Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

135.000

602.350

1

30.600

632.951

      

Uitgaven

163.516

630.866

1

30.600

661.467

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

5.1 Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.516

28.516

1

0

28.517

Leningen

28.516

28.516

1

0

28.517

Schuldsanering

28.516

28.516

1

0

28.517

      

5.2 Leningen / garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

135.000

602.350

0

30.600

632.950

Leningen

135.000

602.350

0

30.600

632.950

Leningen aan Aruba

21.400

207.250

0

0

207.250

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

113.600

395.100

0

30.600

425.700

      

Ontvangsten

38.516

38.516

1.108

0

39.624

1

Stand inclusief mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II 2109/20, 35443, nr. 1)

2

Stand inclusief mutaties van de 2e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1) , 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en 5e ISB (Kamerstukken 2020/21, 35641, nr. 1)

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de Wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Derde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

Op 13 november jl. zijn gesprekken met Sint Maarten gestart over het aanbod zoals dat tijdens de Rijksministerraad van 10 juli jl. is gedaan voor een derde tranche liquiditeitssteun inclusief daaraan verbonden voorwaarden. In het geval dat deze gesprekken nog in 2020 leiden tot een akkoord met Sint Maarten over dit aanbod, is het gewenst de derde tranche liquiditeitssteun zo spoedig mogelijk aan Sint Maarten te kunnen overmaken. Zoals blijkt uit adviezen van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) is de liquiditeitspositie van Sint Maarten in 2020 inmiddels immers zeer kwetsbaar. Om bij een akkoord direct te kunnen overgaan tot het overmaken van deze middelen wordt daarom reeds € 30,6 mln. gereserveerd hiervoor. Indien er wordt overgegaan tot verstrekking van een liquiditeitslening zullen dezelfde voorwaarden gelden als bij de eerste en tweede tranche liquiditeitslening. Mocht een akkoord met Sint Maarten dit jaar niet bereikt worden, dan zullen deze middelen vrijvallen.

Licence