Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

344.942

428.233

23.416

‒ 81.357

370.292

      

Uitgaven

540.942

643.932

‒ 36.734

‒ 100.357

506.841

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

99%

      

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

535.204

636.994

‒ 44.764

‒ 100.207

492.023

Subsidies(regelingen)

352.221

396.164

‒ 25.611

‒ 111.501

259.052

Energietransitie en duurzaamheid

33.421

65.721

2.840

‒ 54.701

13.860

Energiebesparing Koopsector

74.000

85.743

0

‒ 40.000

45.743

Energiebesparing Huursector

139.000

128.900

‒ 28.451

0

100.449

SAH

48.800

48.800

0

‒ 16.800

32.000

Warmtefonds

57.000

67.000

0

0

67.000

Opdrachten

5.602

3.732

‒ 895

0

2.837

Energietransitie en duurzaamheid

5.602

3.732

‒ 895

0

2.837

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.300

4.571

139

0

4.710

Energietransitie en duurzaamheid

4.300

4.571

139

0

4.710

Bijdrage aan medeoverheden

0

104.160

‒ 3.000

87.821

188.981

Programma reductie energieverbruik

0

104.160

‒ 3.000

2.190

103.350

Aardgasvrije wijken

0

0

0

77.631

77.631

Ontzorging maatschappelijk vastgoed

0

0

0

8.000

8.000

Bijdrage aan agentschappen

36.432

41.988

2.945

‒ 8.660

36.273

Dienst Publiek en Communicatie

0

70

0

0

70

Diverse Agentschappen

0

1.500

0

0

1.500

ILT (Handhaving Energielabel)

515

515

17

‒ 500

32

RVO.nl (Energietransitie en Duurzaamheid)

11.709

27.345

5.341

1.940

34.626

RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)

24.208

12.558

‒ 2.413

‒ 10.100

45

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

136.649

86.379

‒ 18.342

‒ 67.867

170

Gemeentefonds (H50)

112.400

83.486

‒ 20.000

‒ 63.486

0

EGO

24.249

2.893

1.658

‒ 4.381

170

      

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

5.738

6.938

8.030

‒ 150

14.818

Subsidies(regelingen)

3.491

3.491

10.095

‒ 95

13.491

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

3.491

3.491

10.095

‒ 95

13.491

Opdrachten

1.350

1.350

‒ 131

0

1.219

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.350

1.350

‒ 131

0

1.219

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

516

1.716

‒ 1.666

0

50

Toelatingsorganisatie

516

1.716

‒ 1.716

0

0

Overige bijdragen

0

0

50

0

50

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

50

0

50

Diverse bijdragen bouwregelgeving

0

0

50

0

50

Bijdrage aan agentschappen

53

53

2

‒ 55

0

ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)

53

53

2

‒ 55

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

328

328

‒ 320

0

8

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

328

328

‒ 320

0

8

      

Ontvangsten

91

91

0

0

91

1

In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35521 nr. 1) verwerkt.

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Met de corona-uitbraak zijn meerdere verzoeken tot uitstel van 24 maanden binnen gekomen. Aanvragers krijgen zonnepanelen niet op tijd geleverd en het op tijd in een woning opnemen van de energie index gaat moeizaam, omdat huurders nu EnergiePrestatie-Advieseur voor Woningen (EPA-W adviseurs) minder binnen laten. Aanvragers hebben een half jaar uitstel gekregen. Daarom is het budget van circa € 28,5 mln. in een ander kasritme gezet.

Verbetering van de Informatie Voorziening van de EnergieTransitie (VIVET)

Het Ministerie van BZK draagt bij aan het programma Verbetering van de Informatie Voorziening van de EnergieTransitie (VIVET). De bijdrage richt zich met name op de Regionale Energiestrategieën en de Warmtetransitie. Daarnaast worden middelen herschikt om de subsidie voor het programma Uptempo! in het kader van de regeling De Renovatieversneller op het juiste instrument te verantwoorden.

BTW-compensatie Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

In het kader van het Urgenda-vonnis wordt € 51 mln. beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De uitvoering hiervan loopt via een specifieke uitkering aan gemeenten, zodat zij zelf activiteiten kunnen uitvoeren. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om (een deel van) de activiteiten externe partijen in te huren, de BTW die zij hierover afdragen kunnen zij terugvragen. Het BTW compensabele bedrag wordt middels deze mutatie op het juiste instrument verantwoord.

Reductie energieverbruik

Om invulling te geven aan het Urgenda-vonnis voor de reductie van energieverbruik worden de middelen beschikbaar gesteld voor het Midden- en Kleinbedrijf en voor een subsidie aan Natuur en Milieu ten behoeve van het opleidingsprogramma en de bewustwordingscampagne voor monteurs en doe het zelvers voor installatie en onderhoud hybride warmtepompen.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Middelen van circa € 20 mln. worden gebruikt voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en het financieel stimuleren van het aansluiten van koopwoningen op warmtenetten. Dit bedrag wordt daarom gerealloceerd naar het juiste instrument.

MOOI-regeling

De middelen voor de MOOI-regeling kunnen pas beschikt worden vanaf 2021 in plaats van 2020 en worden daarom teruggeboekt naar BZK. In 2021 worden de middelen weer overgeheveld naar EZK vanuit de bestaande innovatiemiddelen op artikel 4.1

NPR 9998

Er worden middelen ingezet ten behoeve van de Nederlandse Norm voor de herziening van NPR9998 Nederlandse Praktijkrichtlijn Aardbevingen.

