Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW en amendementen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

VERPLICHTINGEN

7.032.899

560.000

7.592.899

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

4.335.000

Waarvan overige verplichtingen

2.697.899

560.000

3.257.899

UITGAVEN

2.954.496

560.000

3.514.496

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

36%

39%

Subsidies (regelingen)

1.634.335

560.000

2.194.335

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

41.217

Eurostars

18.000

18.000

Bevorderen Ondernemerschap

16.590

16.590

Biobased Economy

0

0

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

25.590

25.590

Bijdrage aan ROM's

7.330

7.330

Verduurzaming industrie

36.264

36.264

Startup-beleid

18.300

18.300

Urgendamaatregelen industrie

59.500

59.500

Invest-NL

10.582

10.582

Tegemoetkoming vaste lasten

1.357.000

560.000

1.917.000

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

6.000

6.000

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

37.500

Overige subsidies

462

462

Leningen

160.000

0

160.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

160.000

160.000

Garanties

307.740

0

307.740

0

0

0

0

BMKB

37.523

37.523

Groeifaciliteit

8.472

8.472

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

11.745

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

250.000

250.000

Opdrachten

10.998

0

10.998

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

3.766

3.766

Caribisch Nederland

1.296

1.296

Regeldruk

2.271

2.271

Regiekosten regionale functie

665

665

Small Business Innovation Research

3.000

3.000

Bijdrage aan agentschappen

110.599

0

110.599

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

110.068

110.068

Bijdrage Agentschap Telecom

531

531

Bijdrage aan ZBO's/RWTs

326.810

0

326.810

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

177.836

177.836

Kamer van Koophandel

123.498

123.498

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

25.476

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

0

402.864

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

51.986

51.986

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

166.411

166.411

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

59.682

59.682

Topsectoren overig

15.793

15.793

Ruimtevaart (ESA)

72.104

72.104

Bijdrage NBTC

9.239

9.239

Bijdragen organisaties

5.649

5.649

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

10.000

EU-cofinanciering JTF

12.000

12.000

Storting begrotingsreserve

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

1.150

ONTVANGSTEN

153.738

0

153.738

0

0

0

0

BMKB

33.000

33.000

Groeifaciliteit

8.000

8.000

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

13.000

Luchtvaartkrediet-regeling

5.912

5.912

Rijksoctrooiwet

37.887

37.887

Eurostars

5.094

5.094

F-35

8.000

8.000

Bedrijfssteun

40.000

40.000

Diverse ontvangsten

2.845

2.845

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Het budget voor de TVL in het jaar 2021 wordt verhoogd met in totaal 560 mln. Het subsidiepercentage wordt aangepast voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Dit percentage was 50%, maar zal nu met het omzetdervingspercentage oplopen tot maximaal 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. De extra kosten hiervan worden geraamd op 180 mln per kwartaal, dus voor twee kwartalen 360 mln. Zowel de verbreding van de TVL als de omzetdervingsdrempel van 30% worden in het eerste kwartaal van 2021 gehandhaafd. Daarmee wijkt het kabinet af van het afbouwpad dat in de Kamerbrief van 28augustus jl. is aangekondigd. Dit geeft bedrijven meer financile armslag voor de komende periode. De kosten hiervan bedragen respectievelijk circa 140 mln en 60 mln.

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.

Licence