Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid tweede incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begrotingen (inclusief de 1e incidentele suppletoire begroting)1

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

344.942

406.233

22.000

428.233

95.000

0

0

0

                 

Uitgaven

540.942

621.932

22.000

643.932

95.000

0

0

0

                 

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

535.204

614.994

22.000

636.994

95.000

0

0

0

Subsidies

352.221

390.164

6.000

396.164

55.000

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

33.421

59.721

6.000

65.721

55.000

0

0

0

Energiebesparing koopsector

74.000

85.743

0

85.743

0

0

0

0

Energiebesparing huursector

139.000

128.900

0

128.900

0

0

0

0

SAH

48.800

48.800

0

48.800

0

0

0

0

Warmtefonds en ontzorging

57.000

67.000

0

67.000

0

0

0

0

Opdrachten

5.602

3.732

0

3.732

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

5.602

3.732

0

3.732

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

36.432

39.988

2.000

41.988

0

0

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

0

70

0

70

0

0

0

0

Diverse agentschappen

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

ILT (handhaving energielabel)

515

515

0

515

0

0

0

0

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

11.709

27.345

0

27.345

0

0

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

24.208

10.558

2.000

12.558

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

4.300

4.571

0

4.571

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

4.300

4.571

0

4.571

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

90.160

14.000

104.160

40.000

0

0

0

Programma reductie energieverbruik

0

90.160

14.000

104.160

40.000

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

136.649

86.379

0

86.379

0

0

0

0

Gemeentefonds (H50)

112.400

83.486

0

83.486

0

0

0

0

EGO

24.249

2.893

0

2.893

0

0

0

0

                 

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

5.738

6.938

0

6.938

0

0

0

0

Subsidies

3.491

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

3.491

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Opdrachten

1.350

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.350

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

53

53

0

53

0

0

0

0

ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)

53

53

0

53

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

516

1.716

0

1.716

0

0

0

0

Toelatingsorganisatie

516

1.716

0

1.716

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

328

328

0

328

0

0

0

0

Ministerie van IenW

328

328

0

328

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

91

91

0

91

0

0

0

0

1

Voor de eerste suppletoire begroting 2020 zie Kamerstukken II 2019/20, 35 450 VII, nr. 1. Voor de eerste incidentele suppletoire begroting, zie Kamerstukken II 2019/20, 35 478, nr. 1.

Toelichting

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies

Energietransitie en duurzaamheid

Er komt, vergelijkbaar met de subsidieregeling die in 2019 is opengesteld, een regeling voor reductie van energiegebruik voor huurwoningen. In de praktijk blijken eenvoudige energiebesparende maatregelen te helpen het energiegebruik van huishoudens te verminderen. Het gaat bij kleine maatregelen bijvoorbeeld om zaken als het laten optimaliseren van CV-installaties, het aanbrengen van radiatorfolie, het gebruik van LED lampen en de inzet van energieverbruiksmanagers. De aanpak van gemeenten bestaat uit een scala aan activiteiten zoals het organiseren van informatieavonden voor bewoners en gerichte acties richting eigenaar-bewoners in de vorm van energieadvies. In totaal is € 111 mln. gereserveerd waarbij indicatief € 60 mln. kan worden ingezet bij huurwoningen (€ 5 mln. in 2020 en € 55 mln. in 2021).

Daarnaast wordt de stichting Urgenda via een subsidie ondersteund voor de uitvoering van een aantal projecten gericht op het, relatief snel en eenvoudig, realiseren van reductie van energiegebruik in verschillende sectoren zoals zwembaden, zorgtehuizen, kantoren en vergroening van tuinen. Ook worden acties gericht op de versterking van de rol van energie coöperaties. Voor deze subsidie wordt € 1 mln. beschikbaar gesteld.

Bijdrage aan medeoverheden

Programma reductie energieverbruik

Er komt, vergelijkbaar met de subsidieregeling die in 2019 is opengesteld, een regeling voor reductie van energiegebruik in koopwoningen. In de praktijk blijken eenvoudige energiebesparende maatregelen te helpen het energiegebruik van huishoudens te verminderen. Het gaat bij kleine maatregelen bijvoorbeeld om zaken als het laten optimaliseren van CV-installaties, het aanbrengen van radiatorfolie, het gebruik van LED lampen en de inzet van energieverbruiksmanagers. De aanpak van gemeenten bestaat uit een scala aan activiteiten zoals het organiseren van informatieavonden voor bewoners en gerichte acties richting eigenaar-bewoners in de vorm van energieadvies. In totaal is € 111 mln. gereserveerd waarbij indicatief € 51 mln. kan worden ingezet bij koopwoningen (€ 11 mln. in 2020 en € 40 mln. in 2021).

Daarnaast is € 3 mln. bestemd voor een bijdrage aan het BTW-compensatiefonds. Bij het onderdeel koopwoningen loopt de subsidie via een specifieke uitkering aan gemeenten.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

Dit betreft de uitvoeringskosten van RVO.nl. Bij de regeling voor huurwoningen dienen verhuurders een verzoek in bij RVO.nl, waarna RVO.nl de aanvraag toetst. Bij de regeling voor koopwoningen worden de aanvragen ingediend door gemeenten. Voor de uitvoeringskosten is € 2 mln. beschikbaar.

Licence