10, tweede lid, wordt «het belastbare inkomen uit werk en woning» vervangen door «het verzamelinkomen».

G

Artikel 8.14a vervalt.

H

In artikel 10.1, eerste lid, vervalt «8.14a,».

I

Aan hoofdstuk 10A wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 10a.30 Overgangsbepaling inkomensafhankelijke combinatiekorting

De artikelen 2.7, eerste lid, derde zin, en tweede lid, 8.2, onderdeel e, 8.14a en 10.1, eerste lid, zoals deze luidden op 31 december 2024, blijven van toepassing met betrekking tot een belastingplichtige:

  • a. die voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 8.14a zoals dat luidde op 31 december 2024; en

  • b. van wie het kind, bedoeld in artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel b, zoals dat luidde op 31 december 2024, is geboren voor 1 januari 2025.

Licence