Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

7.423.429

0

7.423.429

‒ 3.469.249

3.954.180

280.494

296.546

324.814

371.097

          

Uitgaven

7.259.805

0

7.259.805

25.349

7.285.154

280.494

296.546

324.814

371.097

Waarvan juridisch verplicht

99,3%

   

99,3%

    
          

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

214.662

0

214.662

21.917

236.579

‒ 11.731

‒ 13.136

‒ 12.573

‒ 6.127

          

Subsidies

70.054

0

70.054

16.106

86.160

‒ 5.993

‒ 7.611

‒ 7.318

‒ 961

Toegang tot zorg en ondersteuning

18.668

0

18.668

‒ 5.001

13.667

‒ 423

‒ 209

‒ 221

‒ 229

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

20.415

0

20.415

22.730

43.145

‒ 5.140

‒ 6.782

‒ 6.564

‒ 179

Inclusieve samenleving

15.256

0

15.256

‒ 1.109

14.147

‒ 194

‒ 215

‒ 205

‒ 209

Kennis en informatiebeleid

10.300

0

10.300

‒ 566

9.734

‒ 306

‒ 384

‒ 306

‒ 317

Overige

5.415

0

5.415

52

5.467

70

‒ 21

‒ 22

‒ 27

          

Opdrachten

101.761

0

101.761

‒ 11.713

90.048

‒ 5.479

‒ 5.029

‒ 4.732

‒ 4.625

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

63.721

0

63.721

‒ 3.528

60.193

‒ 2.521

‒ 3.005

‒ 3.128

‒ 3.217

Toegang tot zorg en ondersteuning

6.950

0

6.950

‒ 3.185

3.765

‒ 250

‒ 299

‒ 312

‒ 321

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.200

0

3.200

‒ 222

2.978

‒ 45

‒ 83

‒ 49

‒ 50

Inclusiviteit

12.056

0

12.056

‒ 4.795

7.261

‒ 1.428

‒ 260

‒ 245

‒ 260

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.500

0

1.500

25

1.525

25

25

25

25

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

0

3.495

‒ 3.438

57

0

0

0

0

Overige

10.839

0

10.839

3.430

14.269

‒ 1.260

‒ 1.407

‒ 1.023

‒ 802

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.847

0

12.847

890

13.737

633

‒ 496

‒ 523

‒ 541

Doventolkvoorzieningen

12.847

0

12.847

890

13.737

633

‒ 496

‒ 523

‒ 541

          

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

18.000

18.000

0

0

0

0

Overige

0

0

0

18.000

18.000

0

0

0

0

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

30.000

0

30.000

‒ 1.366

28.634

‒ 892

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

30.000

0

30.000

‒ 1.366

28.634

‒ 892

0

0

0

          

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

7.045.143

0

7.045.143

3.432

7.048.575

292.225

309.682

337.387

377.224

          

Subsidies

160.389

0

160.389

‒ 33.046

127.343

15.325

10.371

‒ 8.468

‒ 7.892

Zorg merkbaar beter maken

74.933

0

74.933

‒ 14.861

60.072

16.774

12.232

‒ 8.767

‒ 8.827

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.924

0

40.924

‒ 17.070

23.854

219

‒ 895

‒ 607

‒ 304

Palliatieve zorg en ondersteuning

44.532

0

44.532

‒ 1.115

43.417

‒ 1.668

‒ 966

906

1.239

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bekostiging

6.741.800

0

6.741.800

6.600

6.748.400

242.800

279.700

324.600

361.600

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.691.800

0

3.691.800

6.600

3.698.400

242.800

279.700

324.600

361.600

Bijdrage Wlz

3.050.000

0

3.050.000

0

3.050.000

0

0

0

0

          

Opdrachten

19.472

0

19.472

20.214

39.686

13.582

2.697

2.696

2.603

Zorgdragen voor langdurige zorg

19.472

0

19.472

20.214

39.686

13.582

2.697

2.696

2.603

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

500

500

0

0

0

0

Overige

0

0

0

500

500

0

0

0

0

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

123.482

0

123.482

9.164

132.646

20.518

16.914

18.559

20.913

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

34.306

0

34.306

1.780

36.086

4.435

713

428

1.339

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

89.176

0

89.176

7.384

96.560

16.083

16.201

18.131

19.574

          

Ontvangsten

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Passende zorg en levensbrede ondersteuningVanwege de uitbraak van COVID-19 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) tijdelijk uitgebreid met een noodregeling: SET COVID-19. De opdracht tot ‘social distancing’, ook wel sociale onthouding genoemd, betekent dat er minder fysiek contact mogelijk is met mensen die ondersteuning of ondersteuning nodig hebben. E-health toepassingen kunnen in deze situatie uitkomst bieden. Van de beschikbare middelen voor de SET in de komende jaren is met een kasschuif € 19 miljoen toegevoegd aan het budget voor de SET in 2020.

