Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7.423.429

3.963.480

2.875.160

‒ 39.818

6.798.822

      

Uitgaven

7.259.805

7.294.454

2.875.160

‒ 68.604

10.101.010

Waarvan juridisch verplicht

99,3%

71,3%

  

71,3%

      

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

     

Subsidies

70.054

95.160

84.150

‒ 39.647

139.663

Toegang tot zorg en ondersteuning

18.668

13.667

‒ 930

‒ 167

12.570

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

20.415

43.145

2.782

‒ 2.140

43.787

Inclusieve samenleving

15.256

23.147

‒ 133

‒ 412

22.602

Kennis en informatiebeleid

10.300

9.734

‒ 69

‒ 8

9.657

Overige

5.415

5.467

82.500

‒ 36.920

51.047

Opdrachten

101.761

90.348

‒ 4.735

‒ 10.138

75.475

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

63.734

60.193

0

0

60.193

Toegang tot zorg en ondersteuning

6.950

3.765

‒ 2.956

13

822

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.200

2.978

2.325

200

5.503

Inclusiviteit

0

9.261

‒ 108

‒ 4.276

4.877

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.500

1.525

0

0

1.525

Aanbesteden Sociaal Domein

0

57

3.259

‒ 1.540

1.776

Overige

26.377

12.569

‒ 7.255

‒ 4.535

779

Bijdragen aan agentschappen

0

0

4.256

0

4.256

Overige

0

0

4.256

0

4.256

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.847

13.737

0

0

13.737

Overige

12.847

13.737

0

0

13.737

Bijdragen aan medeoverheden

0

18.000

‒ 18.000

0

0

Overige

0

18.000

‒ 18.000

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

30.000

28.634

0

‒ 14.300

14.334

Stimulerings regeling wonen en zorg

30.000

28.634

0

‒ 14.300

14.334

      

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

     

Subsidies

160.389

127.343

‒ 9.599

‒ 7.632

110.112

Zorg merkbaar beter maken

74.933

60.072

‒ 6.541

‒ 1.130

52.401

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.924

23.854

‒ 1.839

‒ 6.563

15.452

Palliatieve zorg en ondersteuning

44.532

43.417

‒ 1.219

61

42.259

Overige

0

0

0

0

0

Bekostiging

6.741.800

6.748.400

2.818.100

0

9.566.500

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.691.800

3.698.400

‒ 31.900

0

3.666.500

Bijdrage Wlz

3.050.000

3.050.000

2.850.000

0

5.900.000

Opdrachten

19.472

39.686

87

1.073

40.846

Zorgdragen voor langdurige zorg

19.472

39.686

87

1.073

40.846

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

500

0

0

500

Overige

0

500

0

0

500

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

123.482

132.646

901

2.040

135.587

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

34.306

36.086

0

2.495

38.581

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

89.176

96.560

901

‒ 455

97.006

      

Ontvangsten

5.691

5.691

0

0

5.691

Overige

5.691

5.691

0

0

5.691

Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Stimuleringsregeling e-Health

Op basis van het huidige aantal aanvragen is de verwachting dat een aanzienlijk deel van de beschikbare middelen voor de reguliere subsidieregeling SET en SET-COVID-19 2.0 niet meer in 2020 tot besteding zal komen. Een deel van deze middelen valt voor een bedrag van € 38 miljoen vrij.

Gemeentelijke ondersteuning mensen in quarantaine

Met de motie Asscher c.s. heeft de Tweede Kamer gevraagd hoe mensen ondersteund kunnen worden als ze in quarantaine horen te gaan. Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol nemen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaaldomeinwetten voor die burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen. Gemeenten en Rijk hebben de gezamenlijke intentie om de extra kosten beperkt te houden. Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten zal eenmalig € 4 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.

Schadelijke praktijken

De uitvoering van de actieagenda schadelijke praktijken is tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis, omdat de uitvoerende partijen (zoals GGD, artsen en Veilig Thuis) geen ruimte hadden voor nieuwe activiteiten. Het doel is om zo veel mogelijk van de actieagenda nog in 2020 tot uitvoering te brengen. Maar vanwege de relatief late opstart hiervan, is dat in 2020 beperkt mogelijk waardoor circa € 1,5 miljoen in 2020 vrijvalt.

Opdrachten

Inclusiviteit

Het betreft uitgaven aan ZonMw programma in het kader van Een tegen Eenzaamheid en social trials dementie (totaal circa € 2 miljoen) en voorlichtingcampagnes mantelzorg, beeldvorming ouderen en Een tegen Eenzaamheid (totaal circa € 2 miljoen).

Overige

Diverse voornemens zullen niet meer tot uitvoering komen, met name met betrekking tot het programma Langer Thuis (€ 2,2 miljoen) en Herwaarderen Ouderdom (campagne € 1,2 miljoen).

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg

De stimuleringsregeling wonen en zorg stimuleert de totstandkoming van geclusterde woonvormen voor ouderen. De regeling is per april 2020 aangepast. Met de wijziging is geregeld dat de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) leningen kan verstrekken voor de planontwikkelfase van de projecten, met een maximum van € 200.000 per lening. Doordat de leningen gemiddeld na drie jaar worden terugbetaald, komt er op dat moment weer geld beschikbaar voor nieuwe leningen. De beschikbare middelen voor dit doel zijn via een kasschuif doorgeschoven naar 2021 zodat de RVO hier een beroep op kan doen in de periode dat de regeling van kracht is.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

Door corona zijn middelen niet tot besteding gekomen, een deel hiervan wordt via een kasschuif (€ 9,5 miljoen) ter beschikking gesteld in latere jaren. Daarnaast heeft een technische correctie plaatsgevonden aangezien een deel van de taakstellende onderuitputting eerder verwerkt was (€ 1,8 miljoen).

Kennis, informatie en innovatiebeleid

Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen van de subsidieregeling InZicht (€ 6,3 miljoen). Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2020 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor onderbesteding is opgetreden en heeft een beperkte herschikking van budgetten plaatsgevonden (per saldo € 2,1 miljoen).

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van de kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 32,0 miljoen).

Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS-begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2020 is de raming van de uitgaven opwaarts bijgesteld (€ 0,9 miljard), terwijl de raming van de inkomsten neerwaarts is bijgesteld (over 2018 tot en met 2020 samen circa 1,8 miljard, waarvan het grootste deel in 2020 in verband met de lagere economische groei vanwege corona). Vanwege de tegenvaller bij uitgaven en inkomsten is een hogere rijksbijdrage nodig, in totaal van € 2,85 miljard.

Licence