Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (3e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begrotingen (inclusief ISB's)1

Mutaties 3e ISB

Stand 3e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

169.7002

185.150

354.850

0

0

0

0

Uitgaven

28.516

198.216

185.150

383.366

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5.1 Schuldsanering Curaao

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Leningen

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Schuldsanering

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

5.2 Leningen/ garantie Curaao, Sint Maarten en Aruba

0

169.700

185.150

354.850

0

0

0

0

Leningen

0

169.700

185.150

354.850

0

0

0

0

Leningen aan Aruba

0

46.100

56.650

102.750

0

0

0

0

Lopende inschrijving Curaao en Sint Maarten

0

123.600

128.500

252.100

0

0

0

0

Ontvangsten

38.516

38.516

0

38.516

0

0

0

0

1

Bevat de mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II, 2109/20, 35443, nr. 1), de 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2019/20, 35450, nr. 1) en de 2e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35459, nr. 1)

2

In de 2e ISB week het verplichtingenbedrag per abuis af.

Toelichting

De coronacrisis heeft ook impact op de landen Aruba, Sint Maarten en Curaao binnen het Koninkrijk. De landen hebben op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een beroep gedaan op de solidariteit binnen het Koninkrijk. De Rijksministerraad (RMR) heeft op basis van de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curaao en Sint Maarten (Cft) besloten om op korte termijn middelen ter beschikking te stellen. Aan het verstrekken van deze steun zijn per land een aantal voorwaarden verbonden, welke toegelicht zijn in de kamerbrieven Besluitvorming rijksministerraad 15mei betreffende financile ondersteuning Caribische landen in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 37) en Resultaten Rijksministerraad 15mei betreffende financile ondersteuning Curaao en Sint Maarten in verband met Covid-19 (kenmerk: 2020-0000300590).

Licence