Opdrachten

Bovenregionaal gehandicaptenvervoerOp grond van een voorlopige raming is dit budget met € 3,5 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Toegang tot zorg en ondersteuningDit budget is verlaagd door onder andere het achterblijven van aanvragen voor een gratis VOG voor vrijwilligers. Hierdoor is er € 2,8 miljoen minder budget nodig dan vooraf ingeschat.

Inclusieve samenlevingDe verlaging is onder andere ontstaan door overboekingen naar de directie Communicatie van € 2,1 mln. voor de brede campagne Mantelzorg en Mantelzorg Informatie Box en voor campagne voor Beeldvorming Ouderen. Daarnaast is er € 1,6 miljoen overgeboekt naar de directie Publieke Gezondheid voor het programma Versterking Aanpak Eenzaamheid dat door ZonMw wordt uitgevoerd.

Aanbesteden Sociaal DomeinBij het verwerken van een technische mutatie is er abusievelijk € 3,4 mln. teveel overgeboekt van Aanbesteden Sociaal Domein naar Opdrachten. Dit zal in de volgende suppletoire begroting worden rechtgezet.

Bijdragen aan medeoverheden

Abonnementstarief Wmo COVID-19In de huidige situatie kan het – gegeven de opvolging van RIVM-aanwijzingen - voorkomen dat zorg en ondersteuning niet (volledig) kan worden geleverd. Indien de beoogde Wmo-ondersteuning feitelijk in enig maand niet wordt geboden, geldt de lijn dat de eigen bijdrage die maand niet wordt gefactureerd, zoals in de Kamer in 2019 tijdens de wetsbehandeling Wmo abonnementstarief als uitgangspunt genoemd (start-stopbeleid). De toepassing van deze beleidslijn tijdens de huidige crisis zou echter betekenen dat gemeenten nu, in overleg met aanbieders, voor het totale cliëntenbestand Wmo zouden moeten bezien in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt zou moeten worden (en wanneer deze weer gestart zou moeten worden). Dit zou alle betrokken partijen in deze fase een onevenredig grote (administratieve) uitvoeringslast bezorgen. Gelet op het voorgaande is besloten om alle Wmo-cliënten, exclusief cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang in elk geval voor de maanden april en mei vrij te stellen van een eigen bijdrage. De geraamde kosten zijn € 9 miljoen per maand (totaal € 18 miljoen).

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter makenHet programma Thuis in het Verpleeghuis wordt voortgezet. Verpleeghuizen worden ondersteund in het verbeteren van de kwaliteit via Waardigheid en Trots op locatie en onder andere de beweging Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg en de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden gefaciliteerd. Het programma Waardigheid en trots laat een andere liquiditeitsbehoefte zien dan vooraf geraamd. Daarom zal een deel van het budget in latere jaren tot besteding komen (totale mutatie € 19,9 miljoen).

Voor het aardbevingsbestendig maken van zorggebouwen in Groningen, zijn middelen van het uitgavenplafond zorg naar de begroting overgeheveld (€ 6,2 miljoen) en verder hebben zich op dit budget nog enkele beperkte mutaties voorgedaan van per saldo € 1,2 miljoen.

Kennis, informatie en innovatiebeleidDe subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – is per 2 september 2019 opengesteld. Om ervaring op te doen met het uitwisselen van gegevens, binnen en buiten de langdurige zorg, zijn 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde Proeftuinen InZicht gestart. Daarnaast is ter ondersteuning van de regeling en de proeftuinen een programmabureau opgericht (waarvoor € 4,4 miljoen is overgeheveld naar het opdrachtenbudget) en hebben enkele brancheorganisaties een projectsubsidie ontvangen (€ 0,3 miljoen). Verder is gebleken dat niet alle begrote uitgaven dit jaar tot besteding komen (€ 14,3 miljoen).

Het saldo betreft € 1,7 miljoen en zijn mutaties van geringe omvang naar andere instrumenten binnen de begroting.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 11,9 miljoen).

Opdrachten

Zorgdragen voor langdurige zorgVoor de «Proeftuinen Inzicht» en het programmabureau voor deze proeftuinen en de regeling is € 4,4 miljoen benodigd. Daarnaast zijn er door noodzakelijke technische aanpassingen meeruitgaven aan het PGB2.0 systeem, het beheer en communicatie (€ 11,8 miljoen). Verder hebben in 2019 niet alle begrote uitgaven in 2019 tot betaling geleid, waardoor deze in 2020 tot uitgaven leiden (€2,6 miljoen). Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling ZorgHet CIZ heeft een nieuwe rol bij de uitvoering Wet zorg en dwang en er is een toename in het aantal aanvragen Wlz waarneembaar, wat tot meerkosten leidt (samen € 4,9 miljoen). Daarnaast is de jaarlijkse loonbijstelling (€ 2,4 miljoen).

Licence