Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

341.942

3.000

344.942

11.291

356.233

68.792

92.243

73.871

65.221

          

Uitgaven

480.942

60.000

540.942

30.990

571.932

60.823

86.993

70.721

64.171

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    
          

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

475.204

60.000

535.204

29.790

564.994

60.823

86.993

70.721

64.171

Subsidies

294.621

57.600

352.221

‒ 12.057

340.164

49.000

107.000

87.000

77.000

Energietransitie en duurzaamheid

32.821

600

33.421

‒ 23.700

9.721

0

0

0

0

Energiebesparing koopsector

74.000

0

74.000

11.743

85.743

0

0

0

0

Energiebesparing huursector

139.000

0

139.000

‒ 10.100

128.900

0

0

0

0

SAH

48.800

0

48.800

0

48.800

0

0

0

0

Warmtefonds en ontzorging

0

57.000

57.000

10.000

67.000

49.000

107.000

87.000

77.000

Renovatieversneller

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

3.202

2.400

5.602

‒ 1.870

3.732

‒ 200

‒ 133

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

3.202

2.400

5.602

‒ 1.870

3.732

‒ 200

‒ 133

0

0

Bijdragen aan agentschappen

36.432

0

36.432

3.556

39.988

450

133

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

70

70

0

0

0

0

Diverse agentschappen

0

0

0

1.500

1.500

0

0

0

0

ILT (handhaving energielabel)

515

0

515

0

515

0

0

0

0

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

11.709

0

11.709

15.636

27.345

450

133

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

24.208

0

24.208

‒ 13.650

10.558

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

4.300

0

4.300

271

4.571

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

4.300

0

4.300

271

4.571

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

90.160

90.160

0

0

0

0

Programma reductie energieverbruik

0

0

0

90.160

90.160

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

136.649

0

136.649

‒ 50.270

86.379

11.573

‒ 20.007

‒ 16.279

‒ 12.829

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Warmtefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

5.738

0

5.738

1.200

6.938

0

0

0

0

Subsidies

3.491

0

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

3.491

0

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Opdrachten

1.350

0

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.350

0

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

53

0

53

0

53

0

0

0

0

ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)

53

0

53

0

53

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

516

0

516

1.200

1.716

0

0

0

0

Toelatingsorganisatie

516

0

516

1.200

1.716

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

328

0

328

0

328

0

0

0

0

Ministerie van IenW

328

0

328

0

328

0

0

0

0

          

Ontvangsten

91

0

91

0

91

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft reallocatie van het budget Programma Reductie Energiebesparing (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda (€ 23,7 mln.).

Energiebesparing koopsector

De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 8,5 mln.). Daarnaast zijn de in 2019 niet-bestede Urgenda-middelen toegevoegd aan de begroting 2020.

Energiebesparing huursector

In 2019 is het budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) met € 10,1 mln. overschreden. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het budget voor 2020.

Warmtefonds en ontzorging

De tweede tranche van middelen voor het Warmtefonds is vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën toegevoegd aan de begroting van BZK (totaal € 792 mln. tot en met 2030). Daarnaast is in het kader van het Urgenda-vonnis € 10 mln. van 2022 naar 2020 geschoven om de versnelde reductie van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving te bereiken van gemengde Verenigingen van Eigenaars (VvE´s).

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

Voor de bijdrage aan het RVB om de bestaande duurzaamheidsaanpak te versnellen en het naar voren halen van investeringen voor EnergieRijk Den Haag wordt ruim € 1,5 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Daarnaast wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor de ondersteuning van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en een bijdrage van € 0,1 mln. voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over aardgasvrije wijken.

Bijdrage aan agentschappen

Diverse agentschappen

Voor de bijdrage aan het RVB is € 1,5 mln. gealloceerd vanuit het instrument opdrachten.

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking binnen het instrument van circa € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie. Daarnaast wordt € 3,7 mln. gealloceerd voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Ook wordt er circa € 1,8 mln. gerealloceerd vanuit artikel 3.1 subsidies voor de RVO.nl opdracht ten behoeve van expertteams woningbouw, programma aanpak stikstof en flexwonen, en ruim € 1,3 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom regionale Energiestrategie, expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij.

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

Binnen het instrument wordt in totaal € 11,8 mln. gerealloceerd. Hiervan is € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie, en € 3,7 mln. is voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Tot slot wordt € 1,8 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken voor de handhaving van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).

Bijdrage aan zbo/rwt's

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een bijdrage aan het VNG-congres over aardgasvrije wijken.

Bijdrage aan medeoverheden

Programma reductie energieverbruik

De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda van het Ministerie van EZK zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 19 mln.). Daarnaast is € 23,7 mln. vanuit het instrument subsidies en € 47,4 mln. vanuit bijdrage aan andere begrotingshoofstukken herschikt voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda.

Bijdrage aan ander begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking van € 47,4 mln. voor het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast wordt € 1,5 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom Regionale Energiestrategie (RES), expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij, gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,3 mln.) en bijdrage aan zbo/rwt's (€ 0,2 mln.)

EGO

Dit betreft onder andere drie overboekingen naar het Ministerie van EZK voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), de subsdieregeling Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) en de subsidieregeling Topsector Energie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (TSE MOOI) (circa € 8,8 mln. in 2020).

Daarnaast zijn in het kader van het Urgenda-vonnis middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (Kamerstukken II 2018/19, 32813, nr. 348) naar voren gehaald om in te zetten in 2020 en 2021. Daarmee kan versnelde reductie van CO2 uitstoot worden bereikt. Met deze kasschuiven vindt een verschuiving plaats van middelen voor de wijkaanpak en innovatie uit latere jaren.

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Bijdrage aan zbo/rwt's

Toelatingsorganisatie

Bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn beschikbare middelen die niet tot besteding zijn gekomen afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.

Licence