Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 12 Algemeen

Tabel 3 Budgettaire gevolgen, niet-beleidsartikel 12 Algemeen (incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.706

230.000

242.706

0

0

0

0

Uitgaven

12.706

0

12.706

160.000

70.000

0

0

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

854

0

854

0

0

0

0

Koninklijk Paleis Amsterdam

52

0

52

0

0

0

0

Opdrachten

(Inter)nationale samenwerking

507

0

507

0

0

0

0

Diverse opdrachten

315

0

315

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

0

0

0

160.000

70.000

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financin en Nationale Schuld (Belastingdienst)

10.978

0

10.978

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

De afgelopen periode is in samenwerking met de publieke schuldeisers en de verantwoordelijke departementen het kwijtschelden van publieke schulden verder uitgewerkt. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Ook de uitvoeringskosten van de kwijtscheldingsregelingen en de uitvoeringskosten die samenhangen met het compenseren van gemeenten worden vergoed. Doordat de kosten afhangen van het uiteindelijke aantal ouders dat recht heeft op de herstelregelingen en er geen volledig overzicht is van de publieke schulden van gedupeerde ouders en hun partners, zijn deze kosten nog onzeker. Op dit moment is de inschatting van de kosten circa 230mln.

Licence