Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 5. Schuldsanering/ lopende inschrijving/leningen

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen (incidentele suppletoire begroting) (bedragenx1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

135.000

135.000

0

0

0

0

Uitgaven

28.516

135.000

163.516

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100%

100%

100%

5.1 Schuldsanering Curaao en Sint Maarten

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Leningen

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Schuldsanering

28.516

0

28.516

0

0

0

0

5.2 Leningen/garanties landen Curaao, Sint Maarten en Aruba

0

135.000

135.000

0

0

0

0

Leningen

0

135.000

135.000

0

0

0

0

Leningen aan Aruba

0

21.400

21.400

0

0

0

0

Lopende inschrijving Curaao en Sint Maarten

0

113.600

113.600

0

0

0

0

Ontvangsten

38.516

0

38.516

0

0

0

0

Toelichting

De coronacrisis heeft ook impact op de landen Aruba, Sint Maarten en Curaao binnen het Koninkrijk. De landen hebben op grond van artikel36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een beroep gedaan op de solidariteit binnen het Koninkrijk. De Rijksministerraad (RMR) heeft op basis van de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curaao en Sint Maarten (Cft) besloten om op korte termijn middelen ter beschikking te stellen, die ten goede moeten komen aan dat deel van de bevolking dat het zwaarst getroffen wordt.

Licence