Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

7.423.429

3.954.180

2.000

3.956.180

0

0

0

0

Uitgaven

7.259.805

7.285.154

2.000

7.287.154

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,30%

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

214.662

236.579

2.000

238.579

0

0

0

0

Subsidies

70.054

86.160

0

86.160

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

18.668

13.667

0

13.667

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

20.415

43.145

0

43.145

0

0

0

0

Inclusieve samenleving

15.256

14.147

0

14.147

0

0

0

0

Kennis en informatiebeleid

10.300

9.734

0

9.734

0

0

0

0

Overige

5.415

5.467

0

5.467

0

0

0

0

Opdrachten

101.761

90.048

2.000

92.048

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

63.721

60.193

0

60.193

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

6.950

3.765

0

3.765

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.200

2.978

0

2.978

0

0

0

0

Inclusiviteit

12.056

7.261

2.000

9.261

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.500

1.525

0

1.525

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

57

0

57

0

0

0

0

Overige

10.839

14.269

0

14.269

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.847

13.737

0

13.737

0

0

0

0

Doventolkvoorzieningen

12.847

13.737

0

13.737

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

Overige

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

30.000

28.634

0

28.634

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

30.000

28.634

0

28.634

0

0

0

0

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

7.045.143

7.048.575

0

7.048.575

0

0

0

0

Subsidies

160.389

127.343

0

127.343

0

0

0

0

Zorg merkbaar beter maken

74.933

60.072

0

60.072

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.924

23.854

0

23.854

0

0

0

0

Palliatieve zorg en ondersteuning

44.532

43.417

0

43.417

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

6.741.800

6.748.400

0

6.748.400

0

0

0

0

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.691.800

3.698.400

0

3.698.400

0

0

0

0

Bijdrage Wlz

3.050.000

3.050.000

0

3.050.000

0

0

0

0

Opdrachten

19.472

39.686

0

39.686

0

0

0

0

Zorgdragen voor langdurige zorg

19.472

39.686

39.686

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

500

0

500

0

0

0

0

Overige

0

500

500

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

123.482

132.646

0

132.646

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

34.306

36.086

0

36.086

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

89.176

96.560

0

96.560

0

0

0

0

Ontvangsten

5.691

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Uitgaven

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Distributie en terhandstelling van medische hulpmiddelen

De doelgroep waarvoor het LCH medische beschermingsmiddelen inkoopt wordt uitgebreid voor zorgverleners die zorg verlenen aan clinten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie. Het betreft mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilligers in de palliatieve zorg en zorgverleners op basis van een pgb aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19, en waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. Voor de distributie van beschermingsmiddelen aan deze doelgroep wordt 2 miljoen geraamd.

Licence