Toelatingsorganisatie in de bouw

Voor het budget van de ZBO Toelatingsorganisatie in de bouw worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies (regelingen)

Energietransitie en duurzaamheid

De regeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is gericht op de verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Dit betreft de oorspronkelijke € 40 mln. voor het doorbouwplan die nu onderdeel uitmaakt van SUVIS. De middelen worden in 2021 ingezet. Daarnaast worden budgetten herschikt voor het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed en de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) van het instrument subsidies naar bijdrage aan medeoverheden binnen het artikel.

Energiebesparing Koopsector

Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) zal dit jaar niet meer tot betaling komen. De bijbehorende middelen worden doorgeschoven naar 2021 en hiermee in lijn gebracht met de uitputtingsprognose.

SAH

Een deel van de middelen voor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) komt dit jaar niet tot uitputting door vertraging in de aanvragen, onder andere door Covid-19. Deze middelen worden ingezet voor het programma aardgasvrije wijken. Hiervoor wordt gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. In 2021 worden de middelen vanuit het budget Programma Aardgasvrije Wijken weer toegevoegd aan SAH.

Bijdrage aan medeoverheden

Aardgasvrije wijken

De totale tweede tranche proeftuinen van het meerjarig Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bedraagt € 98,7 mln. Voor dit bedrag wordt ook de verplichtingen aangegaan. Aan de onderstaande gemeenten wordt dit jaar beschikbaar gesteld het beschikbare budget van € 79,8 mln. Het restant aan € 18,9 mln. wordt in 2021 uitgekeerd.

Hiervoor wordt binnen het artikel herschikt vanuit het instrument bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken om dit op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast worden de middelen SAH voor het PAW ingezet. Deze middelen worden eveneens herschikt om op het juiste instrument verantwoord te worden. De verplichtingen worden opgehoogd met € 19 mln.

Tabel 8 Specifieke uitkering proeftuinen aardgasvrije wijken (bedragen in €)

Gemeente naam

Maximale uitkering

Gemeente Amsterdam

7.740.462

Gemeente Apeldoorn

7.301.302

Gemeente Arnhem

6.077.672

Gemeente De Wolden

2.398.400

Gemeente Deventer

4.871.831

Gemeente Doesburg

4.020.607

Gemeente Goeree-Overflakkee

5.600.000

Gemeente Groningen

4.000.000

Gemeente Hilversum

4.574.041

Gemeente Hoogeveen

4.375.749

Gemeente Lingewaard

4.154.495

Gemeente Nijmegen

4.735.000

Gemeente Opsterland

4.291.196

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

7.587.716

Gemeente Roermond

4.969.000

Gemeente Rotterdam

4.927.278

Gemeente 's-Hertogenbosch

5.411.000

Gemeente Venlo

7.607.237

Gemeente Zwolle

4.041.000

De Algemene Rekenkamer heeft erop gewezen dat van belang is een zekere sturing te geven op toegekende budgetten. Voor de tweede tranche proeftuinen wordt daarom gekozen voor een specifieke uitkering. Tegelijkertijd vindt het kabinet nog steeds van groot belang dat partijen ervaring op doen met experimenten. Daarom is gekozen voor een specifieke uitkering met ruime beleids- en bestedingsvrijheid. De eenmalige uitkering wordt verstrekt voor de in de aanvraag genoemde activiteiten die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken met het oog op leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Onder aardgasvrij-ready wordt in dit verband verstaan de situatie waarin de gebouwen gereed zijn om van het aardgas af te gaan maar definitieve aansluiting van de wijk op de duurzame warmtebron plaatsvindt na 2028. Een wijk is een aaneengesloten geografisch gebied waarbinnen alle gebouwen deel uitmaken van de aanpak. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten over de selectie van aanvragen van gemeenten die een specifieke uitkering ontvangen op basis van het advies van de Adviescommissie van het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze adviescommissie heeft een weging gemaakt op basis van kwaliteit en spreiding over de portefeuille. De namen van de organisaties en hoogleraren die deel uitmaken van de Adviescommissie staan op www.aardgasvrijewijken.nl.

Ontzorging maatschappelijk vastgoed

Voor het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed wordt via een specifieke uitkering budget verstrekt aan provincies. Om dit op het juiste instrument te verantwoorden worden binnen het artikel middelen gerealloceerd vanuit het instrument subsidies.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)

Voor de jaaropdracht van RVO wordt herschikt binnen het instrument.

RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)

Een deel van de middelen voor de subsidie hybride opties en de SEEH zullen dit jaar niet meer tot betaling komen en wordt met een kasschuif in lijn gebracht met de uitputtingsprognose. Daarnaast wordt het budget voor de Renovatieversneller dit jaar niet uitgeput. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge. Tot slot worden middelen gerealloceerd voor de uitvoeringskosten jaaropdracht RVO binnen het instrument.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

Voor de tweede tranche van het PAW wordt gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan medeoverheden.

EGO

Dit betreft verschillende mutaties, waaronder een bijdrage van het Ministerie van BZK aan programmalijn twee van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het versnellen van de duurzaamheidsaanpak van het Rijksvastgoedbedrijf en het innovatieproject van TNO in het kader van Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.

Licence