Base description which applies to whole site

5 5.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 23 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

13.328

6.978

68.482

35.929

265.557

12.706

252.851

               

Uitgaven

13.354

7.262

66.964

36.480

34.225

12.706

21.519

               

Subsidies (regelingen)

             

Diverse subsidies

603

408

929

935

1.063

854

209

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

50

50

50

50

52

‒ 2

Opdrachten

             

(Inter)nationale samenwerking

522

593

385

361

126

507

‒ 381

Diverse opdrachten

140

292

236

114

49

315

‒ 266

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

             

Diverse bijdragen

13

19

41

81

180

0

180

Bijdrage aan medeoverheden

             

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

334

0

334

Diverse bijdragen

0

0

119

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

             

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

0

0

22.435

9.000

1.575

0

1.575

POK - BZK transparant

0

0

0

0

916

0

916

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

11.903

5.875

42.744

25.939

29.932

10.978

18.954

Justitie en veiligheid (H6)

0

25

25

0

0

0

0

               

Ontvangsten

1.500

5.924

13.145

17.269

36.244

0

36.244

E. Toelichting op de instrumenten

Uitgaven

12. Algemeen

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Dit betreft voornamelijk een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Verder is onder andere een subsidie verstrekt aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) voor het kennisprogramma Intelligent bestuur, aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor onderzoek Europeanisering gemeenten en provincies en aan de Vereniging voor Overheidsmanagement voor Overheidsmanager van het jaar. Daarnaast betreft het een subsidie voor een wetenschappelijk samenwerkingsverband van de AIVD met de Technische Universiteit Delft. Omdat artikel 2 "Nationale veiligheid" een apparaatsartikel is waar geen subsidies opgenomen kunnen worden, wordt de subsidie via artikel 12 "Algemeen" verstrekt.

Koninklijk Paleis Amsterdam

De stichting Koninklijk Paleis Amsterdam heeft de jaarlijkse subsidie ontvangen.

Opdrachten

(Inter)nationale samenwerking

Het betreft middelen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor het Ministerie van BZK. De advisering dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier zijn opdrachten verstrekt die aan dit doel ondersteunend zijn en daarbij vaak een beleidsveld overstijgend karakter hebben.

Diverse opdrachten

Een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT is een prioriteit. De CIO-office van het departement zorgt voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office is aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en beveiligingsgovernance, informatievoorziening en professionalisering.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Aan ICTU is een bijdrage verstrekt voor de kennisbank Openbaar Bestuur.

Bijdragen aan medeoverheden

Verzameluitkeringen

Dit betreft de reallocatie van middelen naar artikel 12 "Algemeen" ten behoeve van het uitbetalen van de verzameluitkeringen op grond van de Financiele Verhoudingswet.

Bijdragen aan agentschappen

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

Dit betreft uitgaven aan UBR voor de vervanging van het huidige DigiInkoop systeem. De uitgaven zijn in de eerste suppletoire begroting gemeld.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het ministerie van BZK en de daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. De afgedragen VPB wordt verantwoord op artikel 12 'Algemeen'.

Er is ook vennootschapsbelasting betaald over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vanwege het afgeroomde surplus eigen vermogen van het RVB, SSC-ICT en UBR. Deze zijn conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.

Licence